Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Organisasjon

Selskapsformer

En helsevirksomhet kan som utgangspunkt organiseres i hvilken som helst selskapsform, eksempelvis som allment aksjeselskap (ASA), aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS), ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) eller kommandittselskap (KS).

Det er mest vanlig å organisere mindre helsevirksomheter som AS, ANS eller DA. Selskapsloven er mindre detaljert enn aksjeloven, og inneholder færre formelle krav til organisasjon og forvaltning av selskapet. Det er derfor vesentlig mindre administrasjon knyttet til drift av et ANS eller DA.

For å drive et DA kreves en selskapsavtale. Selskapsavtalen er registrert i Brønnøysundregistrene og dermed offentlig tilgjengelig, og det koster gebyrer å endre den. Det er derfor fornuftig å regulere interne, dynamiske forhold i et DA i en internavtale mellom deltakerne. Eksempler på slike forhold er økonomisk fordeling og deltakernes anledning til å ta inn vikarer. Selskapsavtalen og Internavtalen må sees i sammenheng og harmonere seg i mellom.

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

Stiftelsesdokumenter

Aksjonæravtale for fysioterapeuter med selskapstilskudd

[Dette er et utkast til en aksjonæravtale for fysioterapeuter med selskapstilskudd. Du kan bruke utkastet som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp en signert aksjonæravtale som vedlegg eller bare henvise til hvor aksjonæravtalen oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Aksjonæravtale

mellom fysioterapeutene
[Navn, personnummer, adresse]
[Navn, personnummer, adresse]
[…]

(heretter kalt Aksjonærene i fellesskap eller Aksjonær hver for seg)

vedrørende

[Navn på selskap]
(heretter Selskapet)

Aksjonærene har i dag inngått aksjonæravtale (heretter kalt Avtalen) med følgende innhold:

1 Aksjekapital og eierforhold

Aksjekapitalen i Selskapet er NOK [beløp] fordelt på [antall] aksjer á NOK [pålydende].

Aksjefordelingen er som føler:

[Navn]: Antall aksjer: [XX] Eierandel: [X] %
[Navn]: Antall aksjer: [XX] Eierandel: [X] %
[…]

Selskapet har avtale med [kommunenavn] kommune for [antall] avtalehjemler på henholdsvis [X, Y og Z] %, jfr. Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313) punkt 2. Aksjene i Selskapet kan kun eies av fysioterapeuter med tildelt avtalehjemmel etter avtalen med kommunen, med mindre kommunen har samtykket i at andre utøvende fysioterapeuter i Selskapet kan ha eierandeler, jfr. ASA 4313 punkt 2. [Eierbegrensningene knyttet til at man må være fysioterapeut (og normalt at selskapet må inneha en avtalehjemmel etter avtale med kommunen som vedkommende skal praktisere i) må inntas i vedtektene, jfr. aksjeloven § 4-18.]

Samtlige Aksjonærer skal ansettes i selskapet, jfr. ASA 4313 punkt 2.

2 Avtalens formål – lojalitetsplikt

Formålet med Avtalen er å regulere det innbyrdes forhold mellom Aksjonærene i Selskapet når det gjelder representasjon og beslutninger i Selskapets styrende organer, overdragelser av aksjer i Selskapet m.m.

Aksjonærene forplikter seg til å opptre lojalt i forhold til hverandre og bestemmelsene i Avtalen, herunder å stemme i overensstemmelse med Avtalens bestemmelser på Selskapets generalforsamling og sørge for at Avtalens bestemmelser blir overholdt av Selskapets styre.

Dersom Aksjonærer eller styremedlemmer utpekt av Aksjonærene, jfr. punkt 4, treffer beslutninger eller på annen måte opptrer i strid med det som er forutsatt i Avtalen, skal dette betraktes som misligholdelse av Avtalen.

Denne Avtalen går, så langt det er forenlig med gjeldende rett, foran Selskapets vedtekter i tilfelle motstrid. I den grad det er nødvendig for at Avtalens bestemmelser skal komme til anvendelse etter sitt innhold plikter Aksjonærene å medvirke til at Selskapets vedtekter endres i samsvar med Avtalens bestemmelser.

3 Hva selskapets virksomhet omfatter

Selskapets skal drive fysioterapivirksomhet og annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

Selskapet inngår leiekontrakt for eller eier de lokaler hvor instituttets virksomhet foregår. Selskapet eier også alt av inventar, apparater og annet løsøre som befinner seg i selskapets lokaler. Eventuelle unntak fra dette må fremgå som eget vedlegg til denne avtale.

Alle inntekter fra virksomheten anses som selskapsinntekter.

Aksjonærene skal være ansatt i selskapet.

Selskapet tegner avbruddsforsikring og ansvarsforsikring for sin virksomhet.

4 Selskapets ledelse

Selskapet skal ha et styre bestående av samtlige Aksjonærer ut over eventuelle ansatterepresentanter. Dersom noen av Aksjonærene ikke ønsker å sitte i styret har de anledning til å utpeke et styremedlem.

Styremøter skal avholdes så ofte styret eller styrets leder finner det nødvendig for å holde tilsyn med Selskapets daglige ledelse, og uansett minst 2 ganger i året.

5 Styrets beslutninger

Følgende beslutninger skal fattes av styret med mindre styret har delegert myndigheten til daglig leder:

 • Innkjøp av inventar og utstyr m.v.
 • Inngåelse og forlengelse av eventuell husleieavtale
 • Vedtakelse av budsjett for det enkelte driftsår

Følgende beslutninger skal fattes av styret og er betinget av enstemmighet [alternativt 2/3 flertall]: [Eventuelle bestemmelser som avtales etter dette punkt bør inntas i vedtektene, jfr. aksjeloven § 6-25, 2. ledd.]

 • Innstilling av ny fysioterapeut ved ledighet i avtalehjemmel, jf. ASA 4313 punkt 2.1, fjerde avsnitt
 • Ansettelse av daglig leder
 • Innkjøp av utstyr og inventar eller inngåelse av andre avtaler med verdi over NOK [beløp]

6 Administrative oppgaver

Dersom selskapets styre ikke beslutter noe annet, plikter den enkelte Aksjonær å utføre arbeidsoppgaver i forbindelse med instituttets virksomhet og drift. Oppgavene forutsettes fordelt på samtlige aksjeeiere. Det søkes her hensyntatt den enkelte Aksjonærs stillingsstørrelse og eierandel i selskapet.

7 Fravær

Ferie og andre korte fravær skal søkes samordnet mellom Aksjonærene slik at det til enhver tid er fysioterapidekning, jfr. ASA 4313 punkt 15.2. Ved uenighet mellom Aksjonærene avgjør styret med endelig virkning.

8 Pasientfordeling og journaler

Fordeling av pasienter til behandling skal skje etter pasientliste i full forståelse og samarbeid mellom de aksjeeiende fysioterapeuter i selskapet. Ved fordeling av pasienter tas hensyn til pasienttilgang, fysioterapeutenes spesialitet, størrelsen på den enkelte fysioterapeuts avtalehjemmel og de rådende forhold for øvrig.

Pasientjournalene skal håndteres i samsvar med forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal.

9 Inntektsfordeling

[Når inntektene av fysioterapivirksomheten går inn i selskapet, bør det avtales nærmere hvordan inntekten skal fordeles mellom aksjonærene. Et spørsmål er avlønning som ansatt og et annet er fordeling av overskudd. Her kan det avtales forskjellige modeller avhengig av aksjonærenes preferanser og forretningsfilosofi. Grunnspørsmålet vil normalt være om man skal ha en ordning basert på innsats/inntjening eller likedeling. Dersom man ønsker en variabel ordning avhengig av inntjening eller arbeidstimer eller lignende, kan det være naturlig å regulere hvordan interntimer skal behandles. Dette gjelder særlig hvis noen av aksjonærene utfører flere administrative oppgaver etc. enn andre aksjonærer og således har mindre tid tilgjengelig til pasientbehandling.]

10 Uttreden av selskapet/inntak av nye eiere

Aksjonær som ønsker å tre ut av Selskapet, skal varsle styret om dette med seks måneders varsel.

Ved uttreden av Aksjonær fra Selskapet skal fysioterapeut som tilordnes den avtalehjemmel uttredende Aksjonær er tilordnet, tilbys uttredende Aksjonærs aksjer i Selskapet, jfr. ASA 4313 punkt 2. Dersom ny fysioterapeut ikke tiltrer, skal uttredende Aksjonærs aksjer overdras til gjenværende fysioterapeuter. Vederlag for overdragelse av aksjene fastsettes i samsvar med ASA 4313 punkt 7.

Ved uttreden av Aksjonær som ikke er tilknyttet stillingshjemmel krever overdragelse av uttredende Aksjonærs aksjer i Selskapet samtykke fra samtlige øvrige Aksjonærer. De øvrige Aksjonærer har forkjøpsrett til aksjene i henhold til bestemmelsene i aksjeloven §§ 4-19 til 4-23.

Uttredende Aksjonær skal før overføring av aksjene gjøre ny fysioterapeut kjent med Avtalen, og skal sørge for at erververen skriftlig tiltrer Avtalen før eller samtidig med at aksjene overdras.

11 Forbud mot overføring og pantsettelse

Aksjonærene kan ikke overføre, pantsette eller på annen måte behefte aksjer i Selskapet uten samtykke fra øvrige Aksjonærer.

12 Profesjonskrav

Selskapet skal yte fysioterapibehandling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, yrkesetiske retningslinjer fastsatt av Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313 samt individuell avtale med kommunen.

13 Restriksjoner

13.1 Konkurranseforbud
Partene har ikke adgang til å drive, delta i eller bistå virksomhet som konkurrerer med selskapets virksomhet. Dette forbud gjelder så lenge man er aksjeeier i selskapet, og det gjelder til [dato] selv om man har avhendet sine aksjer. [Ved oppstart kan det være naturlig å avtale et konkurranseforbud som gjør at aksjonærene uansett er forhindret til å starte konkurrerende virksomhet i en oppstartsfase for selskapet, selv om de har solgt seg ut av selskapet.]

13.2 Taushetsplikt
Aksjonærene og deres representanter har taushetsplikt om alle forhold som gjelder selskapet og dets virksomhet, med unntak av forhold som er offentlig kjent eller tilgjengelig, eller som åpenbart ikke er av konfidensiell natur. Taushetsplikten gjelder også etter at aksjene er overført til ny eier.

14 Tvister

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale mellom noen av Partene skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal den løses ved nemndsbehandling etter bestemmelsene i voldgiftsloven av 14.5.2004 nr 25.

15 Underskrift

Denne avtale gjelder fra [dato] og er utstedt i et eksemplar til hver av Aksjonærene. I tillegg er en kopi av avtalen oppbevart i Selskapets arkiv.

________________________
Sted/dato

________________________
[aksjonærnavn]

________________________
Sted/dato

________________________
[aksjonærnavn]

[…]

Internavtale for gruppepraksis

[Dette er et eksempel på hvordan internavtale for gruppepraksis kan formuleres, utarbeidet av Legeforeningen. Forslaget passer både for selvstendig næringsdrivende leger som driver gruppepraksis i fastlegeordningen, og for privatpraktiserende spesialister i gruppepraksis.
Du kan bruke forslaget som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp den signerte avtalen som vedlegg eller bare henvise til hvor internavtalen oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Mellom følgende leger:

Navn:
Fødselsnummer:
Org.nr. for enkeltpersonforetak:

Navn:
Fødselsnummer:
Org.nr. for enkeltpersonforetak:

[…]

(heretter kalt deltakerne) inngås nedenstående avtale om drift av
[navn på legekontor]
[adresse]
[arbeidsgivernnr]

Legekontoret drives som en gruppepraksis og er organisert som samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger.

[Fastleger:] Hver enkelt lege baserer sin virksomhet på sin egen fastlegeavtale med kommunen.

[Spesialister:] Hver av legene har avtale om driftstilskudd for privat spesialistpraksis med det regionale helseforetaket.

1 Formål

Deltakerne skal på like vilkår inngå i et arbeidsfelleskap i form av en gruppepraksis i [allmennmedisin / annen spesialitet]. Legene har felles ansvar for drift av gruppepraksisen og felles ansvar for driftsutgifter slik som husleie, utgifter til utstyr og lønn til ansatte m.v.

Legene forplikter seg til å drive legegjerningen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og alminnelig akseptert god legeskikk. Legene forplikter seg til å holde seg faglig oppdatert og delta i kvalitetsutviklingen av gruppepraksisens virksomhet.

2 Inventar og utstyr

Alt inventar og utstyr er sameie mellom avtalepartene, bortsett fra den enkelte leges personlige eiendeler som befinner seg i gruppepraksisens lokale. Den enkeltes eiendeler nedfelles i en skriftlig oversikt.

Gruppepraksisen vedlikeholder og supplerer utstyr (herunder IKT) og møbler på hvert legekontor, dersom legene ikke blir enig om noe annet. Dersom en av legene ønsker utstyr eller møbler på sitt kontor utover det deltakerne er enige om, må deltakeren selv bekoste dette.

3 Gjeld, heftelser, ansvar

Gruppepraksisen som sådan kan ikke ta opp lån. Etablering av gjeld skjer ved at den enkelte deltaker tar opp lån tilsvarende sin andel i virksomheten, eller etter nærmere avtale mellom deltakerne. Deltakerne har ikke anledning til å stifte gjeld med sikkerhet i sin andel i gruppepraksisen.

For eventuelle kreditorfordringer etablert av gruppepraksisen som sådan, herunder lønn til ansatte, hefter den enkelte deltaker i samsvar med den andel vedkommende plikter å dekke etter pkt 4.

Et eventuelt erstatningsansvar, som en av deltakerne i forbindelse med utøvelsen av sin legegjerning måtte pådra seg, er gruppepraksisen som sådan og de øvrige leger uvedkommende.

4 Fordeling av utgifter

Utgiftene til drift av gruppepraksisen fordeles etter en nøkkel som vedtas på første styremøte hvert år. Dersom det ikke kommer noe forslag til endring av denne nøkkelen, brukes samme beregningsmåte som året før. På første styremøte hvert år vedtas størrelsen på den månedlige forskuddsinnbetalingen (a konto) for den enkelte deltaker. Hver enkelt deltaker er ansvarlig for at dette forskuddet er innbetalt på gruppepraksisens driftskonto senest den 12. i hver måned.

Når årsregnskapet er oppgjort, beregnes det om den enkelte deltaker har innbetalt for lite eller for mye a konto felles driftsutgifter. For deltaker som har innbetalt for mye, overføres det overskytende beløp til neste års regnskap og reduserer deltakerens betalingsforpliktelse for dette året tilsvarende. Dersom det overskytende beløp overstiger 2 måneders a konto innbetalinger, kan beløpet dog kreves utbetalt. Deltaker som har innbetalt for lite skal uten ugrunnet opphold innbetale differansen til selskapets driftskonto.

5 Inntekter

Den enkelte deltaker beholder inntekten fra egen virksomhet. Deltakeren skal uoppfordret opplyse om sine inntekter knyttet til virksomheten innen gruppepraksisen. Dette skal gjøres skriftlig med kopi av regnskapsskjema, og leveres senest 2 uker etter at skjemaet er sendt ligningskontoret i forbindelse med årsoppgjør.

6 Arbeidsgiveransvar

[Alternativ 1:] Deltakerne er solidarisk ansvarlig som arbeidsgivere, og undertegner alle på arbeidsavtaler med hjelpepersonell.

[Alternativ 2:] Den enkelte deltaker er ansvarlig som arbeidsgiver for hjelpepersonell som angitt nedenfor. I forhold til arbeidstakeren er vedkommende ansvarlig for at det utarbeides arbeidsavtaler som oppfyller vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-6, og for øvrige arbeidsgiverplikter. Ansvaret kan delegeres til personalansvarlig, se pkt 8. Fordelingen av arbeidsgiveransvar er uten betydning for deltakernes interne ansvar for dekning av lønnsforpliktelser og øvrige økonomiske forpliktelser som pådras som følge av arbeidsavtalen. Hver av deltakerne hefter for dette i samsvar med bestemmelsen i pkt 4.

Deltakerens navn:
Arbeidsgiver for: [Navn, stilling, stillingsprosent]

Deltakerens navn:
Arbeidsgiver for: [Navn, stilling, stillingsprosent]

[…]

7 Beslutninger om driften

Legene avholder ved behov møte hvor beslutninger om driften av legesenteret blir fattet innenfor rammen av denne avtale. Det føres referat fra møtene. Endringer i avtalen skal protokollføres. Forhold som berører gruppepraksisen skal behandles i et slikt møte dersom minst en av deltakerne krever det. Vedtak om ansettelse av personale, herunder stillingsbrøk, arbeidstid og stillingsinstruks, innkjøp av større utstyr og inventar til felles benyttelse skal alltid avgjøres i fellesskap mellom partene.
Vedtak fattes med simpelt flertall.

8 Fordeling av funksjoner og oppgaver

Arbeidsoppgaver i gruppepraksisen fordeles partene imellom etter nærmere avtale, og arbeidsfordelingen dokumenteres i TrinnVis.

9 Forsikringer

Yrkeskadeforsikringen for de ansatte utgjør en del av felleskostnadene, jf pkt 4. Tilsvarende gjelder for obligatorisk tjenestepensjon (Otp). For øvrig er hver av partene selv ansvarlig for å tegne egne forsikringer for driften, herunder avbruddsforsikring.

10 Ferier, permisjoner, sykdom, vikarer

Hovedferien for deltakerne skal tilstrebes tatt ut i perioden 1. juni til 30. september. Hovedferieplanen skal være ferdig oppsatt og vedtatt innen 1. april.

En permisjonssøknad fra en av deltakerne skal behandles på styremøtet og krever tilslutning med simpelt flertall. Dette gjelder ikke permisjon/ fravær ved sykdom, svangerskap eller nødvendig fravær for å oppnå eller beholde spesialistgodkjenning i allmennmedisin / samfunnsmedisin.

En deltaker som tar permisjon, er selv ansvarlig for å stille vikarlege. Hver av legene har anledning til å være borte fra praksisen til sammen åtte uker hvert år, uten å stille ekstern vikar.

Deltaker som er fraværende etter dette punkt har ansvar for at egne økonomiske forpliktelser overfor fellesskapet blir ivaretatt i vikar/sykemeldingsperioden.

11 Orienteringsplikt ved fravær fra praksis

Alt fravær fra legesenteret skal varsles i så god tid som mulig. Deltaker som er fraværende fra praksis grunnet sykdom må innen rimelig tid etter at sykefraværet inntrådte orientere de øvrige deltakerne om egne planer for videreføring av praksisen, samt egen rehabilitering.

12 Oppsigelse

Når en deltaker sier opp sin individuelle fastlegeavtale betraktes dette som en oppsigelse av denne internavtalen. Oppsigelsestiden er den samme som for hjemmelen, p.t. 6 måneder.

Likt med oppsigelse av avtalen stilles deltakers død. Boet kan videreføre praksisen i oppsigelsestiden ved hjelp av vikar.

Ved oppsigelse av internavtale som skyldes at deltakeren flytter sin praksis uten samtidig å si opp sin individuelle avtale med kommunen (fastlegeavtale), er deltakeren, med mindre de øvrige deltakere ved simpelt flertall beslutter en kortere periode, forpliktet til å dekke sin andel av legesenterets driftsutgifter i henhold til punkt 4, for en periode på 6 måneder etter oppsigelsestidens utløp. Oppsigelsestiden ved flytting av praksis er 3 måneder, slik at den totale periode for utgiftsdekning er 9 måneder.

I den periode etter oppsigelsestiden hvor deltakeren er forpliktet til å dekke sin andel av legesenterets driftsutgifter påhviler det de øvrige deltakere tapsbegrensningsplikt. Plikten til utgiftsdekning etter utløpet av oppsigelsestiden opphører dersom en ny lege trer inn i praksisen (f.eks som følge av at en annen lege flytter til praksisen eller som følge av at kommunen oppretter ny avtalehjemmel) med virkning fra den nye legens tiltredelsespunkt.

13 Mislighold

Dersom en av deltakerne misligholder denne avtalen, kan de øvrige deltakerne etter enstemmig vedtak i styremøte gi skriftlig beskjed om hva misligholdet innebærer, og med anvisning om at misligholdet skal rettes umiddelbart.

Dersom forholdet ikke er rettet innen en måned etter at meldingen kom frem til deltakeren kan vedkommende, etter enstemmig vedtak i styremøte blant de øvrige deltakerne, sies opp fra denne avtale. Oppsigelsesfristen er 6 måneder fra deltakeren er informert om at det er fattet oppsigelsesvedtak i styremøte.

Dersom en deltaker gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av avtalen kan de øvrige deltakere etter vedtak i styremøte heve avtalen overfor denne med umiddelbar virkning.

Dersom kommunen/ bydelen hever den individuelle fastlegeavtalen overfor en av deltakerne, eller dersom en av deltakerne mister sin autorisasjon eller på annen måte mister retten til å drive selvstendig legevirksomhet, kan de øvrige deltakere ved simpelt flertall heve avtalen med umiddelbar virkning. Dette gjelder ikke dersom praksisen kan ivaretas på forsvarlig måte av vikar, f.eks i påvente av overprøving av vedtak om tap av autorisasjon eller dersom det er sannsynlig at tapsperioden er kortvarig.

14 Vikar

Inntak av vikar for en av legene bør hvis mulig klareres med de øvrige deltakerne i gruppepraksisen.

15 Opphør

Ved opphør av denne avtale oppløses sameiet og felles eiendeler fordeles likt mellom partene etter takst (markedspris). Hver av partene kan kreve felles eiendeler solgt dersom det ikke oppnås enighet om verdifastsetting. Partenes krav på goodwill ved salg/overdragelse etter overenskomsten er de andre parter uvedkommende. Etter oppløsning av sameiet/gruppepraksisen hefter partene fortsatt solidarisk for krav etter felles inngåtte avtaler mv.

16 Varighet, reforhandling, tvister

Avtalen gjelder inntil den sies opp av en partene, evt. bringes til opphør i forhold til andre bestemmelser som fremgår ovenfor.
Den enkelte part kan kreve denne avtale reforhandlet en gang pr år. Krav om reforhandling må være fremsatt innen 1. januar.
Ved tvist om forståelse av denne avtalen, oppnevnes en nemnd, bestående av et medlem utpekt av hver av partene, i tillegg til en jurist. Dersom partene ikke blir enige om juristen, oppnevnes denne av Den norske lægeforening. Nemnda fatter en beslutning som er bindende for partene. Partene bærer selv omkostningene ved nemndas arbeid.

17 Deltakernes underskrift

Avtalen gjelder fra [dato] og er utstedt i [antall] eksemplarer, ett til hver av avtalepartene.

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakers navn]

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakers navn]

[…]

Selskapsavtale for DA og ANS

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

 • I rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund kalles en avtale mellom en kommune og et selskap for selskapsavtale. Dette ikke er en slik avtale, men en avtale mellom deltakerne i selskapet.

ASA 4313 for perioden 2017-2018

[Dette er en generell mal for selskapsavtale ved stiftelse av ANS eller DA. Hvis du allerede har en slik avtale, kan du lime den inn i stedet, laste den opp som vedlegg eller bare henvise til hvor den oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Det er i dag inngått avtale om etablering av et ansvarlig selskap med [solidarisk ansvar – ANS / delt ansvar – DA] .

Selskapets foretaksnavn er:

Deltakere i selskapet er:

Navn:
Adresse:
Ansvarsandel [Bare for DA]:

Navn:
Adresse:
Ansvarsandel [Bare for DA]:

Navn:
Adresse:
Ansvarsandel [Bare for DA]:

Selskapets formål er:

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i [kommunenavn] kommune.

Det er gjort avtale om følgende innskudd i selskapet [Dersom det ikke er gjort innskudd, fjernes dette punktet]:

Navn:
Objekt:
Verdi:

Navn:
Objekt:
Verdi:

Navn:
Objekt:
Verdi:

Ved uttreden av selskapet skal øvrige deltakere ha fortrinnsrett til å overta selskapsandelen. Dersom de øvrige deltakerne er interessert i å overta andelen, skal denne deles i forhold til de gjenblivende deltakernes eierandel.

Selskapsmøtet skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

Selskapsrettslige forhold reguleres av selskapsloven.

Sted/dato
Underskrift av deltakerne

Selskapsavtale for fysioterapeuter i DA med selskapstilskudd

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

 • I rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund kalles en avtale mellom en kommune og et selskap for selskapsavtale. Dette ikke er en slik avtale, men en avtale mellom deltakerne i selskapet.

ASA 4313 for perioden 2017-2018

[Dette er et utkast til en selskapsavtale for DA med selskapstilskudd. Du kan bruke utkastet som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp en signert selskapsavtale som vedlegg eller bare henvise til hvor selskapsavtalen oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Selskapsavtale for [navn på selskap] DA

1 Selskapets foretaksnavn

Selskapet er et ansvarlig selskap med delt ansvar. Selskapets navn er [navn på selskap] DA.

2 Navn og bosted for deltakerne

Følgende personer deltar i selskapet:

[Navn] [Personnummer] [Adresse]

[Navn] [Personnummer] [Adresse]

[…]

3 Formål

Selskapets formål er fysioterapivirksomhet i gruppepraksis, og virksomhet som står i forbindelse hermed.

4 Hovedkontor

Selskapets har sitt hovedkontor i [kommunenavn] kommune. Selskapets adresse er [adresse].

5 Ansvarsbegrensninger

Ansvarsandelen for den enkelte deltaker for selskapets forpliktelser er følgende:

[Navn]: Andel i selskapets forpliktelser: [Andel ]

[Navn]: Andel i selskapets forpliktelser: [Andel ]

[…]

6 Selskapsmøtet

Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakere er medlemmer av selskapsmøtet og har rett til å møte i dette.

Selskapsmøtet innkalles av daglig leder [per brev, telefaks og/eller e-post] til den enkelte deltaker med [minst 14 dagers] varsel. I innkallingen skal det opplyses om de forhold som skal behandles i selskapsmøtet (dagsorden).

Selskapsmøtet innkalles etter behov. Enhver deltaker kan når som helst kreve selskapsmøtet innkalt til behandling av forhold som vedrører selskapet.

Selskapsmøtet treffer blant annet avgjørelse om følgende forhold:

 1. Størrelsen av deltakernes eventuelle månedlige akontoinnbetaling av felles driftsutgifter til selskapet.
 2. Inngåelse og forlengelse av husleieavtaler.
 3. Innkjøp, herunder vedlikehold og supplement, av felles inventar og utstyr.
 4. Inngåelse av avtaler om levering av andre varer og tjenesteytelser der kontraktssummen overstiger [beløpsgrense].
 5. Ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av hjelpepersonell og annet personale.
 6. Deltakers utføring av oppgaver i selskapets lokaler som ikke er direkte knyttet til fysioterapivirksomhet og som bruker felles ressurser.
 7. Utdelinger fra selskapet til deltakerne.

7 Stemmerett og beslutningskompetanse

Bare deltakere har stemmerett i selskapsmøtet. Selskapsmøtet er beslutningsdyktig når alle deltakerne er til stede. [Eventuelle regler om stemmerett, for eksempel der deltakerne eier ulike deler].

Beslutning om endringer av denne selskapsavtale treffes med enstemmighet.[Partene kan her avtale annet, for eksempel at selskapsavtalen kan endres med 2/3 flertall blant deltakerne.] Andre beslutninger treffes med simpelt flertall med unntak av følgende saker som besluttes med [enstemmighet eller 2/3 flertall]:

 • anskaffelse av inventar og utstyr med betydelig verdi [kan være hensiktsmessig med en eksakt beløpsgrense av hva betydelig verdi innebærer]
 • inngåelse av leiekontrakt for Selskapets lokaler
 • inntak av nye deltakere i denne avtale

8 Daglig leder

[Det er ikke et lovbestemt krav om å ha daglig leder, men det er normalt hensiktsmessig for å bedre administreringen av Selskapet at man har en person med et formelt lederansvar. Dersom deltakerne bestemmer at man ikke skal ha daglig leder må hele selskapsavtalen justeres i forhold til de punkter hvor daglig leder er omtalt.]

Daglig leder utpekes av selskapsmøtet for en periode på [1 år] av gangen [eventuelt: med enstemmighet/2/3 flertall]. Kun deltakere kan utpekes som daglig leder. Det gjelder ingen begrensninger i adgangen til å bli utpekt på nytt.

Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som selskapsmøtet har gitt.

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når selskapsmøtet har gitt ham myndighet til det, eller når selskapsmøtets ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Selskapsmøtets medlemmer skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Verken daglig leder eller andre som yter en innsats for selskapet mottar særskilt godtgjørelse for denne innsatsen. [Alternativt kan det tas inn en bestemmelse om lønn til daglig leder.]

9 Representasjon og firmategningsrett

Selskapet representeres utad av samtlige deltakere, som i fellesskap tegner dets firma.

I saker som faller innenfor daglig leders myndighet er det daglig leder som representerer selskapet utad og tegner dets firma.

10 Forholdet til Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313

Fysioterapeutvirksomhet er i stor grad regulert i Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Selskapsavtalen må derfor tolkes i tråd med de regler og prinsipper som følger av ASA 4313 eller eventuelle senere avtaler som erstatter eller supplerer denne. ASA 4313 punkt 2.1 regulerer driftsavtale med selskap og punkt 2.2 fastslår at de regler som etter ASA 4313 gjelder for fysioterapeuten får tilsvarende anvendelse for selskapet så langt det passer.

11 Stillingshjemler etter avtale med [kommunenavn] kommune

Selskapet har avtale med [kommunenavn] kommune for [antall] avtalehjemler på henholdsvis [X, Y og Z] %, jfr. avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (ASA 4313) punkt 2.1. Eierandelene som fremgår av denne avtales punkt 2 kan kun eies av fysioterapeuter som er tilordnet en av selskapets avtalehjemler etter avtalen med kommunen, med mindre kommunen har samtykket i at andre utøvende fysioterapeuter kan ha eierandeler, jfr. ASA 4313 punkt 2.1.

Samtlige deltakere skal ansettes i selskapet, jfr. ASA 4313 punkt 2.1.

12 Resultatfordeling og utdeling

[Når fysioterapeutenes inntekter går inn i selskapet, må det avtales nærmere hvordan overskuddet skal fordeles mellom dem. Her kan det avtales forskjellige modeller avhengig av deltakernes preferanser og forretningsfilosofi. Videre bør det vurderes om bestemmelsen om fordeling skal inntas i selskapsavtalen eller fremgå av en internavtale mellom deltakerne (som ikke er offentlig tilgjengelig). Nedenfor følger to eksempler på fordeling, den første slik at det tilstrebes at overskuddet skal fordeles på bakgrunn av innsats/inntjening, den andre basert på likedeling].

[Alternativ 1 – deling på bakgrunn av inntjening:]

Selskapets over- eller underskudd skal deles mellom deltakerne på bakgrunn av de inntektene de respektive deltakerne har skapt for selskapet og de kostnadene de respektive deltakerne har påført selskapet.

[Alternativ 2 – likedeling:]

Selskapets over- eller underskudd deles likt mellom deltakerne, dog slik at det hensyntas størrelsen på respektive avtalehjemler med kommunen den enkelte deltaker praktiserer i. Retten til full overskuddsandel er betinget av at det ytes arbeidsinnsats i tråd med avtalehjemmelen. [Deltakerne har rett til full overskuddsandel under fravær som skyldes sykdom, uførhet, barselpermisjon, militærtjeneste eller av andre tvingende grunner, begrenset til [x] arbeidsdager i kalenderåret. Ved ytterligere fravær reduseres overskuddsandelen med [x] pr fraværsdag.

13 Eierskifte

Dersom en av deltakerne som er tilordnet avtalehjemmel fra kommunen opphører med aktiv fysioterapitjeneste i selskapet, skal eventuell ny fysioterapeut som tilordnes avtalehjemmelen tilbys uttredende fysioterapeut sin eierandel, jfr. ASA 4313 punkt 2.1.

Dersom ny fysioterapeut ikke tiltrer skal eierandelene overdras til gjenværende deltakere.

Vederlag for overdragelse av eierandelen fastsettes i samsvar med ASA 4313 punkt 7.

Ved overdragelser av eierandel fra deltaker som ikke er tilordnet en av selskapets stillingshjemler etter avtalen med kommunen, krever overdragelse av selskapsandel samtykke fra samtlige øvrige deltakere samt kommunen, jfr. ASA 4313 punkt 2.1. Dersom overdragelse nektes og vedkommende fysioterapeut skal opphøre med sin virksomhet i selskapet, kan han kreve seg utløst etter selskapsavtalen punkt 14.

14 Uttreden

En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold og dermed tre ut av selskapet med [seks] måneders skriftlig varsel.

Ved oppsigelse som skjer i forbindelse med deltakerens overdragelse av sin eierandel til tredjemann, kan vedkommende ikke kreve seg utløst av selskapet av de øvrige deltakere med det unntak som følger av denne avtales punkt 13 fjerde ledd siste punktum.

For øvrig gjelder selskapsloven § 2-32, 2. – 4. ledd.

15 Deltakers død

Ved en deltakers død er boet etter denne berettiget til midlertidig å inntre i avdødes deltakerforhold i selskapet jf. ASA 4313 punkt 10. Når avdøde praktiserte i en avtalehjemmel etter avtale med kommunen, har selskapet rett til å videreføre avdødes praksis ved hjelp av vikar inntil ny fysioterapeut tilordnes avtalehjemmelen. Dersom avdøde ikke er tilordnet en av selskapets avtalehjemler har boet rett til å videreføre avdødes praksis ved hjelp av vikar inntil praksisen overdras til tredjemann eller innløses. Boet inntrer da i samtlige avdødes rettigheter og forpliktelser i forhold til selskapet, selskapets kreditorer og de øvrige deltakere. Boet skal så snart som mulig meddele de øvrige deltakere om det ønsker å gjøre bruk av denne retten.

Boet, som er inntrådt i avdødes deltakerforhold i selskapet, kan når som helst si opp dette deltakerforholdet i overensstemmelse med selskapsavtalens punkt 14, 1. ledd. Hvis ikke boets deltakerforhold tidligere er opphørt ved oppsigelse, opphører deltakerforholdet automatisk når den fysioterapeut til hvem boet har overdratt avdødes praksis inntrer i selskapet.

Dersom boet ikke overdrar praksisen til tredjemann, kan boet kreve seg utløst av selskapet av de øvrige deltakere.

[Eventuelle regler om verdsettelse.]

16 Utelukking

I tillegg til hva som følger av selskapsloven § 2-36 kan en deltaker ved skriftlig påbud utelukkes fra selskapet ved utløsning dersom

(a) vedkommende mister sin autorisasjon eller på annen måte mister retten til å drive selvstendig virksomhet som fysioterapeut, eller

(b) vedkommende slutter å drive fysioterapivirksomhet eller virksomhet som står i forbindelse med dette, i selskapets regi.

17 Tvister

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale mellom noen av Partene skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal den løses ved nemndsbehandling etter bestemmelsene i voldgiftsloven av 14.5.2004 nr 25.

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakernavn]

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakernavn]

[…]

Selskapsavtale for fysioterapeuter med personlige tilskudd i DA

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

 • I rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund kalles en avtale mellom en kommune og et selskap for selskapsavtale. Dette ikke er en slik avtale, men en avtale mellom deltakerne i selskapet.

ASA 4313 for perioden 2017-2018

[Dette er et utkast til en selskapsavtale for DA der deltakerne har personlige driftstilskudd. Du kan bruke utkastet som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp en signert selskapsavtale som vedlegg eller bare henvise til hvor selskapsavtalen oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Selskapsavtale

1 Selskapets foretaksnavn

Selskapet er et ansvarlig selskap med delt ansvar. Selskapets foretaksnavn er [navn] DA.

2 Navn og bosted for deltakerne

Følgende personer deltar i selskapet:

[Navn] [Personnummer] [Adresse]

[Navn] [Personnummer] [Adresse]

[…]

3 Formål

Selskapets formål er drift av fellesfunksjoner i gruppepraksis i fysioterapi og virksomhet som står i forbindelse med dette. Selve fysioterapivirksomheten drives av den enkelte deltaker for dennes regning og risiko.

4 Hovedkontor

Selskapets har sitt hovedkontor i [kommunenavn] kommune. Selskapets adresse er [adresse].

5 Ansvarsbegrensninger

Ansvarsandelen for den enkelte deltaker for selskapets forpliktelser er følgende:

[Navn]: Andel i selskapets forpliktelser: [Andel ]

[Navn]: Andel i selskapets forpliktelser: [Andel ]

[…]

6 Selskapsmøtet

Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakere er medlemmer av selskapsmøtet og har rett til å møte i dette.

Selskapsmøtet innkalles av daglig leder [per brev, telefaks og/eller e-post] til den enkelte deltaker med [minst 14 dagers] varsel. I innkallingen skal det opplyses om de forhold som skal behandles i selskapsmøtet (dagsorden).

Selskapsmøtet innkalles etter behov. Enhver deltaker kan når som helst kreve selskapsmøtet innkalt til behandling av forhold som vedrører selskapet.

Selskapsmøtet treffer blant annet avgjørelse om følgende forhold:

 1. Størrelsen av deltakernes eventuelle månedlige akontoinnbetaling av felles driftsutgifter til selskapet.
 2. Inngåelse og forlengelse av husleieavtaler.
 3. Innkjøp, herunder vedlikehold og supplement, av felles inventar og utstyr.
 4. Inngåelse av avtaler om levering av andre varer og tjenesteytelser der kontraktssummen overstiger [beløpsgrense].
 5. Ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av hjelpepersonell og annet personale.
 6. Deltakers utføring av oppgaver i selskapets lokaler som ikke er direkte knyttet til fysioterapivirksomhet og som bruker felles ressurser.

7 Stemmerett og beslutningskompetanse

Bare deltakere har stemmerett i selskapsmøtet. Selskapsmøtet er beslutningsdyktig når alle deltakerne er til stede. [Eventuelle regler om stemmerett, for eksempel der deltakerne eier ulike deler].

Beslutning om endringer av denne selskapsavtale treffes med enstemmighet.[Partene kan her avtale annet, for eksempel at selskapsavtalen kan endres med 2/3 flertall blant deltakerne.] Andre beslutninger treffes med simpelt flertall med unntak av følgende saker som besluttes med [enstemmighet eller 2/3 flertall]:

 • anskaffelse av inventar og utstyr med betydelig verdi [kan være hensiktsmessig med en eksakt beløpsgrense av hva betydelig verdi innebærer]
 • inngåelse av leiekontrakt for Selskapets lokaler
 • inntak av nye deltakere i denne avtale

8 Daglig leder

[Det er ikke et lovbestemt krav om å ha daglig leder, men det er normalt hensiktsmessig for å bedre administreringen av Selskapet at man har en person med et formelt lederansvar. Dersom deltakerne bestemmer at man ikke skal ha daglig leder må hele selskapsavtalen justeres i forhold til de punkter hvor daglig leder er omtalt.]

Daglig leder utpekes av selskapsmøtet for en periode på [1 år] av gangen [eventuelt: med enstemmighet/2/3 flertall]. Kun deltakere kan utpekes som daglig leder. Det gjelder ingen begrensninger i adgangen til å bli utpekt på nytt.

Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som selskapsmøtet har gitt.

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når selskapsmøtet i det enkelte tilfelle har gitt ham myndighet til det, eller når selskapsmøtets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Selskapsmøtets medlemmer skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder skal særlig påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Verken daglig leder eller andre som yter en innsats for selskapet mottar særskilt godtgjørelse for denne innsatsen. [Alternativt kan det tas inn en bestemmelse om lønn til daglig leder.]

9 Representasjon og firmategningsrett

Selskapet representeres utad av samtlige deltakere, som i fellesskap tegner dets firma.

10 Forholdet til Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313

Fysioterapeutvirksomhet er i stor grad regulert i Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Selskapsavtalen må derfor tolkes i tråd med de regler og prinsipper som følger av ASA 4313 eller eventuelle senere avtaler som erstatter eller supplerer denne.

11 Eierskifte

Selskapsandel kan overdras fra en deltaker til en ny eier uten samtykke fra de øvrige deltakerne dersom overdragende deltaker har individuell avtalehjemmel med kommunen som skal overdras til ny fysioterapeut etter ASA 4313 punkt 6 og 7, dog forutsatt at selskapsandelen og praksis overdras til den som overtar overdragende deltakers avtalehjemmel.

Ved annen overdragelse av selskapsandel enn nevnt i første avsnitt, kreves samtykke fra samtlige øvrige deltakere.

12 Uttreden

En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold og dermed tre ut av selskapet med [antall] måneders skriftlig varsel regnet fra første dag i påfølgende måned etter at oppsigelsen ble gitt.

Ved oppsigelse som skyldes at deltakeren flytter sin praksis uten samtidig å si opp eventuell personlig avtalehjemmel er deltakeren, med mindre de øvrige deltakere ved simpelt flertall samtykker til noe annet, forpliktet til å dekke sin andel av selskapets allerede vedtatte driftsutgifter i en periode på [antall] måneder fra oppsigelsesperiodens utløp. I samme periode påhviler det de øvrige deltakere tapsbegrensningsplikt. Denne bestemmelsen begrenser ikke de øvrige deltakernes eventuelle rett til å kreve erstatning fra den uttrådde deltakeren.

For øvrig gjelder selskapsloven § 2-32, 2. – 4. ledd.

13 Deltakers død

Ved en deltakers død er boet etter denne berettiget til midlertidig å inntre i avdødes deltakerforhold i selskapet. Boet har samtidig rett til å videreføre avdødes praksis ved hjelp av vikar inntil praksisen overdras til tredjemann eller innløses, jfr. ASA 4313 punkt 10. Boet inntrer da i samtlige av avdødes rettigheter og forpliktelser i forhold til selskapet, selskapets kreditorer og de øvrige deltakere. Boet skal så snart som mulig meddele de øvrige deltakere om det ønsker å gjøre bruk av denne retten.

Boet, som er inntrådt i avdødes deltakerforhold i selskapet, kan når som helst si opp dette deltakerforholdet i overensstemmelse med selskapsavtalens § 12, 1. ledd. Hvis ikke boets deltakerforhold tidligere er opphørt ved oppsigelse, opphører deltakerforholdet automatisk når den fysioterapeut til hvem boet har overdratt avdødes praksis inntrer i selskapet.

Dersom boet ikke overdrar praksisen til tredjemann, kan boet kreve seg utløst av selskapet av de øvrige selskapsdeltakere.

[Eventuelle regler om verdsettelse].

14 Utelukking

I tillegg til hva som følger av selskapsloven § 2-36 kan en deltaker ved skriftlig påbud utelukkes fra selskapet ved utløsning dersom

(a) vedkommende mister sin autorisasjon eller på annen måte mister retten til å drive selvstendig virksomhet som fysioterapeut, eller

(b) vedkommende slutter å drive fysioterapivirksomhet eller virksomhet som står i forbindelse med dette, i selskapets regi.

15 Tvister

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale mellom noen av Partene skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal den løses ved nemndsbehandling etter bestemmelsene i voldgiftsloven av 14.5.2004 nr 25.

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakernavn]

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakernavn]

[…]

Stiftelsesdokument for aksjeselskap

 • Stifterne kan iht. aksjeloven § 7-6 gi styret fullmakt til å fravelge revisjon. Styret må treffe beslutning om å benytte fullmakten før dette meldes til Foretaksregisteret. Hvis stifterne ikke gir styret fullmakt til å fravelge revisjon, må det gå fram av stiftelsesdokumentet hvem som skal være selskapets revisor. Skriftlig styrevedtak som viser eventuell beslutning om fravalg, må vedlegges stiftelsesdokumentet.
 • Stiftelsesdokumentet skal dateres og underskrives av alle stifterne.
 • Utenlandske stiftere/eiere kan bruke fødselsnummer/organisasjonsnummer fra hjemlandet i stiftelsesdokumentet.

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

[Dette er en generell mal for stiftelsesdokument for akjseselskap. Dersom virksomheten er organisert som aksjeselskap, kan du erstatte dette dokumentet med ditt stiftelsesdokument: lim inn teksten, last opp signert, skannet dokument som vedlegg eller bare henvis til hvor dokumentet oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Dato for stiftelse:

Selskapets foretaksnavn skal være:

Stiftere og aksjetegning

Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap:

Navn/foretaksnavn:
Adresse:
Fødsels-/organisasjonsnummer:

Navn/foretaksnavn:
Adresse:
Fødsels-/organisasjonsnummer:

Navn/foretaksnavn:
Adresse:
Fødsels-/organisasjonsnummer:

Aksjeeier betaler for hver aksje kroner:

Aksjene skal betales innen dato:
Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:
Gebyr Foretaksregisteret, Havnegata 48, 8900 Brønnøysund kr:
Honorar til [navn og adresse] kr:
[…]

Sum stiftelsesomkostninger: kr:

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn: [navn] Antall aksjer: [antall] à kroner: [beløp] Sum: [beløp]
Navn: [navn] Antall aksjer: [antall] à kroner: [beløp] Sum: [beløp]
Navn: [navn] Antall aksjer: [antall] à kroner: [beløp] Sum: [beløp]
[…]

Sum aksjekapital kr: [beløp]

Vedtekter

Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

Valg av styre

Som styre i selskapet velges:

Styreleder: [navn]
Ev. styremedlem: [navn]
Ev. varamedlem: [navn]
[…]

Valg av revisor

[enten:] Som revisor for selskapet velges: [navn]
[eller:] Selskapet oppfyller vilkårene i aksjeloven § 7-6 første og andre ledd til å unnlate revisjon. Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.

Underskrifter

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet:

Sted og dato:
Signatur stifter:

Sted og dato:
Signatur stifter:

Sted og dato:
Signatur stifter:

[…]

Vedtekter for aksjeselskap

[Dette er en generell mal for vedtekter for aksjeselskap. Vedtektende omfatter minimumskravene i aksjeloven (§ 2-2).
Vedtektene må vedlegges stiftelsesdokument for AS ved registrering. Du kan bruke malen som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp vedtektene som vedlegg eller bare henvise til hvor vedtektene oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

§ 1. Selskapets foretaksnavn er:

§ 2. Selskapet har sitt forretningskontor i ___________________________ kommune

§ 3. Selskapets virksomhet er [her skriver du inn selskapets formål] og annet som naturlig faller sammen med dette.

§ 4. Aksjekapitalen er på kroner [beløp] fordelt på [antall] aksjer, hver pålydende kroner [beløp].

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.