Oppdatert informasjon og råd til helsepersonell

Hvis du bruker TrinnVis finner du alle rutiner og retningslinjer du trenger for å håndtere koronasituasjonen i din konto. Her blir ansvar og oppgaver fordelt på personalet, med felles kalender og påminnelser. Du kan også gjøre lokale tilpasninger og legge til ditt eget innhold.

Hvis du ikke bruker TrinnVis kan du finne mye av det samme innholdet på denne siden.

Informasjonssider fra myndighetene

Informasjon fra profesjonsorganisasjonene

Særskilt informasjon til legekontor

Bruke smittevernutstyr
Etablere hjemmekontorløsning
Gjennomføre smitteverntiltak når smittet person har vært til stede uten tilstrekkelig smittevern
Lokaler, tilrettelegging og renhold
Permittering, sykmelding, omsorgspenger og lønnstilskudd

Sykmelding

 • Retten til utvidet egenmelding fjernes fra 1. juni. Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.
 • Arbeidstaker skal opplyse om sykefraværet er koronarelatert i sykmelding/egenmelding.
  Dette er en midlertidig ordning, som foreløpig gjelder til 31. desember 2020.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad
 • For andre typer sykefravær vil fortsatt arbeidsgiverperioden være 16 kalenderdager.
 • Som arbeidsgiver har du en frist på 9 måneder for å kreve refusjon.
 • Arbeidstaker som er smittebærer. Dersom legen kommer til at arbeidstaker antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at han/hun ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning, har arbeidstaker rett på sykepenger. Se også NAV informasjon om sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset.
 • Hvis kontoret har TrinnVis kan den ansatte selv logge på og føre inn sitt fravær i Bemanningskalenderen og bruke Del-knappen til å melde fra til personalansvarlig eller daglig leder.

Omsorgsdager (sykt barn)

 • Antall omsorgsdager dobles fra 1. januar 2021
  • Det er bestemt at de fleste tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021 på grunn av koronaviruset.

Dette gjelder til 31. desember 2021:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

 • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Selvstendig næringsdrivende

Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.

I loven som regulerer denne midlertidige ordningen står det at den oppheves 31. desember 2020.

Til personer som oppfyller vilkårene ytes det kompensasjon med 80 pst. av kompensasjonsgrunnlaget begrenset oppad til 6 G. Ytelsen gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall. Det må tas høyde for at kompensasjonen kan avkortes mot annen inntekt i stønadsperioden.

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt fra og med 2017.

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel med utgangspunkt i den gjennomsnittlige inntekten som frilanseren har hatt i oppdrag og som er rapportert til a-ordningen siste 12 måneder før mars 2020. For frilansere som er nyoppstartet, kan en kortere periode legges til grunn etter nærmere vurdering.

Les her om ordningen

Registrering for smittesporing
Reisevirksomhet for helsepersonell
Skjerming av ansatte og arbeidsplikt

Rett til å bestemme hvor du skal jobbe

Som følge av korona-utbruddet, kan arbeidsgiver ha en utvidet rett til å bestemme hvor du skal jobbe og kan pålegge deg arbeidsplikt. Du kan pålegges å arbeide på et annet sted, enn der du vanligvis utfører arbeidet ditt. Det følger av fullmakten i helseberedskapsloven § 4-1, som trådte i kraft fra 6. mars 2020. Denne denne beordringsadgangen må det etter vår oppfatning innfortolkes et nødvendighetskrav , slik at arbeidsgiver kun kan beordre i samsvar med det strengt nødvendige behovet.

Dersom du blir beordret til å jobbe på et annet sted, men fortsatt hos samme arbeidsgiver, vil arbeidsgiver beholde instruksjonsmyndigheten overfor deg. Dersom du bli beordret til å arbeide hos en annen enn din nåværende arbeidsgiver, vil virksomheten du blir beordret til å gjøre tjeneste i ha instruksjonsmyndigheten.

Pålegg om beordring får ikke andre virkninger i forholdet mellom deg og arbeidsgiver. Ordinær lønn, skattetrekk, eventuelle pensjonsvilkår, øvrige vilkår i arbeidsavtalen og tariffavtale skal så langt som mulig videreføres.

I medhold av helseberedskapsloven, kan myndighetene også beordre deg til å jobbe for en annen arbeidsgiver enn du gjør til daglig. I så fall må det at du er beordret til annet arbeid formidles til din opprinnelige arbeidsgiver. Legeforeningen legger til grunn at lønns- og øvrige arbeidsvilkår da reguleres av tariffavtalene på det stedet du blir beordret til å jobbe.

Endre arbeidsoppgaver

Arbeidsgiver har en styringsrett, som gir rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i virksomheten. Styringsretten begrenses av lover, arbeidsavtalen og tariffavtaler mv. En arbeidstaker må finne seg i enkelte endringer, så lenge stillingens grunnpreg ikke endres. Legers arbeid er underlagt strenge og lovregulerte krav. Blant annet skal helsepersonell gi øyeblikkelig hjelp og er underlagt et lovfestet forsvarlighetskrav.

Som følge av korona-utbruddet kan arbeidsgiver i større grad enn normalt sette helsepersonell til å utføre andre oppgaver. Leger er beordringspliktige og kan av arbeidsgiver settes til å utføre annet arbeid. Det følger av fullmakten i helseberedskapsloven § 4-1, som trådte i kraft fra 6. mars. Også innenfor styringsretten vil arbeidsgiver ha en viss adgang til omdisponeringer i ekstraordinære situasjoner.

Det må imidlertid være et rimelig samsvar mellom legens utdanning/spesialisering, erfaring og oppgavene legen settes til å utføre. Legen må til enhver tid overholde forsvarlighetskravet. Legen må ha den nødvendige kompetanse og få opplæring som gjør han/hun i stand til å gi forsvarlig helsehjelp. Videre må legens egen sikkerhet ivaretas.

Fritak for militær tjenesteplikt

Angående fritak for militær tjenesteplikt for personell i samfunnskritiske funksjoner
Nå når mange sliter med å holde på tilstrekkelig bemanning med de utfordringer som oppstår med karantenebestemmelser, sykdom og omsorg for barn, lurer også mange på om de har tjenesteplikt i Hemevernet som kristisk personell.

Koronakrisen er av sivil karakter, og sivilsamfunnets behov for personell for å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor HVs personellbehov. Følgelig vil HV kunne frita innkalte personer som innehar en samfunnskritisk funksjon i det sivile så lenge denne ekstraordinære situasjonen krever det. Virksomheter som har behov for å frita personell som har tjenesteplikt i Heimevernet kan derfor søke om fritak.

For å unngå at Forsvaret i tiden fremover kaller inn personer som ikke skal gjøre tjeneste i Forsvaret ved krise, kan man melde inn til Forsvarets register for fritaksordningen nå for unngå å måtte søke om enkeltvis fritak. Dette gjøres ved å oppsøke nettsiden til forsvaret, og laste ned skjema for utfylling. Følg deretter oppskriften som står på nettsiden. Spørsmål kan rettes til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS):
Telefon 915 03 003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no.

Trygg pasientbehandling
Videokonsultasjon

Alle behandlere oppfordres til å sette i gang med videoløsninger. Alle er opptatt av at de sykeste, de gamle og mest svekkede skal få hjelp, og er redde for at de nye metodene vil ta fokus fra dem. Videokonsultasjoner er helt nødvendig for å sikre denne gruppen god oppfølging i tiden som kommer.

Fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer får takst for videokonsultasjoner med pasienter i forbindelse med koronasituasjonen fra mandag 23. mars. Dette gjelder i første omgang fram til 1. september 2020, og knyttes til utbruddet av koronaviruset.

Gode råd til video-pasienten

 • Finn et rolig sted å sitte.
 • Bruk headset eller hodetelefoner om du har.
 • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
 • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke behandleren deg så godt.
 • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende
 • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet
 • Kanskje må en medhjelper eller slektning delta med sin telefon.
 • Du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.
 • Dette er nytt for mange av oss behandlere også, så vær tålmodige med oss om vi er klønete i starten.
 • Vi skal finne ut av dette sammen, og lover å gjøre det beste vi kan.
 • Vi kan avklare mye over video, men ikke alt. Videosamtalen vil hjelpe oss til å sortere bedre og lage en plan for videre behandling.

Videoløsninger

Vi er for tiden kjent med disse løsningene for video. Her følger de i en i alfabetisk rekkefølge, vi tar ikke stilling til hvilken som er best:

Confrere: https://confrere.com

Helseboka: https://helseboka.no/

Oceon SAR/Incendium: https://www.incendium.dk/sms-til-video/

Pasientsky: https://www.patientsky.com/

VisibaCare: https://www.visibacare.com/no/

Join: https://www.nhn.no/video/join/

Du trenger et webkamera og mikrofon. Løsningen settes opp uavhengig av journalløsningen. Du bruker videoløsningen ved siden av EPJ og noterer i journalen.

Legekontorer bør vurdere å kontakte egne EPJ-leverandører. I Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten finnes en veileder som skisserer de generiske kravene til bruk av bl.a. videokonsultasjoner i legekontor. Veilederen finner dere her: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-bruk-av-portallosninger-sms-og-e-post

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

Prøv TrinnVis gratis