Koronainfo for legekontor | for andre

Slik oppfyller du dine pasienters rett til innsyn i pasientjournal

Pasientene dine har rett til innsyn i egne pasientjournaler. Et innsyn kan gi pasienten kontroll over sine helseopplysninger, og gjøre det mulig å avdekke uriktige eller ufullstendige opplysninger som bør korrigeres eller slettes. Dette kan blant annet bidra til å sikre at helsepersonell har korrekt grunnlag for behandling.


Hva har dine pasienter rett til innsyn i?
Pasientene har rett til innsyn i sin egen journal og å få utlevert en kopi av journalen. Dette inkluderer alle bilag, som røntgenbilder, prøvesvar og annet som ikke er registrert direkte i pasientjournalen. Innsynsretten gjelder også logger om hvem som har hatt tilgang til journalen, og hvem som faktisk har fått utlevert opplysninger fra journalen.
I tillegg til denne innsynsretten kan pasientene også be om forklaring på faguttrykk og lignende som kan være vanskelig å forstå.


Unntak fra innsynsretten
I noen tilfeller kan det være nødvendig å begrense en pasients innsynrett. Eksempler på dette kan være situasjoner hvor det er påtrengende for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten, eller når det er klart utilrådelig av hensyn til pasientens nærstående.

Vilkårene for å begrense innsynsrett er strenge, og det forutsettes at det gjøres en reel vurdering for hvert enkelt tilfelle. Det er bare de konkrete opplysningene som kan utgjøre fare for pasienten eller pasientens nærstående som kan unntas fra innsyn, ikke hele journalen.
Eventuelle begrensninger i innsynsretten skal alltid skrives ned i pasientjournalen med en begrunnelse på hvorfor pasienten nektes innsyn.


Hvem kan be om innsyn?
Alle pasienter over 16 år har som utgangspunkt rett til å be om innsyn. Andre personer kan også be om innsyn på vegne av pasienten, for eksempel nærmeste pårørende eller andre som kan fremlegge fullmakt fra pasienten.

Barn mellom 12 og 16 år har også rett til innsyn dersom barnets alder, modenhet og omstendighetene tilsier det. For barn under 12 år er det foreldrene som utøver innsynsretten på vegne av barnet.


Slik behandler du innsynsforespørsler
Når du mottar en innsynsforespørsel er det viktig å være godt forberedt med rutiner som sikrer at den håndteres effektivt og i samsvar med regelverket. Forespørselen skal besvares uten ugrunnet opphold og senest innen en måned.


Her er noen gode kjøreregler du kan bruke når en pasient ber om innsikt i sin journal:

1. Viktig med god informasjon i forkant
For å sikre at alle innsynsforespørsler fanges opp, er det viktig at du gir pasientene klar og tydelig informasjon om hvordan de skal gå frem for å begjære innsyn og hvem forespørselen skal rettes til. Dette kan for eksempel gjøres i en personvernerklæring på helsevirksomhets nettsider eller ved å henge opp en synlig plakat på venteværelset.

2. Tilrettelegg for særlige behov
Du skal legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne, fremmedspråklige og samiskspråklige også kan utøve sin rett til innsyn.

3. Avklar hva pasienten ønsker innsyn i
I noen tilfeller kan det oppstå behov for å be pasienten om å spesifisere hva vedkommende ønsker innsyn i før du og helsevirksomheten din behandler forespørselen. Fristen begynner først å løpe når du har mottatt tilleggsinformasjonen. Dersom pasienten ikke svarer må innsynsretten likevel oppfylles innen en måned beregnet fra tidspunktet du mottok begjæringen.

4. Utlevering må skje til rett person
Du og helsevirksomheten din må sikre at journalen og andre opplysninger utleveres til rett person. Dersom det foreligger rimelig tvil om identiteten til pasienten skal opplysningene ikke utleveres før vedkommende fremlegger ytterligere opplysninger som er nødvendige for å bekrefte identiteten, for eksempel ved å fremvise gyldig legitimasjon.
Hvis pasientjournalen skal sendes i posten skal helsevirksomheten om nødvendig innhente opplysninger fra Folkeregisteret for å sikre at journalen sendes til rett person. Du bør også utføre en risikovurdering for å klarlegge behovet for sikker forsendelse av pasientjournalen, for eksempel om det er behov for å benytte rekommandert post i visse situasjoner.

5. Avslag skal begrunnes
Det må alltid vurderes om innsyn kan gis. Eventuelle begrensninger i innsynsretten skal skrives ned i pasientens journal med begrunnelse på hvorfor pasienten nektes innsyn. Pasienten skal informeres om årsaken til avslaget og om retten til å klage eller til å få saken rettslig overprøvd.

6. Saksbehandlingsregler
Forespørsler om innsyn skal behandles uten ugrunnet opphold og senest innen en måned. Det skal være gratis å gjøre innsyn, men dersom pasienten ber om flere kopier kan det kreves et rimelig administrasjonsgebyr.

Les mer om styrings- og kvalitetssystemet TrinnVis

 

Artikkelreferanser:

Pasientjournalloven § 18

Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1

 

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.