Koronainfo for legekontor

Hvis du bruker TrinnVis finner du alle rutiner og retningslinjer du trenger for å håndtere koronasituasjonen i din konto. Her blir ansvar og oppgaver fordelt på personalet, med felles kalender og påminnelser. Du kan også gjøre lokale tilpasninger og legge til ditt eget innhold.

Hvis du ikke bruker TrinnVis kan du finne mye av det samme innholdet på denne siden. Innholdet blir gjort tilgjengelig for alle i samarbeid med NFA og SKIL.

Medisinske spørsmål finner du svar på hos SKIL.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på eller har gode forslag til tiltak, send mail til NFA/AFs innsatsguppe på covid-allmennleger@legeforeningen.no

 

Bruke smittevernutstyr
Etablere hjemmekontorløsning
Gjennomføre smitteverntiltak når smittet person har vært til stede uten tilstrekkelig smittevern
Koronavaksinering
Lokaler, tilrettelegging og renhold
Økonomi

Flere leger kan nå jobbe på samme pasientliste

For å styrke fastlegetjenesten er det nå åpnet opp fra at fastlege kan knytte til seg annen lege eller medisinstudent som kan jobbe parallelt på legens pasientliste og utløse takster.
I forskriften heter det at: Leger uten fastlegeavtale med kommunen kan utføre arbeid som utløser trygderefusjon i medhold av denne forskriften når de:
a. har inngått en avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller
b. har inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste.

Les mer om endringen på Helfo sine sider.

Midlertidige takster

Lovdata finner du forskriften.

Forskriften trer i kraft 16. mars 2020. HELFO har lagt ut nærmere presiseringer om bruk av takstene. Helfo.

ØLI - Håndtering av pasienter

I tråd med føre-var prinsippet ønsker vi at fastlegekontoret tar høyde for at alle pasienter som henvender seg med ØLI symptomer har en viss risiko for å være smittet av covid-19. Det er viktig å redusere antallet pasienter i denne gruppen som kommer inn på legekontoret.

Det er etablert egne klinikker for at pasienter med luftveissymptomer med behov for legehjelp ikke møter på fastlegekontor, men sluses til spesielle legekontor/poliklinikker med god smittevernberedskap og egnede lokaler. Tilgang og åpningstider til disse varierer og vil endre seg etter smittesituasjonen lokalt. Sjekk med lokale myndigheter.

Et tiltak kan da være at det er høyere terskel for hvem som skal ha time ved ØLI problematikk. Hver lege må vurdere å frigjøre plass i timebøkene sine for å ha mulighet til å ta imot/håndtere syke ØLI pas. Vurdere å gjennomføre flere konsultasjoner elektronisk eller gjennom telefon.

Ved håndtering av pasienter med ØLI-symptomer på legekontoret kan følgende tiltak utføres

 • Ingen går med privat tøy, alt helsepersonell bruker uniform som skiftes daglig og vaskes på minst 60 grader. Fjerne smykker og ringer.
 • Fjern alle blader og leker og løse gjenstander fra venterommet. Det skal være lett å desinfisere ved behov.
 • Det bør være tilstrekkelig med spritdispensere på kontoret og daglig spritvask av kontaktpunkter bør utføres.
 • ØLI pasienter som må ha time får timer på slutten av dagen.
 • Pasienten skal på forhånd instrueres i å ta på minst mulig.
 • Sørg for å ha eget utstyr til bruk inne på undersøkelsesrommet.
 • Pasienten venter ikke på venterommet, men i bil eller på benk utenfor. Vi ringer dem når vi er klar til konsultasjon. Pasienten undersøkes på eget rom, dersom hosting eller nysing bør pasienten ta på seg munnbind før han/hun tas med inn fra bil.
 • Ved undersøkelse av ØLI pasient – bruk munnbind og hansker
 • Pasienten skal IKKE inn på laboratoriet for å ta blodprøver. Hvis nødvendig skal prøvene tas inne på samme rom.
 • Vurder å desinfisere kontaktflater og utstyr etterpå.

Hvert legekontor må tilpasse rutinene til sine fasiliteter og finner en individuell løsning for sitt legekontor når det gjelder basale smittevernrutiner og håndtering av mistenkt smittet eller smittet pasient. Hvis ditt kontor har TrinnVis finner dere ferdiglagde basale smittevernrutiner her – disse kan enkelt tilpasses lokalt og deles med de andre på kontoret. Ta ellers utgangspunkt i det som Folkehelseinstituttet anbefaler i lenkene i dette brevet.

Lenke til folkehelseinstituttets nettside om smitteverntiltak ved mistenkt eller bekreftet tilfelle:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-primarhelsetjenesten-ved-mistenkt-eller-bekreftet-smitte-med-nytt-/#rutiner-og-smitteverntiltak

Kilde: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/nyheter2/allmennlegenes-innsatsgruppe-covid-19-informasjon-til-fastlegene/

Permittering, sykmelding, omsorgspenger og lønnstilskudd

Sykmelding

 • Retten til utvidet egenmelding fjernes fra 1. juni. Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.
 • Arbeidstaker skal opplyse om sykefraværet er koronarelatert i sykmelding/egenmelding.
  Dette er en midlertidig ordning, som foreløpig gjelder til 31. desember 2020.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad
 • For andre typer sykefravær vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16 kalenderdager.
 • Som arbeidsgiver har du en frist på 9 måneder for å kreve refusjon.
 • Arbeidstaker som er smittebærer. Dersom legen kommer til at arbeidstaker antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at han/hun ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning, har arbeidstaker rett på sykepenger. Se også NAV informasjon om sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset.
 • Hvis kontoret har TrinnVis kan den ansatte selv logge på og føre inn sitt fravær i Bemanningskalenderen og bruke Del-knappen til å melde fra til personalansvarlig eller daglig leder.

Omsorgsdager (sykt barn)

 • Antall omsorgsdager dobles fra 1. januar 2021
  • Det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021 på grunn av koronaviruset.

Dette gjelder til 31. desember 2021:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

 • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Selvstendig næringsdrivende

Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.

I loven som regulerer denne midlertidige ordningen står det at den oppheves 31. desember 2020.

Til personer som oppfyller vilkårene ytes det kompensasjon med 80 pst. av kompensasjonsgrunnlaget begrenset oppad til 6 G. Ytelsen gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Det må tas høyde for at kompensasjonen kan avkortes mot annen inntekt i stønadsperioden.

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt fra og med 2017.

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen siste 12 måneder før mars 2020. For frilansere som er nyoppstartet, kan en kortere periode legges til grunn etter nærmere vurdering.

Les her om ordningen

Registrering for smittesporing
Reisevirksomhet for helsepersonell
Ressurser fra Legeforeningen, Hdir, Helsenorge

Helsedirektoratet har etter hvert kommet med klare føringer til hvordan helsevirksomheter (fastlegekontor) og helseinstitusjoner skal organisers under pandemien. Dette gjelder både prioriteringer og store smittevernråd.

Prioriteringsnotatet av 25.03.20 er overordnet, men er ment til anvendelse ved behov for prioriteringer og store smittevernutfordringer.

Helsedirektoratet har utgitt en veileder som kommer med konkrete råd om organisering med henyn på smittevern: Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Allmennlegenes innsatsgruppe har utarbeidet et nytt forslag til organisering under pandemien og inndelt råd for ulike faser. Les mer om:

 • rådene
 • hvilke faser som er gjeldene
 • hvordan du skal organisere arbeidet i fasen

Informasjon fra Legeforeningen

Basale smittevernsrutiner

Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Det er særlig viktig at alle innfører disse på legekontorene.

I TrinnVis ligger det klart forslag til alle basale smittevernrutiner.

For informasjon om basale smittevernrutiner på legekontoret:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

Digital dialog og fullmakt på Helsenorge

Mange strever med å få pårørende til å få fullmakt for å opptre på vegne av de som av en eller annen grunn ikke kan bruke digitale løsninger som vi trenger nå.

Her finner du og pårørende informasjon og skjema for fullmakt

Du kan også opplyse om at de finner dette ved å søke på helsenorge.no etter «fullmakt».

Skjerming av ansatte og arbeidsplikt

Rett til å bestemme hvor du skal jobbe

Som følge av korona-utbruddet, kan arbeidsgiver ha en utvidet rett til å bestemme hvor du skal jobbe og kan pålegge deg arbeidsplikt. Du kan pålegges å arbeide på et annet sted, enn der du vanligvis utfører arbeidet ditt. Det følger av fullmakten i helseberedskapsloven § 4-1, som trådte i kraft fra 6. mars 2020. Denne denne beordringsadgangen må det etter vår oppfatning innfortolkes et nødvendighetskrav , slik at arbeidsgiver kun kan beordre i samsvar med det strengt nødvendige behovet.

Dersom du blir beordret til å jobbe på et annet sted, men fortsatt hos samme arbeidsgiver, vil arbeidsgiver beholde instruksjonsmyndigheten overfor deg. Dersom du bli beordret til å arbeide hos en annen enn din nåværende arbeidsgiver, vil virksomheten du blir beordret til å gjøre tjeneste i ha instruksjonsmyndigheten.

Pålegg om beordring får ikke andre virkninger i forholdet mellom deg og arbeidsgiver. Ordinær lønn, skattetrekk, eventuelle pensjonsvilkår, øvrige vilkår i arbeidsavtalen og tariffavtale skal så langt som mulig videreføres.

I medhold av helseberedskapsloven, kan myndighetene også beordre deg til å jobbe for en annen arbeidsgiver enn du gjør til daglig. I så fall må det at du er beordret til annet arbeid formidles til din opprinnelige arbeidsgiver. Legeforeningen legger til grunn at lønns- og øvrige arbeidsvilkår da reguleres av tariffavtalene på det stedet du blir beordret til å jobbe.

Endre arbeidsoppgaver

Arbeidsgiver har en styringsrett, som gir rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i virksomheten. Styringsretten begrenses av lover, arbeidsavtalen og tariffavtaler mv. En arbeidstaker må finne seg i enkelte endringer, så lenge stillingens grunnpreg ikke endres. Legers arbeid er underlagt strenge og lovregulerte krav. Blant annet skal helsepersonell gi øyeblikkelig hjelp og er underlagt et lovfestet forsvarlighetskrav.

Som følge av korona-utbruddet kan arbeidsgiver i større grad enn normalt sette helsepersonell til å utføre andre oppgaver. Leger er beordringspliktige og kan av arbeidsgiver settes til å utføre annet arbeid. Det følger av fullmakten i helseberedskapsloven § 4-1, som trådte i kraft fra 6. mars. Også innenfor styringsretten vil arbeidsgiver ha en viss adgang til omdisponeringer i ekstraordinære situasjoner.

Det må imidlertid være et rimelig samsvar mellom legens utdanning/spesialisering, erfaring og oppgavene legen settes til å utføre. Legen må til enhver tid overholde forsvarlighetskravet. Legen må ha den nødvendige kompetanse og få opplæring som gjør han/hun i stand til å gi forsvarlig helsehjelp. Videre må legens egen sikkerhet ivaretas.

Fritak for militær tjenesteplikt

Angående fritak for militær tjenesteplikt for personell i samfunnskritiske funksjoner
Nå når mange sliter med å holde på tilstrekkelig bemanning med de utfordringer som oppstår med karantenebestemmelser, sykdom og omsorg for barn, lurer også mange på om de har tjenesteplikt i Hemevernet som kristisk personell.

Koronakrisen er av sivil karakter, og sivilsamfunnets behov for personell for å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor HVs personellbehov. Følgelig vil HV kunne frita innkalte personer som innehar en samfunnskritisk funksjon i det sivile så lenge denne ekstraordinære situasjonen krever det. Virksomheter som har behov for å frita personell som har tjenesteplikt i Heimevernet kan derfor søke om fritak.

For å unngå at Forsvaret i tiden fremover kaller inn personer som ikke skal gjøre tjeneste i Forsvaret ved krise, kan man melde inn til Forsvarets register for fritaksordningen nå for unngå å måtte søke om enkeltvis fritak. Dette gjøres ved å oppsøke nettsiden til forsvaret, og laste ned skjema for utfylling. Følg deretter oppskriften som står på nettsiden. Spørsmål kan rettes til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS):
Telefon 915 03 003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no.

Spirometri
Ta imot timebestilling
Trygg pasientbehandling
Vaksinasjonskalkulator

Vaksinasjonskalkulator

Denne kalkulatoren kan hjelpe deg å beregne hvor mange dager som vil gå med til å gjennomføre vaksinering. Beregningen er basert på 20 minutters observasjonstid.

Kalkulatoren

Videokonsultasjon

Gode råd til video-pasienten

 • Finn et rolig sted å sitte.
 • Bruk headset eller hodetelefoner om du har.
 • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
 • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke legen deg så godt.
 • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende
 • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet
 • Kanskje må en medhjelper eller slektning delta med sin telefon.
 • Du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.
 • Dette er nytt for mange av oss fastleger også, så vær tålmodige med oss om vi er klønete i starten.
 • Vi skal finne ut av dette sammen, og lover å gjøre det beste vi kan.
 • Vi kan avklare mye over video, men ikke alt. Videosamtalen vil hjelpe oss til å sortere bedre hvem som må til en vanlig undersøkelse eller ta blodprøve, og hvor det skal skje.
 • Videokonsultasjoner vil bidra til at fastlegekontoret fortsatt kan være et trygt sted å komme når det er behov for det.

Videoløsninger

Vi er for tiden kjent med disse løsningene for video. Her følger de i en i alfabetisk rekkefølge, vi tar ikke stilling til hvilken som er best:

Confrere: https://confrere.com/fastleger

Helseboka: https://helseboka.no/

Oceon SAR/Incendium: https://www.incendium.dk/sms-til-video/

Pasientsky: https://www.patientsky.com/

VisibaCare: https://www.visibacare.com/no/

Join: https://www.nhn.no/video/join/

Du trenger et webkamera og mikrofon. Løsningen settes opp uavhengig av journalløsningen. Du bruker videoløsningen ved siden av EPJ og noterer i journalen.

Legekontorer bør vurdere å kontakte egne EPJ-leverandører. I Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten finnes en veileder som skisserer de generiske kravene til bruk av bl.a. videokonsultasjoner i legekontor. Veilederen finner dere her: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-bruk-av-portallosninger-sms-og-e-post

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

 

Prøv TrinnVis gratis