– Det er uheldig at noen legekontor blir pålagt å gå over til andre kvalitetssystemer som ikke er tilrettelagt for små legekontor, sier fastlege Sirin Johansen, som er ansatt av Tromsø kommune for å hjelpe legene med kvalitetsarbeidet.

(Dette intervjuet ble publisert for noen år siden på trinnvis.no. TrinnVis-teamet får av og til henvendelser fra leger rundt i landet som pålegges kommunens generelle kvalitetssystem. TrinnVis er noe helt annet enn dette og samarbeider med Legeforeningen og Norsk fysioterapeutforbund NFF om å tilby leger og fysioterapeuter en spesialtilpasset tjeneste)

I fastlegeforskriften går det frem at kommunene skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Denne kom i fjor, og det virker som det er stor forskjell på hvordan kommunene håndterer dette nye ansvaret. Kan du beskrive hvordan din kommune, Tromsø, tok tak i dette?

– Tromsø kommune tok den nye forskriften på alvor og vurderte at en god måte å løse denne utfordringen på var å ansette en fastlege i en 20% bistilling som skulle jobbe med kvalitetsarbeid på fastlegekontorene. Kommunen hadde i utgangspunktet lite føringer på hvordan dette arbeidet skulle drives, men hadde observert at Arbeidstilsynet hadde registrert mange avvik på en besøksrunde hos fastlegene i byen og ønsket styrking av internkontrollrutiner. TrinnVis Kvalitetssystem er et verktøy laget spesielt for små legekontor, det var derfor naturlig å jobbe for å tilby dette verktøyet til legekontorene til en lavere pris (tilskudd fra kommunen og rabatt fra TrinnVis).

– Kvalitetsforbedring skal jo føre til bedre arbeidsvilkår og en bedre hverdag både for ansatte og pasienter, men blir ofte sett på som bare byråkrati og offentlige pålegg. Legene som utviklet TrinnVis ville gjøre dette arbeidet praktisk og nyttig. Hvordan ser du på dette i forhold til det nye ansvaret kommunene har fått? Blir det bare mer byråkrati eller kan det føre til bedre kvalitet?

– Det er alltid en fare for økt byråkrati når forskrifter vedtas. Men byråkratisering i dette tilfellet kan unngås dersom man følger et grunnleggende prinsipp i kvalitetsarbeid: at jobben må initieres fra bunnen. Forbedringsarbeidet må ta utgangspunkt i behov på hvert enkelt legekontor og man bør kun bruke tid til dokumentasjon når dette gir en praktisk nytte lokalt. Krav om tidkrevende registrering og rapportering ovenfra bør unngås.
– Hvordan synes du ordningen med en liten stilling dedikert til dette fungerer? Er det en spesiell type kunnskap som kreves eller spesielle utfordringer forbundet med en slik stilling?

– Fordelen med at arbeidet drives av en fastlege i en liten stilling er at denne personen har god innsikt i hvordan det er å drive en travel allmennlegepraksis. Endrings- og forbedringsarbeid tar tid, det kan være viktigere at legekontorene får oppfølgning over tid, enn at det settes inn mye tid til veiledning i en kortere periode.
I en slik stilling er det en fordel å ha kunnskap om veiledning (veilederutdanning) og kunnskap om verktøy for kvalitetsforbedring på legekontor.
Utfordringen er å motivere til forbedringsarbeid, dvs. motivere til å bruke tid på kvalitetsarbeid i konkurranse med det kliniske arbeidet.

– Hva tenker du om at noen legekontorer nå blir pålagt å slutte med TrinnVis og gå over til kommunens kvalitetssystem? Har du et råd til legekontorer som får slike pålegg og merarbeid? Hvordan kan de svare kommunen?

– Det er uheldig at noen legekontor blir pålagt å gå over til andre kvalitetssystemer som ikke er tilrettelagt for små legekontor. Legene har (og bør ikke bruke) tid på å lage sine egne lokale kvalitetssystemer fra bunnen. TrinnVis anbefales fordi mye av jobben er gjort på forhånd, legekontoret kan få gode internkontrollrutiner som sørger for at lover og forskrifter overholdes og legekontoret fungerer som system uten å bruke uforholdsmessig mye tid på dette.
Et argument for å unngå krav om å bruke andre mer arbeidskrevende kvalitetssystemer er å påpeke viktigheten av at fastlegene og medarbeiderne bruker mest tid på det de er utdannet til – dvs. å behandle pasientene.

Spør meg!