Kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS i helsetjenesten

Alle helsevirksomheter er pålagt å drive kvalitetsarbeid. Det gjelder alt fra solopraksiser til store sykehus med hundrevis av ansatte. Kravene er formulert i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, som gjelder fra 1. januar 2017.

Hva er kvalitetsarbeid?

Kvalitetsarbeid er systematisk arbeid for å forbedre kvaliteten på et produkt, en tjeneste eller en virksomhet. Kvalitetsarbeid drives i alle slags bransjer, men det stiller særlig strenge krav i bransjer der kvalitet kan være avgjørende for liv og helse, som i næringsmiddelindustrien – og helsetjenesten.

Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess.

Planlegge, gjennomføre, evaluere, korrigere

Kvalitetsarbeid beskrives ofte som en kontinuerlig prosess i fire trinn:

  1. Planlegge: Formulere mål og planlegge aktiviteter for å nå målene
  2. Gjennomføre aktivitetene
  3. Evaluere: Har tiltakene blitt gjennomført slik de var planlagt? Hadde de den ønskede effekten?
  4. Korrigere på bakgrunn av evalueringen, som fører til ny planlegging

Denne sirkelen er kjent som Demings sirkel eller PDSA, og er en av de mest brukte modellene for forbedringsarbeid. 

Uten dokumentasjon er det lett å glemme hvordan planene så ut!

Dokumentasjon

Å planlegge muntlig kan fungere fint. Men hvis planene ikke er skrevet ned noe sted, kan det senere bli tvil om hva de gikk ut på og hvordan de skulle gjennomføres. Evalueringen blir også uklar hvis man blir uenige om hva som var planen, og om den ble gjennomført. Med en uklar evaluering blir det nesten umulig å korrigere og legge nye planer.

Derfor er god dokumentasjon en forutsetning for kvalitetsarbeid.

Hva er forskjellen på kvalitetsarbeid og HMS?

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Dette er utvilsomt arbeid som bedrer kvaliteten i virksomheten. Vi kan derfor si at HMS er en del av kvalitetsarbeidet.

Men handler ikke alt kvalitetsarbeid i helsevirksomheter om helse, miljø og sikkerhet? Nei, HMS-arbeidet i helsevirksomheter er ikke pasientrettet, men handler om personalets helse, miljø og sikkerhet.

Pasientsikkerhet

Kunnskapssenteret for helsetjenesten definerer pasiensikkerhet som Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Pasientsikkerhet en den viktigste grunnen til at helsevirksomheter må drive kvalitetsarbeid.

Internkontroll er en viktig del av systematisk kvalitetsarbeid.

Kvalitetsarbeid og internkontroll

Internkontroll er å kontrollere sin egen virksomhet for å avdekke feil og mangler eller risiko for svikt. Internkontroll er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Alle norske virksomheter, ikke bare helsevirksomheter, er etter Interkontrollforskriften pålagt å drive internkontroll. Sentrale verktøy for internkontrollen er avviksbehandling, risikovurdering og kvalitetsgjennomgang.

Avviksbehandling innebærer rapportering av uønskede hendelser, som så vurderes i forhold til forbedrende tiltak.

Risikovurdering er systematisk vurdering av områder i virksomheten der det er fare for svikt.

Kvalitetsgjennomgang er regelmessig (gjerne årlig) gjennomgang av kvaliteten i virksomheten basert på kvalitetsindikatorer, som er konkrete, målbare tegn på hvordan virksomheten presterer i forhold til bestemte mål.

Kvalitetssystem og styringssystem

Et styringssystem er et system for å styre en virksomhet, det vil si å sørge for at det er samsvar mellom målsettinger og planer og det som faktisk blir gjort i virksomheten. Et kvalitetssystem er et styringssystem som er spesielt innrettet på kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Etter Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal kvalitetsarbeidet være integrert i styringssystemet. I praksis betyr dette at man ikke lenger kan ha et separat kvalitetssystem i statiske permer.

TrinnVis er både et styringssystem og et kvalitetssystem.

Kvalitetsarbeid med TrinnVis

TrinnVis er både et styringssystem og et kvalitetssystem. Det betyr at TrinnVis integrerer kvalitetsarbeidet i styringen av virksomheten. Systemet hjelper deg å organisere virksomheten, både med hensyn til til daglig drift og forbedringsarbeid.

De fleste styrings- og kvalitetssystemer er i utgangspunktet tomme strukturer der du selv må lage alt innholdet. TrinnVis kommer med ferdig innhold i form av forslag og maler som automatisk tilpasses virksomheten. TrinnVis er et webbasert og levende system, ikke statiske permer som støver ned i hyllen.

Se også:
Hvorfor kvalitetsarbeid?
Hvordan foregår kvalitetsforbedring?
Nyttige lenker:
Lovdata: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Tidsskrift for Den norske legeforening: Om kvalitetsarbeid
Arbeidstilsynet: HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Lovdata: Internkontrollforskriften

Spør meg!