Avvik, uønskede hendelser, RUH

Hva betyr begrepene?

RUH er en forkortelse for rapport om uønsket hendelse. Begrepene avvik og uønsket hendelse brukes i stor som synonymer, men i den grad det skilles mellom begrepene er en uønsket hendelse en mer generell formulering enn avvik, som kan defineres som et regelbrudd.

Avviksrapporten er et viktig verktøy for å unngå at samme feil oppstår igjen.

Avvikshåndtering er å lære av feil

Avviksshåndtering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Likevel er det mange mindre helsevirksomheter som ikke har systemer og rutiner for dette.

Avviksshåndtering er systematisk registrering og behandling av uønskede hendelser, med det formål å forbedre praksis slik at alvorlige feil unngås.

Dersom noe går alvorlig galt, vil de fleste føle det naturlig å undersøke saken for å prøve å finne årsaken. Men ofte kan alvorlige feil ha sammenheng med mindre alvorlige hendelser. Avviksrapporter kan være et viktig verktøy i arbeidet med å avdekke årsakene til feil, slik at rutiner kan innføres eller endres for å unngå at samme feil oppstår igjen.

Hva er et avvikssystem?

Et avvikssystem er et system som gjør det mulig å behandle avvik på en systematisk måte. Systemet kan være papirbasert, men elektroniske systemer har store fordeler. Et godt avvikssystem bør gjøre det enkelt å

Unngå «naming, blaming and shaming» – et åpent og positivt miljø er viktig for å få til avviksrapportering.

Åpenhet om avvik

De fleste mennesker har (heldigvis!) en naturlig motvilje mot å fokusere på negative ting, særlig ting som allerede har hendt. Derfor er det viktig å skape et postivt klima for registrering uønskede hendelser. Det bør understrekes – og vises i praksis – at rapporteringen ikke handler om å tildele skyld, men å avdekke mangelfulle rutiner – for å forbedre virksomheten som helhet. Alle bør oppfordres om å rapportere avvik, og det bør omtales positivt når avviksrapporter begynner å tikke inn!

I TrinnVis kan du enkelt melde avvik på web og i en egen app.

Avvikshåndtering i TrinnVis

TrinnVis inneholder et komplett, men enkelt avvikssystem. Alle brukere kan melde avvik på web eller gjennom en egen app, og meldingene sendes til Kvalitetsansvarlig.

Avviksbehandlingen i TrinnVis inneholder også en nyttig sjekkliste som viser hva slags hendelser som krever ekstern rapportering.

Det finnes ingen universell mal for hva slags hendelser som bør rapporteres. Som hovedregel bør alle hendelser som får eller kunne fått uheldige menneskelige, økonomiske eller omdømmemessige konsekvenser rapporteres. Det kan være lurt å legge listen lavt i begynnelsen – overrapportering er sjelden et alvorlig problem.

Se også:
Avvik
Dokumenter i TrinnVis: Avvik

Prøv TrinnVis gratis

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.