Er dere forberedt for eltilsyn?

Eltilsynet er den tilsynsmyndigheten som oftest gjennomfører kontroller. Hvis tilsynet avdekker mangler, kan det få store konsekvenser for virksomheten.

Les også artikkelen Slik forbereder du deg på eltilsyn

Eltilsyn – hvem og hva 

Eltilsyn utføres av lokale nettselskaper på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ved tilsyn kontrolleres lokale, installasjoner og utstyr. I tillegg skal du dokumentere at virksomheten din har internkontroll med skriftlige prosedyrer, oversikt over ansvarsfordeling og andre nødvendige dokumenter. I hovedsak kontrollerer eltilsynet følgende:

  1. At elektromedisinsk utstyr (EMU) brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og ansatte
  2. At virksomheten har internkontroll og rutiner/prosedyrer for forebygging av brann og ulykker som kan skyldes elektriske apparater og installasjoner

Regelverket gjelder for helseforetak, private sykehus og enklere helseforetak som hjelpemiddelsentraler, kommunale institusjoner, legekontorer, tannlegekontorer og fysikalske institutter. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Konsekvensene

Avdekkes det feil og avvik ved eltilsyn får virksomheten en frist til å rette dette og skaffe til veie eventuell dokumentasjon. Hvis ikke dette gjøres innen fristen kan det få store konsekvenser: virksomheten kan ilegges bøter, og ved alvorlige tilfeller kan det kreves stenging.

Bedre forberedt for tilsyn med TrinnVis

Som TrinnVis-bruker kan du være godt forberedt ved et eltilsyn. Fordeling av ansvar og oppgaver dokumenteres i systemet, og du har ferdige forslag til måldokumenter, prosedyrer og HMS-rutiner. 

Verktøy virksomheten må ha

Med TrinnVis har du verktøy for registrering av avvik og gjennomføring av risikovurderinger. Du har også stoffkartotek og en utstyrsoversikt hvor elektromedisinsk utstyr legges inn. Ved eltilsyn må du kunne dokumentere at virksomheten har disse verktøyene, og vise at de er i bruk.

Tilsyn med elektromedisinsk utstyr skal bidra til å forebygge skader på pasient eller bruker av elektromedisinsk utstyr eller elektrisk installasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hva må gjøres?

TrinnVis har mye av det som kreves ved et eltilsyn, men du må gjøre en innsats for å tilpasse innholdet til din virksomhet. Her er en oversikt over hva dette arbeidet innebærer:

Utstyrsoversikt
I utstyrsoversikten lager du en komplett oversikt over alt elektromedisinsk utstyr (EMU) som brukes. Alt utstyr som går på strøm, og som brukes til behandling eller diagnostikk av pasienter, skal registreres. Dette gjelder også enheter som går på batteri. Har du maskiner for rengjøring eller sterilisering av instrumenter og annet gjenbruksutstyr bør dette også tas med.

Mange helsevirksomheter har behandlingsutstyr som ikke går på strøm, men som krever oppfølging og vedlikehold. Dette kan være behandlingsbenker, treningsutstyr og lignende. Disse bør også legges inn i utstyrsoversikten.

Rutiner og oppgaver
For utstyr må det lages rutiner for oppfølging. Hvem skal kontaktes ved reparasjon? Hva må vi selv gjøre for å vedlikeholde utstyr? Hva gjør vi med utstyr som må byttes ut? Her er det viktig med gode rutiner. Dette er også en av tingene eltilsynet kontrollerer.
I TrinnVis kan det lages rutiner for hvert enkelt apparat eller en utstyrsgruppe. Basert på rutinene kan du også lage oppgaver slik at TrinnVis minner deg på hva som skal gjøres.

Kravene skal bidra til å sikre at utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med formålet. Likeledes skal sikker strømforsyning sikre at elektromedisinsk utstyr fungerer optimalt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Dokumentasjon og rapporter
Det stilles strenge krav til dokumentasjon. Manualer, servicerapporter og andre dokumenter tilknyttet utstyr skal være lett tilgjengelig for alle som bruker det, og ved et tilsyn. I utstyrsoversikten kan nødvendig dokumentasjon lastes opp og lagres som vedlegg til hvert enkelt utstyr.

Avvik ved utstyr
Hvis det oppstår feil eller uregelmessigheter bør det lages avviksmeldinger. Skyldes det brukerfeil eller andre ytre omstendigheter dokumenterer avviksmeldingene hvilke tiltak som gjøres for å forhindre at det skjer igjen. Dette er en viktig del av det kontinuerlige kvalitetsarbeidet som alle helsevirksomheter skal drive.

Risikovurderinger
Enkelte typer utstyr bør risikovurderes før bruk. Hva kan gå galt når utstyret brukes? Hvor stor er sjansen for at det skjer? Hvilke konsekvenser får det hvis det skjer? Bruk verktøyet i TrinnVis til å gjennomføre risikovurderinger. Ved tilsyn kan du bli bedt om å vise disse.

Hensikten med tilsynet er å undersøke om foretaket gjennom sitt HMS-arbeid er underlagt et internkontrollsystem, om dette systemet dekker kravene i internkontrollforskriften og om aktiviteter er i henhold til beskrivelsen i egne rutiner.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Internkontroll av det elektriske anlegget

En viktig del av et eltilsyn er å kontrollere at det elektriske anlegget er sikkert. Er alle kontakter i god stand? Brukes det skjøteledninger? Er strømuttak belastet slik at det oppstår varmgang?
I TrinnVis er det egen mal for kontroll av elektriske anlegg med sjekkliste som brukes når du gjennomfører internkontroll. Sjekklisten fylles ut og lagres i TrinnVis for dokumentasjon.

Lenker

Spør meg!