nodemap_organized

Velorganisert.

TrinnVis er et styrings­system for små og mellom­store virksom­heter.

nodemap_organized

Overvåker regelverket.

TrinnVis oversetter lover og regler til konkrete oppgaver.

nodemap_organized

Smittevern.

Gir deg opp­daterte rutiner og retnings­linjer for smitte­vern.

nodemap_organized

Personvern.

Sørger for at du oppfyller kravene til person­vern og data­sikkerhet.

nodemap_organized

Felles plan.

Felles gjøreliste og kalender. Tildel opp­gaver og kontroller at de blir utført.

nodemap_organized

Ansvars­fordeling.

Ferdige ansvarsområder med faste rutiner, klare til å fordeles.

nodemap_organized

Bemannings­oversikt.

Oversikt over arbeidsmønster, ferie og fravær, pluss- og minustid.

nodemap_organized

Kontroll på utstyr.

Oversikt over utstyr og rutiner for kontroll og vedlikehold.

nodemap_organized

Verktøy for møter.

Maler for møter og medarbeider­samtaler, inn­kallinger og referater.

nodemap_organized

Kontinuerlig forbedring.

Avviks­behandling, risiko­vurdering og forbedrings­prosjekter.

Bygget for helsesektorens kvalitetskrav

TrinnVis ble først laget for å hjelpe overarbeidede fastleger å organisere personvern, internkontroll og kvalitetsforbedring. Etterhvert ble systemet også tatt i bruk av tannleger, psykologer, fysioterapeuter og andre helsevirksomheter.

 

TrinnVis brukes av flere tusen norske leger, tannleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere, og vi samarbeider med en rekke profesjonsorganisasjoner for å sørge for at systemet tilfredsstiller de høye kvalitetskravene som stilles til helsevirksomheter. Hvis du er medlem av en av disse organisasjonene, får du medlemsrabatt.

Et integrert styrings- og kvalitetssystem

Parallelt med tilpasningen til nye profesjoner har TrinnVis også utviklet generell funksjonalitet som personalarkiv, ansvarsfordeling, felles gjøreliste og kalender, bemanningsoversikt og verktøy for medarbeidersamtaler og møter.

I dag er TrinnVis et fullstendig styringssystem med innebygget internkontroll og kvalitetsforbedring. Vi er godt forankret i helsesektoren, men siden kravene til helsevirksomheter går utenpå de fleste, ønsker vi andre bransjer velkommen. Hvis du driver i en bransje med særskilte krav, så ta gjerne kontakt for å diskutere tilpasninger.

Skreddersydd innhold for din virksomhet

I motsetning til de fleste andre styringssystemer kommer TrinnVis med ferdig innhold i form av forslag til ansvarsområder, rutiner, retningslinjer og andre nødvendige dokumenter. TrinnVis er bygget for å tilpasse seg virksomheten, slik at det bare inneholder de dokumentene som kreves for din virksomhet. Har du f.eks færre enn seks ansatte, trenger du etter loven ikke rutiner for varsling.

De fleste TrinnVis-brukere er mest opptatt av å utøve yrket sitt, ikke drive med administrasjon. TrinnVis er laget for å gjøre det så enkelt som mulig å drive effektivt, ryddig og lovlig.

Alltid oppdatert

Små virksomheter må i stor grad følge de samme reglene som store. Men små virksomheter har som regel ikke egne administrativt ansatte, og strever med å holde seg orientert om skiftende regelverk. Som TrinnVis-bruker vil du alltid ha oppdaterte rutiner og retningslinjer.

Hjelp til å komme i gang

Når du blir TrinnVis-bruker, får du også hjelp til å ta systemet i bruk. Hver uke får du tilsendt én ny oppgave, som bringer deg ett skritt nærmere full kontroll på virksomheten din. Du kan bruke så lang tid du vil, men systemet vil jevnlig minne deg på hva som gjenstår.

TrinnVis er gratis i 30 dager. Hvis du avslutter abonnementet i løpet av prøveperioden, betaler du ingenting.

Prøv gratis

Overvåker regelverket

Dokumenter i din TrinnVis-konto blir automatisk oppdatert når lover og forskrifter endres.

Vår redaksjon overvåker alle lover, forskrifter og annet regelverk som gjelder for norske virksomheter, og oversetter det til konkrete rutiner, retningslinjer, avtaleforslag og andre dokumenter. Når lover og forskrifter endres, blir dokumentene oppdatert.

Alle dokumenter i TrinnVis er redigerbare. Dokumenter du har redigert blir ikke automatisk oppdatert. I stedet får du et forslag om oppdatering basert på de endrede reglene, slik at du selv kan ta stilling til om du vil oppdatere dokumentet eller beholde din egen versjon.

Skreddersydd innhold

TrinnVis bruker den informasjonen du oppgir om virksomheten din til å skreddersy innholdet, slik at du bare får forslag til rutiner og retningslinjer som er relevante for din virksomhet.

Rutiner og retningslinjer har hjelpetekster med lenker til relevante lover og forskrifter.
Alle relevante lover og forskrifter er også samlet på en egen side.

Referanser

Rutiner og retningslinjer har hjelpetekster med lenker til relevante lover og forskrifter. I tillegg er alle lenkene samlet på en egen side, slik at du alltid har en samlet oversikt over alt regelverk som gjelder for din virksomhet.


Smittevern

Smittevern hører vanligvis inn under HMS. Vi har samlet alt smitteverninnhold på en egen temaside. Smittevernansvarlig er også et eget ansvarsområde.


TrinnVis har verktøy for risikovurderinger.

Risikovurdering

For å drive godt smittevern er du pålagt å gjennomføre risikovurderinger hver gang smitterisikonivået endres. I TrinnVis finner du verktøy for riskovurdering med forklaring og forslag.


Eksempler på dokumenter i TrinnVis

Datasikkerhet

Løsepengevirus og andre dataangrep mot små virksomheter øker stadig. I TrinnVis finner du opplæringsressurser og verktøy for å beskytte deg mot angrep.

Alle virksomheter som behandler personopplysninger har ansvar for personvern. Det kan være opplysninger om personale, samarbeidspartnere, kunder og brukere. For helsevirksomheter som behandler helseopplysninger om pasienter gjelder egne regler. I TrinnVis finner du alle dokumenter relatert til personvern på temasiden Datasikkerhet.

Veileder for små helsevirksomheter

Risikoen for dataangrep mot små helsevirksomheter øker stadig. Samtidig er sikkerhetsarbeidet i disse virksomhetene ofte mangelfullt, på grunn av stort arbeidspress, komplisert regelverk og liten kompetanse på området.

På initiativ fra Legeforeningen og Tannlegeforeningen har TrinnVis laget en veileder med tilhørende verktøy for å hjelpe disse virksomhetene å beskytte seg mot angrep.

Veilederen er basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighets Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og hjelper brukerne å gjennomføre fire enkle og effektive tiltak:

Innebygget kurs for personalet

Manglende kompetanse hos personalet er et av de største sikkerhetshullene i små helsevirksomheter. TrinnVis har laget et innebygget kurs i daglig datasikkerhet for helsepersonell. Kurset tar omtrent en halvtime. Påmeldte blir automatisk fulgt opp helt til kurset er gjennomført.

Kurset var nyttig. Selv for meg som ikke har interesse eller særlig forståelse for data, ga det mening. Passe langt og omfattende. Fint at det var krydret med eksempler.

Lone Eriksdatter Wilberg, fastlege ved MedVest legesenter

Tilgangskontroll

Ansatte som har tilgang til systemer og tjenester de egentlig ikke trenger, eller med flere rettigheter enn det som er nødvendig, medfører en høy sikkerhetsrisiko. TrinnVis har verktøy for oversikt over tilganger og automatiske rutiner for tilgangssstyring.

Sikkerhetskopiering

Mangelfull sikkerhetskopiering (backup) gjør konsekvensene av angrep enda mer dramatiske. TrinnVis har dokumentasjonsverktøy og rutiner for å få kontroll på sikkerhetskopieringen.

Oppdatering av programvare

Å holde datasystemer og programmer oppdatert er viktig for å tette sikkerhetshull. TrinnVis har rutiner med konkrete oppdateringsprosedyrer for datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner.


Datakartet gir oversikt over all databehandling. Den informasjonen du registrerer, blir analysert av systemet for å avdekke feil og mangler.

Interaktivt datakart gir oversikt

Datakartet gir oversikt over all databehandling i virksomheten: hva slags data som behandles, hvor dataene lagres, hvordan nettverk og internettilkobling er satt opp – altså hele det miljøet informasjonen befinner seg i. Datakartet støtter også dokumentasjon for fjernservere og skyløsninger.


Advarsler i datakartet viser deg hva som er i strid med reglene.

Viser deg hva som mangler

Når databehandlingen er dokumentert, vil advarsler i datakartet vise eventuelle feil og mangler. På denne måten blir det enkelt å få oversikt over hva du bør gjøre for å bedre datasikkerheten og oppfylle personvernlovgivningen.


Risikovurderinger

TrinnVis har forslag konkrete risikovurderinger du kan gjennomføre for å kartlegge sårbarheter. Risikovurderingene har forklarende hjelpetekster med tips om hvordan du kan få ned risikoen for de aktuelle hendelsene.


Sjekkliste for databehandleravtale

Personvernlovgivningen krever at du har avtaler med alle som behandler persondata på dine vegne. Mange databehandlere har utarbeidet avtaler for sine kunder, men disse avtalene må kontrolleres for å sikre at de også dekker kravene du må stille til leverandøren. I TrinnVis blir disse kravene oversatt til en sjekkliste knyttet til databehandleravtalen.

Avviksbehandling

Et viktig element i personvernlovgivningen er meldeplikt ved avvik. Brudd på personvernet skal nå meldes til Datatilsynet, og til berørte personer. Avvikssystemet i TrinnVis har en sjekkliste for meldeplikt, som forteller deg når og hvordan du skal melde avvik videre.

Felles plan

På Min side finner du gjøreliste og ukeplan. Du kan velge å vise alles oppgaver eller bare dine egne.

I TrinnVis kan du lage oppgaver og gjøremål for både deg selv og andre. Oppgaver kan tildeles én eller flere personer, og du kan velge om de skal utføres med det samme eller på et bestemt tidspunkt.

 • Alle oppgaver vises på Min side
 • Oppgaver uten tidspunkt vises i Snarest-listen
 • Oppgaver med tidspunkt vises i ukeplanen
 • Du kan velge om du vil se alles oppgaver eller bare dine egne

Oppfølgingsoppgaver

Daterte oppgaver kan stilles inn til å følges opp. Da vil de vises som utløpt i Snarest-listen helt til de blir merket som utført.


Når du tildeler noen en oppgave, kan du sende et epostvarsel.

Varsling

 • Alle TrinnVis-brukere får hver mandag en epost med oversikt over ukens oppgaver
 • Når du tildeler noen en oppgave, kan du la systemet sende personen(e) et epostvarsel om den nye oppgaven
 • Hvis du senere endrer oppgaven, kan du sende varsel om endringen
 • Du kan også velge at de(n) som er tildelt oppgaven skal varsles på SMS når oppgaven skal utføres

Rutiner og rutineoppgaver

Rutiner er handlinger som skal gjentas, regelmessig eller under visse betingelser. TrinnVis har mange forslag til rutiner med ferdige prosedyrer som beskriver hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Rutiner kan legges i gjørelisten eller ukeplanen som rutineoppgaver.

Ansvarsfordeling

I mindre virksomheter kan viktige ansvarsområder lett bli oversett, fordi man ikke har egne stillinger som personalansvarlig, dataansvarlig osv.

I TrinnVis er alt ansvar og alle faste rutiner gruppert i egne ansvarsområder, som igjen tildeles personer. Det blir ofte flere ansvarsområder på hver person, men inndelingen gjør det likevel tydeligere hvem som har ansvar for hva.

TrinnVis kommer med en rekke ferdige ansvarsområder, med hver sine ansvarsbeskrivelser og faste rutiner. Dette er noen av dem:

 • Daglig leder
 • Personalansvarlig
 • Økonomiansvarlig
 • Dataansvarlig
 • Smittevernansvarlig
 • HMS-ansvarlig

Alle ansvarsområder er fritt redigerbare, og kan også slettes hvis du ikke ønsker å bruke dem. Du kan også lage dine egne ansvarsområder og rutiner.

Noe av det første du bør gjøre når du tar TrinnVis i bruk, er å fordele disse ansvarsområdene. Da sørger du for at flest mulig deltar i arbeidet med å etablere styringssystemet og tilpasse innholdet.


Ansvarsområder kan roteres eller flyttes permanent.

Roterte ansvarsområder

Noen ansvarsområder bør være fast tildelt én person over tid, men du kan også la ansvarsområder rotere på flere, f.eks hvis noen bytter på å lage lunsj eller ta telefonen. Da vil TrinnVis sørge for at påminnelser for oppgaver som hører til ansvarsområdet kommer til den personen som har ansvaret den dagen.

Omorganisere

Ved nyansettelser, langvarige sykmeldinger og andre endringer i personalet kan det fort bli behov for å omorganisere. Da kan du enkelt flytte et ansvarsområde med tilhørende rutiner til en annen person.

Bemanningsoversikt

Bemanningskalenderen i TrinnVis gir visuell oversikt over arbeidstid, ferie og fravær. Kalenderen har én rad for hver person, hvor arbeidsdager og -tider vises som hvite felter og fridager som grå. Fraværsperioder har fargekoder etter fraværstype.

Når alle kan legge inn sine egne ferier og fravær, trenger jeg ikke bruke tid på å samle informasjon og lage oversikter
Når alle kan legge inn sine egne ferier og fravær, trenger jeg ikke bruke tid på å samle informasjon og lage oversikter

Helsesekretær Marianne Vestheim Kversøy, Eidsvåg legekontor


Reglene for egenmelding vises ved registreringen.

Regler for ferie og fravær

Ved registrering av egenmelding, sykmelding og omsorgsdager viser kalenderen status for personen, og en oppsummering av regelverket knyttet til fraværstypen.

Grupper

Noen virksomheter har behov for å skille mellom grupper av personale, f.eks for å ha oversikt over hvilke profesjoner som er til stede. Derfor kan du ved å trykke på navnene i bemanningskalenderen fordele personalet i inntil tre grupper, som vises med tre blåfarger i grafen nederst i tabellen. Denne grafen viser hvor mange som er til stede i hver personalgruppe.

Begrenset tilgang

Av personvernhensyn er tilgangen til bemanningskalenderen i utgangspunktet begrenset til Personalansvarlig, men du kan velge å gi utvidet tilgang til flere. Alle kan se alles arbeidstid og fravær, men bare sine egne fraværstyper.


Liste for føring av plusstid og avspasering med saldo.

Plusstid og avspasering

På Min side kan hver enkelt registrere plusstid og avspasering og holde oversikt over egen saldo. På bemanningssiden kan Personalansvarlig få oversikt over alles tidsregnskap og gjøre avregninger ved lønnsutbetaling eller årsskifte.


Nederst på bemanningssiden finner du rapportverktøy og statistikk.

Automatisk statistikk

Bemanningssiden har også rapportverktøy som gir oversikt over samlet fravær fordelt på personer og fraværstyper.

Forskrift om statistikk over sykefravær pålegger alle arbeidsgivere å føre statstikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, fordelt på kjønn og fraværslengde. I TrinnVis føres denne statistikken automatisk.


 

Utstyr

I utstyrsoversikten kan du registrere alt utstyr du trenger å ha kontroll på.

Mange virksomheter er avhengige av mer og mindre avansert utstyr for å kunne levere sine tjenester. Noen utstyrstyper er også underlagt spesielle krav til dokumentasjon og kontroll. Derfor er Utstyrsansvarlig et eget ansvarsområde i TrinnVis, og rutiner og retningslinjer relatert til utstyr samles på en egen temaside. I Utstyrsoversikten kan du registrere alt utstyr du trenger å ha kontroll på, og laste opp dokumentasjon som samsvarserklæringer og manualer.

Rutiner

Du kan lage rutiner for kontroll og vedlikehold og knytte dem direkte til én eller flere utstyrsenheter i oversikten. Rutineoppgaver for utstyr tildeles personer og vises i gjørelisten eller kalenderen på linje med andre oppgaver.

Møter og medarbeidersamtaler

Møter er samlet på en egen side. Her finner du forslag til vanlige møtetyper, og du kan lage dine egne møter og møteserier.

Møteverktøyet i TrinnVis har forslag til faste møter som styremøte, personalmøte og medarbeidersamtaler. Du kan også lage egne møter og møteserier. Planlegging, innkalling, oppfølging og referater er samlet på ett sted.

Fast agenda for medarbeidersamtaler omfatter alle viktige områder som bør gjennomgås.

Agenda

Møteforslagene har forslag til agenda, som du selv kan tilpasse etter behov. Når du lager nye møter, hentes automatisk agendaen fra forrige møte i samme serie.

Møteinnkalling kan sendes til alle deltakere, direkte fra møtedokumentet.

Møteinnkalling

Innkalling til møter sendes til alle deltakerne, direkte fra møtedokumentet. Du kan velge om agendaen skal inkluderes i innkallingen. Hvis ikke, må deltakerne trykke på en lenke og logge seg inn i TrinnVis for å se den. Det kan være en fordel ved medarbeidersamtaler og andre møter som behandler personopplysninger.

Referater kan skrives og deles direkte i TrinnVis.

Referat

Når du oppretter et møtereferat kopieres møteagendaen inn i referat-dokumentet, slik at du kan bruke den som rammeverk for å skrive referatet. Når referatet er skrevet, kan du dele det med møtedeltakerne. Du kan velge om du vil sende selve referatet eller bare dele en lenke til det.

Medarbeidersamtaler

Regelmessige medarbeidersamtaler et viktig tiltak for å sikre personlig og faglig utvikling og godt samarbeid på arbeidsplassen. TrinnVis har også en rutine for gjennomføring av medarbeidersamtaler.


 

Kontinuerlig forbedring

TrinnVis er ikke bare et styringssystem, men også et kvalitetssystem som kan hjelpe deg å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere tiltak for å forbedre arbeidsmiljø og arbeidsprosesser.

Dokumentasjon

For å kunne forbedre noe, må du først definere hvordan det faktisk er.

Det aller første skrittet på veien mot forbedring er derfor å skriftliggjøre planer for viktige sider ved driften ved hjelp av rutiner og retningslinjer. Dokumentasjonen skal svare på spørsmålene:

 • Hva skal gjøres?
 • Hvem skal gjøre det?
 • Når skal det gjøres?
 • Hvordan skal det gjøres?

Når noe går galt eller ikke fungerer som det skal, kan man spørre:

 • Blir rutinene fulgt?
 • Hvis nei: Er rutinene for dårlig kommunisert?
 • Hvis ja: Bør rutinene forbedres?

TrinnVis har forslag til rutiner og retningslinjer for de fleste sider av virksomheten. Alle dokumenter kan redigeres og tilpasses, og du kan også lage dine egne. Rutiner i TrinnVis kan også gjøres om til oppgaver, og tjener som dokumentasjon på hva som er gjort.


TrinnVis har et integrert system for melding og behandling av avvik.

Avvik

Avvik er mangel på oppfyllelse av visse definerte krav. Minimumskravene stilles av myndighetene gjennom lover og forskrifter, men i tillegg bør virksomheten selv stille krav. Eksempler på avvik kan være feil på utstyr, uhell, menneskelig svikt eller klager, uansett årsak.

Visse typer avvik medfører plikt til å melde avviket videre til andre instanser. Eksempler på dette er brudd på personvernet, personskader og feil på visse typer utstyr. Virksomheten må derfor sørge for å ha rutiner for å melde slike avvik videre til de rette instanser.

TrinnVis har et integrert system for melding og behandling av avvik. Avvikssystemet har også en egen sjekkliste for meldeplikt med direkte lenker til en rekke eksterne meldeordninger.


TrinnVis har verktøy som hjelper deg å gjennomføre systematiske risikovurderinger.

Risiko

Risikovurdering er en systematisk måte å vurdere risikoen for uønskede hendelser, og er en viktig del av sikkerhets- og kvalitetsarbeidet i enhver virksomhet.

Poenget med risikovurdering er å unngå farlige, alvorlige eller på andre måter uønskede hendelser ved å kartlegge dem i forveien, og sette inn tiltak for å begrense risiko.

TrinnVis har verktøy som hjelper deg å kalkulere risiko på en systematisk måte. Du finner også en rekke forslag til hendelser som du kan vurdere risikoen for, og hjelpetekster som forklarer hvordan du går frem.

Helhet og sammenheng

Når alle sider av driften er integrert i et helhetlig system, kan alle delene virke sammen. Du slipper å registrere ting flere ganger, og får oversikt og sammenheng.

TrinnVis er gratis i 30 dager. Hvis du avslutter abonnementet i løpet av prøveperioden, betaler du ingenting.

Stoffkartotek

Alle som oppbevarer eller behandler farlige stoffer skal ha et stoffkartotek med sikkerhetsdatablader. Kartoteket skal være lett tilgjengelig for hele personalet. Databladene blir vanligvis levert i pdf-format, og i mange virksomheter blir disse dokumentene liggende i en mappe på en datamaskin. Noen skriver dem ut og setter dem i en perm, men utfordringen er å holde permen oppdatert.

Stoffkartoteket i TrinnVis gjør det enkelt å få oversikt over farlige stoffer som brukes hos oss
Stoffkartoteket i TrinnVis gjør det enkelt å få oversikt over farlige stoffer som brukes hos oss

Tannlege Camilla K. Mæland, Aksdal tannklinikk

Last opp sikkerhetsdatablader ved å dra og slippe.

Dra og slipp

I TrinnVis kan du laste opp alle sikkerhetsdatablader ved å dra og slippe dem på stoffkartoteket. TrinnVis leser databladene du laster opp og viser navn, fareetiketter og bruksområder i en oversiktstabell. Du kan selv legge til andre opplysninger, som leverandør, lagringssted og eventuelle notater.

Tabellen kan grupperes etter leverandør, lagringssted og risikonivå.

Stoffkartoteket genererer forslag til risikovurderinger basert på informasjon fra sikkerhetsdatabladet.

Forslag til risikovurderinger

Hvis du håndterer farlige stoffer, er du også pålagt å gjennomføre risikovurderinger for hvert enkelt stoff.

I stoffkartoteket i TrinnVis finner du en egen liste med forslag til risikovurderinger for hvert stoff, basert på informasjon fra sikkerhetsdatabladet. Du kan også legge til dine egne risikovurderinger.