Koronainfo for legekontor | for andre

Oppdatert informasjon og råd til helsepersonell

Koronasituasjonen er under kontroll i Norge, men ikke i verden rundt oss. Og man frykter nye utbrudd hvis vi ikke holder på gode rutiner. Med TrinnVis får din helsevirksomhet kontroll på drift, organisering og konkrete prosedyrer for smittevern.

Dere er fortsatt midt i de store omstillingene. Som helsepersonell i små eller mellomstore virksomheter er dere enten ansatt, selvstendig næringsdrivende, har aksjeselskap og egne ansatte. Usikkerheten er fortsatt stor og det er vanskelig å sortere og vite hvilke regler som gjelder for hvem. Vi følger med og vil  fortløpende legge ut informasjon her som handler om endringer.

Informasjonssider fra myndighetene

Informasjon fra profesjonsorganisasjonene

Særskilt informasjon til legekontor

Permittering, sykmelding, omsorg for barn og lønnstilskudd

Permittering

Det blir ingen forlengelse av permitteringstiden utover 31. oktober, det vil si at regjeringens forslag om å forlenge perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt til 31. oktober (selv om maksimal stønadsperiode på 26 uker er utløpt) opprettholdes. Det vil gjøres en ny vurdering senest i statsbudsjett 2021 av spørsmålet om fritaksperioden skal forlenges ut over 31. oktober.

Arbeidsgiver kan iverksette permittering dersom det ikke er mulig å sysselsette arbeidstaker(e) på en økonomisk forsvarlig måte i en midlertidig periode. Det er viktig å minne om at det alltid må foreligge saklig grunn for å gå til permittering i disse tilfellene, og at det alltid skal foretas en konkret vurdering før permittering iverksettes. Opplever dere  forstyrrelser i virksomheten grunnet viruset, kan en i gitte tilfeller benytte permittering. For permittering som skyldes koronapandemien gjelder dette:

 • Fra 1. september 2020 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra to til ti dager.

Ved permittering av 10 ansatte eller mer må du melde fra til NAV. Nå har NAV Oslo lagt til rette for at arbeidsgiver kan benytte e-post ved innsending av skjemaet NAV 76-08.03. Som arbeidsgiver i Oslo kan du ringe Nav Arbeidslivssenter Oslos vakttelefon 407 66 901.

Her kan du lese hvordan du går frem for å permittere ansatte

Her kan du lese oppdatert info fra NAV

Sykmelding

 • Retten til utvidet egenmelding fjernes fra 1. juni. Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.
 • Arbeidstaker skal opplyse om sykefraværet er koronarelatert i sykmelding/egenmelding.
  Dette er en midlertidig ordning, som foreløpig gjelder til 31. desember 2020.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad
 • For andre typer sykefravær vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16 kalenderdager.
 • Som arbeidsgiver har du en frist på 9 måneder for å kreve refusjon.
 • Arbeidstaker som er smittebærer. Dersom legen kommer til at arbeidstaker antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at han/hun ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning, har arbeidstaker rett på sykepenger. Se også NAV informasjon om sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset.
 • Hvis kontoret har TrinnVis kan den ansatte selv logge på og føre inn sitt fravær i Bemanningskalenderen og bruke Del-knappen til å melde fra til personalansvarlig eller daglig leder.

Omsorg for barn

 • Arbeidstakere som har vært i arbeid minst fire uker, har rett til rett til å være hjemme med sykt barn (omsorgsdager).
 • Antall omsorgsdager fra og med 1. juli 2020:
  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager
 • Hvis du må være hjemme med barn på grunn av lokale stenginger av barnehage eller skole, kan du bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene selv om du har brukt opp omsorgsdagene dine. Du må levere en bekreftelse på stengingen fra barnehagen/skolen til arbeidsgiveren din. * Endringen gjelder fra 15. september til 31. desember 2020.

Lønnsstøtte

 • Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august.
  • Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober (oppdatert 27. juli)
 • Bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall og ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake, kan søke om støtte. Ordningen omfatter alle ansatte, også lærlinger. På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb
 • Tilskuddsordningen gjelder for enkeltpersonforetak og selskap, samt for institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2-32
 • Arbeidsgivere kan søke om støtte for å ta permitterte tilbake for kalendermånedene juli og august, eller bare august. For å få støtte for begge månedene må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. juli, for å få støtte for august må den ansatte være tilbake i arbeid innen 1. august

Selvstendig næringsdrivende

Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.

Til personer som oppfyller vilkårene ytes det kompensasjon med 80 pst. av kompensasjonsgrunnlaget begrenset oppad til 6 G. Ytelsen gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Det må tas høyde for at kompensasjonen kan avkortes mot annen inntekt i stønadsperioden.

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt fra og med 2017.

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen siste 12 måneder før mars 2020. For frilansere som er nyoppstartet, kan en kortere periode legges til grunn etter nærmere vurdering.

Hjemmekontor

Med tilgang til pasientjournal og telefonkøer hjemmefra, kan personale i hjemmekontor fortsatt betjene pasientene. Dette gjelder både behandler og hjelpepersonell.
Video alene er ikke nok, det er journalføringsplikt og dataene skal være tilgjengelig for andre som jobber i virksomheten.
Diagnosesetting er viktig for statistikk.

 

Prosedyre for å etablere hjemmekontor

NB! Denne prosedyren er overflødig dersom du bruker en skybasert journalløsning.

1. Kjøp en bærbar PC

 • Eies av klinikken og skal ikke brukes privat
 • Vanlig PC er enklere å sette opp enn Mac, men begge deler fungerer

2. Dokumenter løsningen og gjennomfør risikovurdering

 • Ved bestilling hos Norsk helsenett må du bekrefte at risikovurdering er gjennomført.
 • Hvis du har TrinnVis: Registrer hjemmekontoret på siden Persondata og dataanlegg, og gjennomfør risikovurderingene som vises der

3. Bestill hjemmekontor fra Norsk helsenett hjemmeside

 • Norsk Helsenett: Bestilling av hjemmekontor
 • Må gjøres med BankID eller buypass smartkort av daglig leder eller kontorets NHN-kontakt
 • Hvis du har TrinnVis: Organisasjonsopplysninger og ansattes personalia finner du på temasiden Organisasjon

4. Bestill Buypass smartkort (PKI)

Ett kort for hver bruker som skal ha hjemmekontor. Kort med holder koster kr. 1039,-/ mva. Bestilling kan skje på tre måter:

1. Direkte bestilling med ekspresslevering over natten
– Fungerer for personale som allerede er i karantene
– Hver enkelt person bestiller med BankID Ekspressbestilling Buypass smartkort
– Kortet leveres på dør over natten
(Pristillegget for ekspresslevering er kr. 300,- for Sør-Norge og kr. 1.300,- for Nord-Norge)

2. Direkte bestilling med vanlig postlevering
– Hver enkelt person bestiller hos Buypass (Bestille Buypass smartkort) og betaler med betalingskort, BankID er ikke nødvendig
– Kortet sendes med Posten på standard måte (3-7 dagers levering)
– Kortet må hentes personlig på posten, legitimasjon nødvendig

3. Bestilling via EPJ-leverandør
– Ekstra forsinkende ledd, men man kan bestille for flere brukere samtidig
– Leder med signaturrett må signere en fullmakt
– Kortet sendes med Posten på standard måte (3-7 dagers levering)
– Kortet må hentes personlig på posten, legitimasjon nødvendig

5. Klargjør PC

 • Har dere driftsleverandør/IT-hjelp, så be dem sette opp hjemmekontoret
 • NHNs hjemmeside har sjekkliste, installasjonveileder og nødvendige programmer for nedlasting Norsk Helsenett: Sjekkliste, veiledning og innstallasjonsprogrammer
 • Du kan også få hjelp fra NHN på epost og telefon.
 • Oppkobling mot din arbeidsstasjon blokker den maskinen for andre på kontoret. Det skjer ikke ved oppkobling mot kontorets server, men da kreves ofte ekstra Microsoft-lisens.

Les mer om oppkobling til hjemmekontor via Norsk Helsenett her: https://www.nhn.no/helsenettet/hjemmekontor/

For de med skybaserte løsninger skal mankunne koble seg til journalsystemet på samme måte som man gjør på legekontoret. Kontakt journalleverandør ved spørsmål.

 

Videokonsultasjon

Alle behandlere oppfordres til å sette i gang med videoløsninger. Alle er opptatt av at de sykeste, de gamle og mest svekkede skal få hjelp, og er redde for at de nye metodene vil ta fokus fra dem. Videokonsultasjoner er helt nødvendig for å sikre denne gruppen god oppfølging i tiden som kommer.

Fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer får takst for videokonsultasjoner med pasienter i forbindelse med koronasituasjonen fra mandag 23. mars. Dette gjelder i første omgang fram til 1. september 2020, og knyttes til utbruddet av koronaviruset.

Gode råd til video-pasienten

 • Finn et rolig sted å sitte.
 • Bruk headset eller hodetelefoner om du har.
 • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
 • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke behandleren deg så godt.
 • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende
 • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet
 • Kanskje må en medhjelper eller slektning delta med sin telefon.
 • Du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.
 • Dette er nytt for mange av oss behandlere også, så vær tålmodige med oss om vi er klønete i starten.
 • Vi skal finne ut av dette sammen, og lover å gjøre det beste vi kan.
 • Vi kan avklare mye over video, men ikke alt. Videosamtalen vil hjelpe oss til å sortere bedre og lage en plan for videre behandling.

Videoløsninger

Vi er for tiden kjent med disse løsningene for video. Her følger de i en i alfabetisk rekkefølge, vi tar ikke stilling til hvilken som er best:

Confrere: https://confrere.com

Helseboka: https://helseboka.no/

Oceon SAR/Incendium: https://www.incendium.dk/sms-til-video/

Pasientsky: https://www.patientsky.com/

VisibaCare: https://www.visibacare.com/no/

Join: https://www.nhn.no/video/join/

Du trenger et webkamera og mikrofon. Løsningen settes opp uavhengig av journalløsningen. Du bruker videoløsningen ved siden av EPJ og noterer i journalen.

Legekontorer bør vurdere å kontakte egne EPJ-leverandører. I Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten finnes en veileder som skisserer de generiske kravene til bruk av bl.a. videokonsultasjoner i legekontor. Veilederen finner dere her: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-bruk-av-portallosninger-sms-og-e-post

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.