• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Test din helsevirksomhet:

Hvor lovlig driver dere?

quiz-start

Norske helsevirksomheter er underlagt strenge krav. Hvordan virksomheten skal styres for å etterleve disse kravene er beskrevet i Kvalitetsforskriften, som denne testen er basert på.

Har virksomheten et styrings­system?

I følge Kvalitetsforskriften skal det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter.

Ja, vi har et fungerende styringssystem
Ja, men det er mangelfullt
Nei, vi har ikke noe egentlig styringssystem

Er det definert et mål for virksomheten?

Kvalitetsforskriftens § 6 handler om plikten til å planlegge. Denne plikten omfatter blant annet å ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål.

Ja, men ikke skriftlig
Ja, det er definert i et dokument
Nei, vi har ikke formulert noe mål

Har virksomheten et system for avviksbehandling?

Kvalitetsforskriftens § 6 og 8 pålegger virksomheten å ha oversikt over avvik og gjennomgå disse, slik at lignende forhold kan forebygges.

Ja, men det brukes lite
Ja, og det er stadig i bruk
Nei

Brukes erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende?

Kravet om å registrere og evaluere brukererfaringer er definert i Kvalitetsforskriftens § 6 og 8.

I liten grad
Ja, men ikke systematisk
Brukererfaringer registeres systematisk og brukes aktivt

Hvordan er organiseringen av virksomheten definert og beskrevet?

Kvalitetsforskriften krever at virksomheten har oversikt over og beskrivelser av «oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt».

Organiseringen er fullstendig definert og beskrevet
Organiseringen er fullstendig definert, men bare delvis beskrevet
Organiseringen er ikke fullstendig definert

Gjennomføres det risiko­vurderinger for å avdekke fare for svikt?

Kvalitetsforskriftens § 6d definerer at plikten til å planlegge innebærer å «ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt (…)».

Nei
Av og til
Ja, regelmessig

Gjennomføres det systematisk gjennomgang av hvordan virksomheten blir styrt?

Kvalitetsforskriftens § 8 sier at virksomheten skal «minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet (…) for å sikre at det fungerer som forutsatt (…)».

Nei
Det har hendt
Ja, årlig eller oftere

Finnes det en samlet oversikt over regelverket som gjelder for virksomheten?

Kvalitetsforskriften sier at virksomheten skal ha «oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere», og sørge for at medarbeiderne har nødvendig kunnskap om dette.

Nei
Ja, men den er ikke fullstendig
Ja, vi har full oversikt

Har virksomheten rutiner for å beskytte helse­opplysninger?

Krav til behandling av helseopplysninger er definert i blant annet Personopplysningsloven, Pasientjournalloven, Personopplysningsforskriften, Forskrift om pasientjournal og Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Nei
Ja

Ooops!

quiz-start

Virksomheten din har svært mangelfull styring, med brudd på mange lovkrav. Du bør snarest rette opp i alle manglene.

Hmm…

quiz-start

Virksomheten din har ganske mangelfull styring. Du bør planlegge en gjennomgang av driften for å unngå at problemene vokser.

Gratulerer!

quiz-start

Virksomheten din ser ut til å drives stort sett i tråd med regelverket. Fortsett det gode arbeidet!

Spør meg!