Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Pasientopplysninger

Retningslinjer

Info til pasienter om journalrettigheter

Pasienters rettigheter i forhold til egen journal er nedfelt i Pasient- og brukerrettighetslovens § 5-1.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

1. Hva er en journal?

En journal er en samling av opplysninger (elektronisk eller i papirform) om en pasients kontakt med helsetjenesten. Det skal opprettes en journal for hver pasient på hver virksomhet hvor det ytes helsehjelp.

2. Hva skal journalen inneholde?

En journal inneholder bl.a opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle eller senere behandling.

3. Pasienten har rett til innsyn i sin journal

Ved henvendelse skal pasienten få en kopi av journalen, eventuelt mot betaling. Pasienten har rett til å få forklart faguttrykk og andre forhold av betydning for å forstå innholdet i journalen. I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Helsetilsynet i fylket.

4. Andres mulighet til å få innsyn i journal

Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsettes seg at andre får innsyn i journalen. Pasienten kan ved samtykke gi den samtykket gjelder tilgang til sin journal og på den måten i utvalgte tilfeller frita behandleren fra taushetsplikten. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients død dersom ikke særlige grunner taler mot dette.
Se forøvrig Retningslinjer: Utlevering av helseopplysninger.

5. Retting og sletting i journal

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes. Pasienten kan klage til Helsetilsynet i fylket dersom hans/hennes ønske om retting eller sletting ikke blir fulgt.

Utlevering av helseopplysninger

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

(kapittel 5: Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 6: Opplysningsplikt m.v.)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

(kapittel 3 § 3-3: Informasjon til pasientens nærmeste pårørende, kapittel 3 § 3-4: Informasjon når pasienten er mindreårig, kapittel 4 § 4: Samtykke på vegne av barn)

Normen Faktaark 03 – Dokumenter i styringssystemet

 • Når vi vurderer om vi kan utlevere helseopplysninger, skal vi alltid legge til grunn hovedprinsippet om at taushetsplikten skal overholdes.
 • Når pasienter møter opp til behandling hos helsepersonell, betyr det at de i praksis gir sitt samtykke til at helsepersonellet behandler informasjon om dem. Det betyr at vi kan kan sende helseopplysninger til andre som også aktivt behandler pasienten, hvis det ikke er grunn til å tro at pasienten vil motsette seg det.
 • Vi kan utlevere helseopplysninger til NAV trygd og Norsk Pasientskadeerstatning, men bare dersom det er knyttet til saker som pasienten selv tar initiativet, og det kan antas at det er i pasientens interesse.
 • Vi skal være svært restriktive ved henvendelser fra NAV som ikke er motivert ut i fra pasientens interesser, og som pasienten ikke er informert om.
 • Hvis opplysningene skal utleveres til bruk utenfor rammene av medisinsk behandling, for eksempel til forskningsformål, i forsikringssaker eller lignende, skal vi be om skriftlig samtykke fra pasienten.
 • Når pasienten skifter fastlege, overfører vi hele jouralen til den nye fastlegen dersom pasienten ber om det.
 • Vi skal ikke utlevere helseopplysninger til pasientens arbeidsgiver med mindre pasienten er informert og aktivt samtykker i hva som blir kommunisert.
 • Vi skal gi pasientens nærmeste pårørende informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes, dersom pasienten samtykker til det. Vi kan også gi slik informasjon uten pasientens samtykke, dersom forholdene tilsier det.
 • Hvis pasienten er over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming, skal vi gi informasjon både til pasienten og de nærmeste pårørende.
 • Hvis pasienten er mellom 12 og 16 år, skal vi ikke gi opplysninger til dem som har foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Vi skal likevel formidle de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle foreldreansvaret, når pasienten er under 18 år.
 • Når en pasient er død, skal vi gi nærmeste pårørende innsyn i journal, dersom ikke særlige grunner taler mot dette.

Avtaler

Avtale om virksomhetsovergripende pasientjournal

Hvis dere har felles journalsystem med en annen virksomhet, skal dere etter Pasientjournalllovens § 9 ha en skriftlig avtale med den andre virksomheten om

 • hva samarbeidet omfatter
 • hvordan pasientens rettigheter skal ivaretas
 • hvordan helseopplysningene skal behandles og sikres, også ved endringer i eller opphør av samarbeidet
 • databehandlingsansvar
Hvis dere deler journal innenfor samme virksomhet, trenger dere ikke en slik avtale.

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.