Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Ledelse

Funksjoner

Allmenn funksjon

De fleste oppgaver i virksomheten bør høre til spesielle funksjoner, som igjen tildeles personer slik at ingen er i tvil om hvem som skal utføre oppgavene. Enkelte oppgaver er allikevel av en art som gjør at de gjelder alle. Slike allmenne oppgaver er samlet i funksjonen Allmenn funksjon. Denne funksjonen er automatisk tatt i bruk for alle som er registrert under Eiere og personale.

Ansvar

Alle som arbeider i virksomheten har ansvar for å sette seg inn i og følge de retningslinjene som gjelder for virksomheten generelt, og for ens egne funksjoner spesielt. Alle skal til en hver tid ha oversikt over egne funksjoner og oppgaver, og ved behov be om hjelp til å skaffe seg slik oversikt.
Alle har også ansvar for å ta opp saker som har betydning for virksomheten, også saker som ikke gjelder ens egne funksjoner spesielt.

Oppgaver

Bruke sterile instrumenter fra UV-skap

Prosedyre

 1. Alle sterile instrumenter oppbevares i UV-skapet. Bruk tangen som står i sylinderen ved siden av skapet til å plukke ut instrumenter. Dersom tangen kommer i kontakt med hud eller annet usterilt materiale: Erstatt tangen med en ny tang fra UV-skapet. Bruk steril hanske ved uthenting.
 2. Dersom instrumenter kommer i kontakt med usterilt materiale: Ikke bruk instrumentet, legg det rett i bøtten med desinfiserende væske.
 3. Etter bruk: Legg instrumentet i bøtten med desinfiserende væske.

Evakuere ved brann

Prosedyre

 1. Varsle alle i bygningen ved å rope «Brann! Brann!»
 2. Pass på at alle kommer seg ut til møtestedet [her kan du angi hvilket møtested som er avtalt].
 3. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
 4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke.
 6. Gå raskt ut av bygningen og til møtestedet.
 7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.

Fjerne blodsøl i lokalene

Prosedyre

 1. Tørk opp mest mulig av blodet med tørkepapir. Bruk engangshansker.
 2. Rengjør flaten eller gjenstanden med kloroppløsning. Dersom det er større mengder blod: Dekk flaten med nytt tørkepapir som enten dynkes med godkjent desinfeksjonsmiddel (i institusjon), klorin i uttynnet form (dvs. klorin/vann i forholdet 1:3) eller klorin i konsentrert form. La dette ligge og virke i ½ til 1 time. Der det ikke er praktisk mulig vaskes det grundig med kloroppløsning uten bruk av virketid.
 3. Fjern evt. klordynket tørkepapir med hanske og legg i plastpose sammen med annet papir og hansker som er blodtilsølt.
 4. Vask over flaten eller gjenstanden med vanlig rengjøringsmiddel.
 5. Knytt igjen plastposen og kast som vanlig husholdningsavfall. Tenk alltid på dem som skal overta etter deg (rengjøringspersonell, renholdsverksarbeidere og lignende).

Med utgangspunkt i kunnskap om smittemåter og smitteveier: Bruk sunn fornuft når rengjøring/desinfeksjon skal utføres.

Foreslå delmål til kvalitetsgjennomgang

Prosedyre

Den årlige kvalitetsgjennomgangen er en gjennomgang og vurdering av utvalgte sider ved virksomheten der det er særlig stor fare for svikt. Det er særlig viktig å gjennomgå områder hvor pasienter, ansatte eller virksomheten som sådan berøres direkte.

Alle skal foreslå delmål og indikatorer til kvalitetsgjennomgangen. Du har særlig ansvar for å foreslå delmål og indikatorer knyttet til egne funksjoner.

Du finner kvalitetsgjennomgang under Kvalitetsarbeid i hovedmenyen.

Håndtere blodsøl på hud og slimhinner

Prosedyre

 1. Ved stikk/skjæreskader med spontan blødning: La det blø noen minutter. Vask deretter som beskrevet under. Ved stikk/skjæreskader uten spontan blødning: Ikke klem rundt stikkstedet. Ikke provoser fram blødning. Vask som beskrevet under.
 2. Vask godt med såpe og vann i 10 min., og desinfiser området med et av de følgende desinfeksjonsmidler:
  • Klorhexidin spritoppløsning 5 mg/ml
  • Klorhexidin 1 mg/ml
  • Jodsprit 2% (obs: allergifare)
  • Jodofor 0,2 mg/ml (obs: allergifare)
  • Hvis du ikke har noe av dette tilgjengelig, kan du bruke vanlig desinfeksjonssprit (etanol 70%).
 3. Sett på plaster.
  Ved blodsprut i øyne, munn, nese: Skyll rikelig med vann i minst 10 minutter.
  Ved blodsøl i sår: Skyll rikelig med vann. Desinfiser med klorhexidin 1 mg/ml eller jodofor 0,2 mg/ml.
 4. Deretter skal personer med stikkskade og lignende straks vurderes av lege for videre oppfølging, da bl.a. posteksposisjonell profylakse kan være aktuelt.
 5. Skriv avviksmelding i TrinnVis.

Håndtere truende situasjoner

I helsevirksomheter er det noen faremomenter som i særlig grad peker seg ut. Et av disse er truende eller voldelige pasienter. Denne oppgaven inneholder et forslag til prosedyre som HMS-ansvarlig kan ta utgangspunkt i. Det vil også være dennes ansvar å sørge for at alle kjenner til den. Dette er også situasjoner det går an å trene på.

Prosedyre

 1. Hvis du føler deg truet, trykk på evt. varselknapp, eller varsle annet personale på kontoret så vidt mulig.
 2. Forsøk å snakke personen til ro, evt. få ham/henne ut av kontoret.
 3. Er du usikker på hva vedkommende vil: spør!
 4. Ikke argumenter med personen når du forstår at en alvorlig situasjon kan oppstå.
 5. Adlyd den som truer deg så langt som mulig, – gi heller fra deg penger o.l. enn å utsette deg for ytterligere fare. La personen få vite at du vil adlyde.
 6. Forsøk å være rolig. Hold kroppen i ro. Hvis du må bevege deg, strekke deg etter noe el.l., si fra hva du skal gjøre.
 7. Dersom noen kommer uventet inn i rommet, gjør den truende personen oppmerksom på det.
 8. Ikke sett i gang et slagsmål. Vær unnvikende overfor en person som går løs på deg. Trekk deg ut hvis mulig – du tjener ingenting på å spille helt!
 9. Bruk ikke våpen eller slaggjenstander – da risikerer du bare at den andre bruker enda tøffere våpen.
 10. Av hensyn til etterforskningen: Observer hvordan personen ser ut. Prøv å huske hva som ble sagt. Rør ikke noe som kan brukes som bevis (slagvåpen og lignende)
 11. Forfølg ikke personen.

Levere timeliste/faktura for ekstraarbeid

Prosedyre

Lever timeliste eller faktura til Økonomiansvarlig

Melde behov for nye retningslinjer og prosedyrer

Prosedyre

 1. Sjekk om oppgaven eller temaet allerede er dokumentert i TrinnVis.
 2. Hvis ikke: Skriv eventuelt et utkast, gjerne i stikkordsform, til nye retningslinjer eller prosedyrer som dekker behovet.
 3. Meld fra til Kvalitetsansvarlig eller ta saken opp på praksismøte.

Melde fra om endringer i EMU-enheter

Prosedyre

Meld fra om endringene til Utstyrsansvarlig

Melde fra om ferieønsker

Prosedyre

Meld ferieønsker til Personalansvarlig

Melde fra om manglende medikamenter og engangsutstyr

Prosedyre

 1. Kryss av og signer i mangelliste
 2. Lever mangellisten til den som har funksjonen Pasientmottak

Melde fra om planlagt fravær

Prosedyre

Meld fra til Personalansvarlig

Melde fra om smittsom sykdom

Prosedyre

Dersom du er ikke er behandlende lege for den pasienten det gjelder: Meld fra til behandlende lege.

Dersom du er behandlende lege:

 1. Ved alle mistenkte og bekreftede tilfeller av smittsomme sykdommer i gruppe A: Gi muntlig melding umiddelbart til smittevernlegen der pasienten bor. Hvis pasienten oppholder seg i en annen kommune enn bostedskommunen: Gi melding også dit.
 2. Send melding på fastsatt skjema fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Skjemaet finner du lenke til i hjelpeteksten. For andre sykdommer enn gruppe A vil du vanligvis få dette skjemaet tilsendt fra laboratoriet du har sendt en mikrobiologisk prøve til.

Sykdommene og deres gruppering framgår av dokumentet «Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) – veileder for helsepersonell», som du finner lenke i hjelpeteksten (trykk på spørsmålstegnet ved overskriften). Hvis du er usikker, søk veiledning hos kommunens smittevernlege eller i kommunens smittevernplan.

Motta og henvise klager

Prosedyre

Husk at alle klager også skal rapporteres som avvik i TrinnVis.

 1. Vurder om saken kan løses ved lokale samtaler med klageren – iverksett i så fall dette.
 2. Bistå pasienten/klageren i å sende inn en formell klage dersom hun/han ønsker det. Se klageinstanser nedenfor.
 3. Hvis klagen gjelder deg: Vurder om du vil involvere kvalitetsansvarlig eller andre internt, slik at klagen behandles på samme måte som en klage på virksomheten (anbefales dersom ikke meget gode grunner taler mot!)
 4. Hvis klagen gjelder virksomheten: Henvis klagen til kvalitetsansvarlig.

Formelle klager kan pasienten rette til:

 • Helsetilsynet i fylket [skriv adresse og telefonnummer her]
 • Statens Helsetilsyn, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo, tlf 21 52 99 00
 • Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo, tlf 22 99 45 00

Personalmøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Rapportere avvik

Prosedyre

Det er viktig at du melder fra når du oppdager feil, nesten-feil, rutinesvikt o.l., slik at feil kan rettes og rutiner endres.

 1. Hvis det er nødvendig og mulig: Iverksett strakstiltak for å begrense skade. Varsle andre dersom du trenger hjelp til å iverksette strakstiltak.
 2. Meld avviket i TrinnVis. Bruk gjerne appen TrinnVis avvik, som du finner i App Store og på Google Play.

Sette seg inn i egne funksjoner, oppgaver og retningslinjer i TrinnVis

Prosedyre

Gå til Min side. Se på funksjonene under Mine funksjoner, og alle oppgaver som hører til.
Gå igjennom alle temasider (hovedmenyen) og les alle Retningslinjer.

Stenge lokalene

Prosedyre

 1. Steng alle vinduer og dører
 2. Sjekk at lokalene er tomme
 3. Slukk alt lys
 4. Skru på alarmen
 5. Gå ut og lås etter deg

Takle svikt i EPJ eller dataanlegg

Prosedyre

 1. Kontakt noen som kan få dataanlegget m/EPJ til å fungere igjen. Dette kan være vår egen Dataansvarlig og/eller eksterne datakonsulenter:
  • EPJ-leverandør: [skriv navn og telefonnummer her]
  • IKT-konsulent: [skriv navn og telefonnummer her]
 2. Start manuell rutine slik at pasienter kan behandles frem til datasystemet er ordnet igjen: Papirskjema finnes i ekspedisjonen i konvolutten «nødrutineskjema». Vi fører manuelt ett journalark per pasient. Alle enkle henvendelser i luken eller via telefon, noteres fortløpende i eget skjema med én linje per kontakt. Info til publikum finnes også i konvolutten «nødrutineskjema» og henges opp på venterommet.
 3. Backup/sikkerhetskopi finnes i safen og er også fjernlagret i bankboks:
  • Bank: [skriv navn og telefonnummer her]
  • Følgende personer har myndighet til å hente sikkerhetskopi i banken: [skriv navn og telefonnummer her]
 4. Når datasystemet er reetablert: Test disse funksjonene:
  • automatisk backup
  • medisinske meldinger
  • elektronisk kontakt med pasienter
  • PKI sertifikater
  • skrivere
  • skanner
  • EPJ (på alle arbeidsstasjoner)
  • økonomisystem

Hvis en arbeidsstasjon bryter sammen, mens resten av dataanlegget fungerer:

 1. Hardware som PC eller skjerm er ødelagt. Hent reservemaskin/skjerm slik at arbeidet raskt kan gjenopptaes.
 2. Hardware fungerer, men programmer eller nettverksforbindelse svikter. Kontakt vår egen Dataansvarlig og/eller eksterne datakonsulenter (se over).

Varsle om kritikkverdige forhold

Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og de skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

 • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • fremgangsmåte for varsling
 • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Innleide arbeidstakere gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Tilsvarende blir de beskyttet mot gjengjeldelse fra både innleier og arbeidsgiver. Med innleid arbeidstaker menes innleie med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-12 og § 14-13.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Prosedyre

Denne prosedyren gjelder varsling av kritikkverdige forhold. Enkelthendelser som ikke nødvendigvis er indikasjoner på kritikkverdige forhold meldes som avvik på vanlig måte i TrinnVis.

 • Varslelet skal baseres på faktiske forhold, ikke rykter eller sladder.
 • Varslingen skal skje på en måte som ikke utsetter virksomheten eller kolleger for unødig ulempe eller skade.
 • Ta saken opp med nærmeste leder, eventuelt tillitsvalgt eller verneombud. Hvis særlige grunner tilsier det, kan andre ledere varsles.
 • Du har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som Arbeidstilsynet, Økokrim og Helsetilsynet, men det er ønskelig at varsling først forsøkes internt.
 • Varsling kan skje skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte. Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.
 • Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til virksomhetens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat. Din identitet skal uansett behandles som fortrolig opplysning av dem som behandler saken.
 • Arbeidsmiljøloven beskytter deg mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Daglig leder

Selskapsloven krever ikke at et ANS eller DA må ha én definert leder. Deltakerne i et foretak organisert som DA kan ha dette ansvaret sammen. I så fall må selskapsmøtet (der deltakerne er medlemmer) avklare hvem som har ansvar for hva. Vår anbefaling er likevel at én person utnevnes som Daglig leder, med ansvar for administrasjon og ledelse av virksomheten.

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

Ansvar

Daglig leder har det øverste ansvaret for administrasjon og ledelse av virksomheten. Dersom administrative funksjoner (Personalansvarlig, Økonomiansvarlig etc.) er spredd på flere, må Daglig leder utøve sin funksjon i tett samarbeid med disse.

Oppgaver

Bruke sterile instrumenter fra UV-skap

Prosedyre

 1. Alle sterile instrumenter oppbevares i UV-skapet. Bruk tangen som står i sylinderen ved siden av skapet til å plukke ut instrumenter. Dersom tangen kommer i kontakt med hud eller annet usterilt materiale: Erstatt tangen med en ny tang fra UV-skapet. Bruk steril hanske ved uthenting.
 2. Dersom instrumenter kommer i kontakt med usterilt materiale: Ikke bruk instrumentet, legg det rett i bøtten med desinfiserende væske.
 3. Etter bruk: Legg instrumentet i bøtten med desinfiserende væske.

Evakuere ved brann

Prosedyre

 1. Varsle alle i bygningen ved å rope «Brann! Brann!»
 2. Pass på at alle kommer seg ut til møtestedet [her kan du angi hvilket møtested som er avtalt].
 3. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
 4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke.
 6. Gå raskt ut av bygningen og til møtestedet.
 7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.

Fjerne blodsøl i lokalene

Prosedyre

 1. Tørk opp mest mulig av blodet med tørkepapir. Bruk engangshansker.
 2. Rengjør flaten eller gjenstanden med kloroppløsning. Dersom det er større mengder blod: Dekk flaten med nytt tørkepapir som enten dynkes med godkjent desinfeksjonsmiddel (i institusjon), klorin i uttynnet form (dvs. klorin/vann i forholdet 1:3) eller klorin i konsentrert form. La dette ligge og virke i ½ til 1 time. Der det ikke er praktisk mulig vaskes det grundig med kloroppløsning uten bruk av virketid.
 3. Fjern evt. klordynket tørkepapir med hanske og legg i plastpose sammen med annet papir og hansker som er blodtilsølt.
 4. Vask over flaten eller gjenstanden med vanlig rengjøringsmiddel.
 5. Knytt igjen plastposen og kast som vanlig husholdningsavfall. Tenk alltid på dem som skal overta etter deg (rengjøringspersonell, renholdsverksarbeidere og lignende).

Med utgangspunkt i kunnskap om smittemåter og smitteveier: Bruk sunn fornuft når rengjøring/desinfeksjon skal utføres.

Foreslå delmål til kvalitetsgjennomgang

Prosedyre

Den årlige kvalitetsgjennomgangen er en gjennomgang og vurdering av utvalgte sider ved virksomheten der det er særlig stor fare for svikt. Det er særlig viktig å gjennomgå områder hvor pasienter, ansatte eller virksomheten som sådan berøres direkte.

Alle skal foreslå delmål og indikatorer til kvalitetsgjennomgangen. Du har særlig ansvar for å foreslå delmål og indikatorer knyttet til egne funksjoner.

Du finner kvalitetsgjennomgang under Kvalitetsarbeid i hovedmenyen.

Håndtere blodsøl på hud og slimhinner

Prosedyre

 1. Ved stikk/skjæreskader med spontan blødning: La det blø noen minutter. Vask deretter som beskrevet under. Ved stikk/skjæreskader uten spontan blødning: Ikke klem rundt stikkstedet. Ikke provoser fram blødning. Vask som beskrevet under.
 2. Vask godt med såpe og vann i 10 min., og desinfiser området med et av de følgende desinfeksjonsmidler:
  • Klorhexidin spritoppløsning 5 mg/ml
  • Klorhexidin 1 mg/ml
  • Jodsprit 2% (obs: allergifare)
  • Jodofor 0,2 mg/ml (obs: allergifare)
  • Hvis du ikke har noe av dette tilgjengelig, kan du bruke vanlig desinfeksjonssprit (etanol 70%).
 3. Sett på plaster.
  Ved blodsprut i øyne, munn, nese: Skyll rikelig med vann i minst 10 minutter.
  Ved blodsøl i sår: Skyll rikelig med vann. Desinfiser med klorhexidin 1 mg/ml eller jodofor 0,2 mg/ml.
 4. Deretter skal personer med stikkskade og lignende straks vurderes av lege for videre oppfølging, da bl.a. posteksposisjonell profylakse kan være aktuelt.
 5. Skriv avviksmelding i TrinnVis.

Håndtere truende situasjoner

I helsevirksomheter er det noen faremomenter som i særlig grad peker seg ut. Et av disse er truende eller voldelige pasienter. Denne oppgaven inneholder et forslag til prosedyre som HMS-ansvarlig kan ta utgangspunkt i. Det vil også være dennes ansvar å sørge for at alle kjenner til den. Dette er også situasjoner det går an å trene på.

Prosedyre

 1. Hvis du føler deg truet, trykk på evt. varselknapp, eller varsle annet personale på kontoret så vidt mulig.
 2. Forsøk å snakke personen til ro, evt. få ham/henne ut av kontoret.
 3. Er du usikker på hva vedkommende vil: spør!
 4. Ikke argumenter med personen når du forstår at en alvorlig situasjon kan oppstå.
 5. Adlyd den som truer deg så langt som mulig, – gi heller fra deg penger o.l. enn å utsette deg for ytterligere fare. La personen få vite at du vil adlyde.
 6. Forsøk å være rolig. Hold kroppen i ro. Hvis du må bevege deg, strekke deg etter noe el.l., si fra hva du skal gjøre.
 7. Dersom noen kommer uventet inn i rommet, gjør den truende personen oppmerksom på det.
 8. Ikke sett i gang et slagsmål. Vær unnvikende overfor en person som går løs på deg. Trekk deg ut hvis mulig – du tjener ingenting på å spille helt!
 9. Bruk ikke våpen eller slaggjenstander – da risikerer du bare at den andre bruker enda tøffere våpen.
 10. Av hensyn til etterforskningen: Observer hvordan personen ser ut. Prøv å huske hva som ble sagt. Rør ikke noe som kan brukes som bevis (slagvåpen og lignende)
 11. Forfølg ikke personen.

Levere timeliste/faktura for ekstraarbeid

Prosedyre

Lever timeliste eller faktura til Økonomiansvarlig

Melde behov for nye retningslinjer og prosedyrer

Prosedyre

 1. Sjekk om oppgaven eller temaet allerede er dokumentert i TrinnVis.
 2. Hvis ikke: Skriv eventuelt et utkast, gjerne i stikkordsform, til nye retningslinjer eller prosedyrer som dekker behovet.
 3. Meld fra til Kvalitetsansvarlig eller ta saken opp på praksismøte.

Melde fra om endringer i EMU-enheter

Prosedyre

Meld fra om endringene til Utstyrsansvarlig

Melde fra om ferieønsker

Prosedyre

Meld ferieønsker til Personalansvarlig

Melde fra om manglende medikamenter og engangsutstyr

Prosedyre

 1. Kryss av og signer i mangelliste
 2. Lever mangellisten til den som har funksjonen Pasientmottak

Melde fra om planlagt fravær

Prosedyre

Meld fra til Personalansvarlig

Melde fra om smittsom sykdom

Prosedyre

Dersom du er ikke er behandlende lege for den pasienten det gjelder: Meld fra til behandlende lege.

Dersom du er behandlende lege:

 1. Ved alle mistenkte og bekreftede tilfeller av smittsomme sykdommer i gruppe A: Gi muntlig melding umiddelbart til smittevernlegen der pasienten bor. Hvis pasienten oppholder seg i en annen kommune enn bostedskommunen: Gi melding også dit.
 2. Send melding på fastsatt skjema fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Skjemaet finner du lenke til i hjelpeteksten. For andre sykdommer enn gruppe A vil du vanligvis få dette skjemaet tilsendt fra laboratoriet du har sendt en mikrobiologisk prøve til.

Sykdommene og deres gruppering framgår av dokumentet «Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) – veileder for helsepersonell», som du finner lenke i hjelpeteksten (trykk på spørsmålstegnet ved overskriften). Hvis du er usikker, søk veiledning hos kommunens smittevernlege eller i kommunens smittevernplan.

Motta og henvise klager

Prosedyre

Husk at alle klager også skal rapporteres som avvik i TrinnVis.

 1. Vurder om saken kan løses ved lokale samtaler med klageren – iverksett i så fall dette.
 2. Bistå pasienten/klageren i å sende inn en formell klage dersom hun/han ønsker det. Se klageinstanser nedenfor.
 3. Hvis klagen gjelder deg: Vurder om du vil involvere kvalitetsansvarlig eller andre internt, slik at klagen behandles på samme måte som en klage på virksomheten (anbefales dersom ikke meget gode grunner taler mot!)
 4. Hvis klagen gjelder virksomheten: Henvis klagen til kvalitetsansvarlig.

Formelle klager kan pasienten rette til:

 • Helsetilsynet i fylket [skriv adresse og telefonnummer her]
 • Statens Helsetilsyn, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo, tlf 21 52 99 00
 • Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo, tlf 22 99 45 00

Personalmøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Rapportere avvik

Prosedyre

Det er viktig at du melder fra når du oppdager feil, nesten-feil, rutinesvikt o.l., slik at feil kan rettes og rutiner endres.

 1. Hvis det er nødvendig og mulig: Iverksett strakstiltak for å begrense skade. Varsle andre dersom du trenger hjelp til å iverksette strakstiltak.
 2. Meld avviket i TrinnVis. Bruk gjerne appen TrinnVis avvik, som du finner i App Store og på Google Play.

Sette seg inn i egne funksjoner, oppgaver og retningslinjer i TrinnVis

Prosedyre

Gå til Min side. Se på funksjonene under Mine funksjoner, og alle oppgaver som hører til.
Gå igjennom alle temasider (hovedmenyen) og les alle Retningslinjer.

Stenge lokalene

Prosedyre

 1. Steng alle vinduer og dører
 2. Sjekk at lokalene er tomme
 3. Slukk alt lys
 4. Skru på alarmen
 5. Gå ut og lås etter deg

Takle svikt i EPJ eller dataanlegg

Prosedyre

 1. Kontakt noen som kan få dataanlegget m/EPJ til å fungere igjen. Dette kan være vår egen Dataansvarlig og/eller eksterne datakonsulenter:
  • EPJ-leverandør: [skriv navn og telefonnummer her]
  • IKT-konsulent: [skriv navn og telefonnummer her]
 2. Start manuell rutine slik at pasienter kan behandles frem til datasystemet er ordnet igjen: Papirskjema finnes i ekspedisjonen i konvolutten «nødrutineskjema». Vi fører manuelt ett journalark per pasient. Alle enkle henvendelser i luken eller via telefon, noteres fortløpende i eget skjema med én linje per kontakt. Info til publikum finnes også i konvolutten «nødrutineskjema» og henges opp på venterommet.
 3. Backup/sikkerhetskopi finnes i safen og er også fjernlagret i bankboks:
  • Bank: [skriv navn og telefonnummer her]
  • Følgende personer har myndighet til å hente sikkerhetskopi i banken: [skriv navn og telefonnummer her]
 4. Når datasystemet er reetablert: Test disse funksjonene:
  • automatisk backup
  • medisinske meldinger
  • elektronisk kontakt med pasienter
  • PKI sertifikater
  • skrivere
  • skanner
  • EPJ (på alle arbeidsstasjoner)
  • økonomisystem

Hvis en arbeidsstasjon bryter sammen, mens resten av dataanlegget fungerer:

 1. Hardware som PC eller skjerm er ødelagt. Hent reservemaskin/skjerm slik at arbeidet raskt kan gjenopptaes.
 2. Hardware fungerer, men programmer eller nettverksforbindelse svikter. Kontakt vår egen Dataansvarlig og/eller eksterne datakonsulenter (se over).

Varsle om kritikkverdige forhold

Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og de skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

 • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • fremgangsmåte for varsling
 • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Innleide arbeidstakere gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Tilsvarende blir de beskyttet mot gjengjeldelse fra både innleier og arbeidsgiver. Med innleid arbeidstaker menes innleie med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-12 og § 14-13.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Prosedyre

Denne prosedyren gjelder varsling av kritikkverdige forhold. Enkelthendelser som ikke nødvendigvis er indikasjoner på kritikkverdige forhold meldes som avvik på vanlig måte i TrinnVis.

 • Varslelet skal baseres på faktiske forhold, ikke rykter eller sladder.
 • Varslingen skal skje på en måte som ikke utsetter virksomheten eller kolleger for unødig ulempe eller skade.
 • Ta saken opp med nærmeste leder, eventuelt tillitsvalgt eller verneombud. Hvis særlige grunner tilsier det, kan andre ledere varsles.
 • Du har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som Arbeidstilsynet, Økokrim og Helsetilsynet, men det er ønskelig at varsling først forsøkes internt.
 • Varsling kan skje skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte. Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.
 • Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til virksomhetens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat. Din identitet skal uansett behandles som fortrolig opplysning av dem som behandler saken.
 • Arbeidsmiljøloven beskytter deg mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Gjennomføre styremøter/selskapsmøter

Prosedyre

Før møtet:

 1. Lag møteplan i samråd med de andre deltakerne/eierne
 2. Send ut innkalling med fastsatt frist, med dagsorden

Etter møtet:

 1. Send skriftlig referat innen fastsatt frist
 2. Sørg for godkjenning av referat
 3. Arkiver referat

Møtestrukturen bør fremgå av internavtale eller selskapsavtale.

Gjennomgå lederoppgaver

Prosedyre

   • Gjennomgå listen over eiere og personale på temasiden Organisasjon.
    • Er alle registrert?
    • Har alle fått tilgang til TrinnVis?
   • Gjennomgå ledelsesfunksjonene og oppgavene som hører til.
    • Er arbeids- og ansvarsfordelingen riktig, eller trenger du å omfordele/redigere/slette/opprette oppgaver?
    • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig. Da vil de ansvarlige få påminnelser (hvis de er registrert som brukere med epostadresse).
    • Hvis ledelsesfunksjonene er fordelt på flere personer, vil de andre automatisk få som oppgave å gjennomgå sine egne oppgaver. Ta gjerne gjennomgangen i felleskap.

Godkjenne forskningsprosjekt

Prosedyre

 1. Sett deg grundig inn i reglene som gjelder for bruk av helse- og personopplysninger i forskningsvirksomhet. Ta gjerne utgangspunkt i Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, Faktaark 23: Avtaler og tillatelser vedrørende forskning. Søk hjelp dersom du er usikker på hva som kreves av avtaler og tillatelser for det aktuelle prosjektet. Merk at regelverket for fagutviklingsprosjekter er mindre strengt enn for forskningsprosjekter, men slike prosjekter er til gjengjeld vanskeligere å publisere.
 2. Sørg for at alle nødvendige avtaler er inngått og tillatelser innhentet før prosjektet iverksettes.

Inngå avtale med ekstern databehandler

Det er ikke bare personalet som kan ha tilgang til sensitiv informasjon i virksomheten. Også eksterne samarbeidspartnere kan gis slik tilgang, under forutsetning av at det foreligger en avtale som definerer vilkår for sikker behandling av informasjonen. Virksomhetens leder skal ha oversikt over all ekstern behandling av helse- og personopplysninger. Alle koblinger utenfra inn mot vårt lokale nettverk kan svekke vår informasjonssikkerhet. Derfor må løsningene risikovurderes nøye og nødvendige tiltak iverksettes slik at risikoen blir minimal og akseptabel før løsningen(e) taes i bruk.

Melde behandling av helse- og personopplysninger til Datatilsynet

Etter Personopplysningsloven skal behandling av helse- og personopplysninger meldes til Datatilsynet.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Melde inn virksomheten til NPE

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal melde inn og betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten

Prosedyre

 • Oppstart av nye virksomheter meldes fortløpende gjennom året og innen en uke etter oppstart av pasientbehandling. Innmelding her.
 • Melding om endring i virksomheten, som endring i antall og sammensetning av helsepersonellgrupper og årsverk, skal sendes NPE senest 1. februar.
 • Opphør av virksomhet skal meldes skriftlig innen 1 måned etter at virksomheten har opphørt, per post eller e-post, npeprivat@npe.no

Oppdatere mål for virksomheten

Prosedyre

Les igjennom måldokument(er) på temasiden Ledelse. Oppdater ved behov.

Oppdatere organisasjonsopplysninger

Prosedyre

Kontroller virksomhetsinformasjonen på temasiden Organisasjon. Oppdater ved behov.

Oppdatere retningslinjer for mediekontakt

Prosedyre

Les igjennom Retningslinjer: Kontakt med media (under Ledelse). Oppdater ved behov.

Oppdatere stiftelsesdokumenter

Prosedyre

 • Første gang:
  • Åpne siden Organisasjon.
  • Kontroller at virksomheten er registrert med riktig organisasjonsform og offentlig tilknytning.
  • Registrer relevante stiftelsesdokumenter. Hvis du er i ferd med å etablere virksomheten, kan du vurdere å basere dem på de foreslåtte malene. Ellers erstatter du malene med dine dokumenter. Du kan gjøre dette på flere måter:
   • Skriv en referanse i avtaleteksten til hvor originaldokumentet oppbevares
   • Lim inn den originale avtaleteksten
   • Last opp dokumentet som vedlegg
 • Senere:
  • Har det skjedd endringer siden sist? Oppdater i så fall opplysninger og dokumenter.

Ta HMS-kurs

Arbeidsmiljølovens §3-5 stiller ubetinget krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Denne plikten kan ikke delegeres.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Personalansvarlig

I en virksomhet der samarbeidet reguleres av en internavtale, er arbeidsgiveransvaret delt mellom deltakerne i avtalen. Det å være personalansvarlig betyr altså ikke det samme som å ha (hele) arbeidsgiveransvaret.

I virksomheter der medarbeidere er ansatt i kommune eller helseforetak, vil ikke deltakerne ha selvstendig arbeidsgiveransvar.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten spesifiserer at virksomheten skal «ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring» og «sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ansvar

Personalansvarlig skal fokusere på alle som arbeider i virksomheten, ikke bare ansatte som virksomheten har formelt arbeidsgiveransvar for.

Personalansvarlig skal

 • sørge for at alle ansatte har stillingsinstrukser og arbeidsavtaler som fungerer
 • sørge for at de ansatte og deltakerne ivaretas ved sykmeldinger
 • følge spesielt med dersom noen mistrives eller fungerer dårlig og følge dem opp
 • sørge for at alle har muligheter for samtaler om det som er viktig for dem, gjennomføre medarbeidersamtaler med alle, og se til at at forbedringsmuligheter som fremkommer under medarbeidersamtaler blir brukt i forbedringsarbeidet
 • ta initiativ til positive velferdstiltak (lunsjer, middager, turer, samtaler, seminarer m.m.) som bidrar til et best mulig psykososialt arbeidsmiljø

Personalansvarlig har ansvar for all opplæring av nytt personale. Hovedregelen er at den som skal slutte eller gå ut i permisjon lærer opp sin etterfølger eller vikar, i alle de funksjoner de har hatt. Personalansvarlig skal kontrollere at dette er gjort, og supplere opplæring der det er nødvendig.

Personalansvarlig har også ansvar for å kartlegge kompetanse og behov for videreutvikling hos alle. Dersom det er en annen person som gjennomfører medarbeidersamtaler, skal denne sørge for at informasjon om opplæringsbehov formidles til Personalansvarlig.

Personalansvarlig har ansvar for å sikre budsjettmidler til opplæring.

Oppgaver

Bruke sterile instrumenter fra UV-skap

Prosedyre

 1. Alle sterile instrumenter oppbevares i UV-skapet. Bruk tangen som står i sylinderen ved siden av skapet til å plukke ut instrumenter. Dersom tangen kommer i kontakt med hud eller annet usterilt materiale: Erstatt tangen med en ny tang fra UV-skapet. Bruk steril hanske ved uthenting.
 2. Dersom instrumenter kommer i kontakt med usterilt materiale: Ikke bruk instrumentet, legg det rett i bøtten med desinfiserende væske.
 3. Etter bruk: Legg instrumentet i bøtten med desinfiserende væske.

Evakuere ved brann

Prosedyre

 1. Varsle alle i bygningen ved å rope «Brann! Brann!»
 2. Pass på at alle kommer seg ut til møtestedet [her kan du angi hvilket møtested som er avtalt].
 3. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
 4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke.
 6. Gå raskt ut av bygningen og til møtestedet.
 7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.

Fjerne blodsøl i lokalene

Prosedyre

 1. Tørk opp mest mulig av blodet med tørkepapir. Bruk engangshansker.
 2. Rengjør flaten eller gjenstanden med kloroppløsning. Dersom det er større mengder blod: Dekk flaten med nytt tørkepapir som enten dynkes med godkjent desinfeksjonsmiddel (i institusjon), klorin i uttynnet form (dvs. klorin/vann i forholdet 1:3) eller klorin i konsentrert form. La dette ligge og virke i ½ til 1 time. Der det ikke er praktisk mulig vaskes det grundig med kloroppløsning uten bruk av virketid.
 3. Fjern evt. klordynket tørkepapir med hanske og legg i plastpose sammen med annet papir og hansker som er blodtilsølt.
 4. Vask over flaten eller gjenstanden med vanlig rengjøringsmiddel.
 5. Knytt igjen plastposen og kast som vanlig husholdningsavfall. Tenk alltid på dem som skal overta etter deg (rengjøringspersonell, renholdsverksarbeidere og lignende).

Med utgangspunkt i kunnskap om smittemåter og smitteveier: Bruk sunn fornuft når rengjøring/desinfeksjon skal utføres.

Foreslå delmål til kvalitetsgjennomgang

Prosedyre

Den årlige kvalitetsgjennomgangen er en gjennomgang og vurdering av utvalgte sider ved virksomheten der det er særlig stor fare for svikt. Det er særlig viktig å gjennomgå områder hvor pasienter, ansatte eller virksomheten som sådan berøres direkte.

Alle skal foreslå delmål og indikatorer til kvalitetsgjennomgangen. Du har særlig ansvar for å foreslå delmål og indikatorer knyttet til egne funksjoner.

Du finner kvalitetsgjennomgang under Kvalitetsarbeid i hovedmenyen.

Håndtere blodsøl på hud og slimhinner

Prosedyre

 1. Ved stikk/skjæreskader med spontan blødning: La det blø noen minutter. Vask deretter som beskrevet under. Ved stikk/skjæreskader uten spontan blødning: Ikke klem rundt stikkstedet. Ikke provoser fram blødning. Vask som beskrevet under.
 2. Vask godt med såpe og vann i 10 min., og desinfiser området med et av de følgende desinfeksjonsmidler:
  • Klorhexidin spritoppløsning 5 mg/ml
  • Klorhexidin 1 mg/ml
  • Jodsprit 2% (obs: allergifare)
  • Jodofor 0,2 mg/ml (obs: allergifare)
  • Hvis du ikke har noe av dette tilgjengelig, kan du bruke vanlig desinfeksjonssprit (etanol 70%).
 3. Sett på plaster.
  Ved blodsprut i øyne, munn, nese: Skyll rikelig med vann i minst 10 minutter.
  Ved blodsøl i sår: Skyll rikelig med vann. Desinfiser med klorhexidin 1 mg/ml eller jodofor 0,2 mg/ml.
 4. Deretter skal personer med stikkskade og lignende straks vurderes av lege for videre oppfølging, da bl.a. posteksposisjonell profylakse kan være aktuelt.
 5. Skriv avviksmelding i TrinnVis.

Håndtere truende situasjoner

I helsevirksomheter er det noen faremomenter som i særlig grad peker seg ut. Et av disse er truende eller voldelige pasienter. Denne oppgaven inneholder et forslag til prosedyre som HMS-ansvarlig kan ta utgangspunkt i. Det vil også være dennes ansvar å sørge for at alle kjenner til den. Dette er også situasjoner det går an å trene på.

Prosedyre

 1. Hvis du føler deg truet, trykk på evt. varselknapp, eller varsle annet personale på kontoret så vidt mulig.
 2. Forsøk å snakke personen til ro, evt. få ham/henne ut av kontoret.
 3. Er du usikker på hva vedkommende vil: spør!
 4. Ikke argumenter med personen når du forstår at en alvorlig situasjon kan oppstå.
 5. Adlyd den som truer deg så langt som mulig, – gi heller fra deg penger o.l. enn å utsette deg for ytterligere fare. La personen få vite at du vil adlyde.
 6. Forsøk å være rolig. Hold kroppen i ro. Hvis du må bevege deg, strekke deg etter noe el.l., si fra hva du skal gjøre.
 7. Dersom noen kommer uventet inn i rommet, gjør den truende personen oppmerksom på det.
 8. Ikke sett i gang et slagsmål. Vær unnvikende overfor en person som går løs på deg. Trekk deg ut hvis mulig – du tjener ingenting på å spille helt!
 9. Bruk ikke våpen eller slaggjenstander – da risikerer du bare at den andre bruker enda tøffere våpen.
 10. Av hensyn til etterforskningen: Observer hvordan personen ser ut. Prøv å huske hva som ble sagt. Rør ikke noe som kan brukes som bevis (slagvåpen og lignende)
 11. Forfølg ikke personen.

Levere timeliste/faktura for ekstraarbeid

Prosedyre

Lever timeliste eller faktura til Økonomiansvarlig

Melde behov for nye retningslinjer og prosedyrer

Prosedyre

 1. Sjekk om oppgaven eller temaet allerede er dokumentert i TrinnVis.
 2. Hvis ikke: Skriv eventuelt et utkast, gjerne i stikkordsform, til nye retningslinjer eller prosedyrer som dekker behovet.
 3. Meld fra til Kvalitetsansvarlig eller ta saken opp på praksismøte.

Melde fra om endringer i EMU-enheter

Prosedyre

Meld fra om endringene til Utstyrsansvarlig

Melde fra om ferieønsker

Prosedyre

Meld ferieønsker til Personalansvarlig

Melde fra om manglende medikamenter og engangsutstyr

Prosedyre

 1. Kryss av og signer i mangelliste
 2. Lever mangellisten til den som har funksjonen Pasientmottak

Melde fra om planlagt fravær

Prosedyre

Meld fra til Personalansvarlig

Melde fra om smittsom sykdom

Prosedyre

Dersom du er ikke er behandlende lege for den pasienten det gjelder: Meld fra til behandlende lege.

Dersom du er behandlende lege:

 1. Ved alle mistenkte og bekreftede tilfeller av smittsomme sykdommer i gruppe A: Gi muntlig melding umiddelbart til smittevernlegen der pasienten bor. Hvis pasienten oppholder seg i en annen kommune enn bostedskommunen: Gi melding også dit.
 2. Send melding på fastsatt skjema fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Skjemaet finner du lenke til i hjelpeteksten. For andre sykdommer enn gruppe A vil du vanligvis få dette skjemaet tilsendt fra laboratoriet du har sendt en mikrobiologisk prøve til.

Sykdommene og deres gruppering framgår av dokumentet «Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) – veileder for helsepersonell», som du finner lenke i hjelpeteksten (trykk på spørsmålstegnet ved overskriften). Hvis du er usikker, søk veiledning hos kommunens smittevernlege eller i kommunens smittevernplan.

Motta og henvise klager

Prosedyre

Husk at alle klager også skal rapporteres som avvik i TrinnVis.

 1. Vurder om saken kan løses ved lokale samtaler med klageren – iverksett i så fall dette.
 2. Bistå pasienten/klageren i å sende inn en formell klage dersom hun/han ønsker det. Se klageinstanser nedenfor.
 3. Hvis klagen gjelder deg: Vurder om du vil involvere kvalitetsansvarlig eller andre internt, slik at klagen behandles på samme måte som en klage på virksomheten (anbefales dersom ikke meget gode grunner taler mot!)
 4. Hvis klagen gjelder virksomheten: Henvis klagen til kvalitetsansvarlig.

Formelle klager kan pasienten rette til:

 • Helsetilsynet i fylket [skriv adresse og telefonnummer her]
 • Statens Helsetilsyn, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo, tlf 21 52 99 00
 • Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo, tlf 22 99 45 00

Personalmøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Rapportere avvik

Prosedyre

Det er viktig at du melder fra når du oppdager feil, nesten-feil, rutinesvikt o.l., slik at feil kan rettes og rutiner endres.

 1. Hvis det er nødvendig og mulig: Iverksett strakstiltak for å begrense skade. Varsle andre dersom du trenger hjelp til å iverksette strakstiltak.
 2. Meld avviket i TrinnVis. Bruk gjerne appen TrinnVis avvik, som du finner i App Store og på Google Play.

Sette seg inn i egne funksjoner, oppgaver og retningslinjer i TrinnVis

Prosedyre

Gå til Min side. Se på funksjonene under Mine funksjoner, og alle oppgaver som hører til.
Gå igjennom alle temasider (hovedmenyen) og les alle Retningslinjer.

Stenge lokalene

Prosedyre

 1. Steng alle vinduer og dører
 2. Sjekk at lokalene er tomme
 3. Slukk alt lys
 4. Skru på alarmen
 5. Gå ut og lås etter deg

Takle svikt i EPJ eller dataanlegg

Prosedyre

 1. Kontakt noen som kan få dataanlegget m/EPJ til å fungere igjen. Dette kan være vår egen Dataansvarlig og/eller eksterne datakonsulenter:
  • EPJ-leverandør: [skriv navn og telefonnummer her]
  • IKT-konsulent: [skriv navn og telefonnummer her]
 2. Start manuell rutine slik at pasienter kan behandles frem til datasystemet er ordnet igjen: Papirskjema finnes i ekspedisjonen i konvolutten «nødrutineskjema». Vi fører manuelt ett journalark per pasient. Alle enkle henvendelser i luken eller via telefon, noteres fortløpende i eget skjema med én linje per kontakt. Info til publikum finnes også i konvolutten «nødrutineskjema» og henges opp på venterommet.
 3. Backup/sikkerhetskopi finnes i safen og er også fjernlagret i bankboks:
  • Bank: [skriv navn og telefonnummer her]
  • Følgende personer har myndighet til å hente sikkerhetskopi i banken: [skriv navn og telefonnummer her]
 4. Når datasystemet er reetablert: Test disse funksjonene:
  • automatisk backup
  • medisinske meldinger
  • elektronisk kontakt med pasienter
  • PKI sertifikater
  • skrivere
  • skanner
  • EPJ (på alle arbeidsstasjoner)
  • økonomisystem

Hvis en arbeidsstasjon bryter sammen, mens resten av dataanlegget fungerer:

 1. Hardware som PC eller skjerm er ødelagt. Hent reservemaskin/skjerm slik at arbeidet raskt kan gjenopptaes.
 2. Hardware fungerer, men programmer eller nettverksforbindelse svikter. Kontakt vår egen Dataansvarlig og/eller eksterne datakonsulenter (se over).

Varsle om kritikkverdige forhold

Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og de skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

 • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • fremgangsmåte for varsling
 • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Innleide arbeidstakere gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Tilsvarende blir de beskyttet mot gjengjeldelse fra både innleier og arbeidsgiver. Med innleid arbeidstaker menes innleie med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-12 og § 14-13.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Prosedyre

Denne prosedyren gjelder varsling av kritikkverdige forhold. Enkelthendelser som ikke nødvendigvis er indikasjoner på kritikkverdige forhold meldes som avvik på vanlig måte i TrinnVis.

 • Varslelet skal baseres på faktiske forhold, ikke rykter eller sladder.
 • Varslingen skal skje på en måte som ikke utsetter virksomheten eller kolleger for unødig ulempe eller skade.
 • Ta saken opp med nærmeste leder, eventuelt tillitsvalgt eller verneombud. Hvis særlige grunner tilsier det, kan andre ledere varsles.
 • Du har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som Arbeidstilsynet, Økokrim og Helsetilsynet, men det er ønskelig at varsling først forsøkes internt.
 • Varsling kan skje skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte. Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.
 • Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til virksomhetens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat. Din identitet skal uansett behandles som fortrolig opplysning av dem som behandler saken.
 • Arbeidsmiljøloven beskytter deg mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Gjennomføre styremøter/selskapsmøter

Prosedyre

Før møtet:

 1. Lag møteplan i samråd med de andre deltakerne/eierne
 2. Send ut innkalling med fastsatt frist, med dagsorden

Etter møtet:

 1. Send skriftlig referat innen fastsatt frist
 2. Sørg for godkjenning av referat
 3. Arkiver referat

Møtestrukturen bør fremgå av internavtale eller selskapsavtale.

Gjennomgå lederoppgaver

Prosedyre

   • Gjennomgå listen over eiere og personale på temasiden Organisasjon.
    • Er alle registrert?
    • Har alle fått tilgang til TrinnVis?
   • Gjennomgå ledelsesfunksjonene og oppgavene som hører til.
    • Er arbeids- og ansvarsfordelingen riktig, eller trenger du å omfordele/redigere/slette/opprette oppgaver?
    • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig. Da vil de ansvarlige få påminnelser (hvis de er registrert som brukere med epostadresse).
    • Hvis ledelsesfunksjonene er fordelt på flere personer, vil de andre automatisk få som oppgave å gjennomgå sine egne oppgaver. Ta gjerne gjennomgangen i felleskap.

Godkjenne forskningsprosjekt

Prosedyre

 1. Sett deg grundig inn i reglene som gjelder for bruk av helse- og personopplysninger i forskningsvirksomhet. Ta gjerne utgangspunkt i Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, Faktaark 23: Avtaler og tillatelser vedrørende forskning. Søk hjelp dersom du er usikker på hva som kreves av avtaler og tillatelser for det aktuelle prosjektet. Merk at regelverket for fagutviklingsprosjekter er mindre strengt enn for forskningsprosjekter, men slike prosjekter er til gjengjeld vanskeligere å publisere.
 2. Sørg for at alle nødvendige avtaler er inngått og tillatelser innhentet før prosjektet iverksettes.

Inngå avtale med ekstern databehandler

Det er ikke bare personalet som kan ha tilgang til sensitiv informasjon i virksomheten. Også eksterne samarbeidspartnere kan gis slik tilgang, under forutsetning av at det foreligger en avtale som definerer vilkår for sikker behandling av informasjonen. Virksomhetens leder skal ha oversikt over all ekstern behandling av helse- og personopplysninger. Alle koblinger utenfra inn mot vårt lokale nettverk kan svekke vår informasjonssikkerhet. Derfor må løsningene risikovurderes nøye og nødvendige tiltak iverksettes slik at risikoen blir minimal og akseptabel før løsningen(e) taes i bruk.

Melde behandling av helse- og personopplysninger til Datatilsynet

Etter Personopplysningsloven skal behandling av helse- og personopplysninger meldes til Datatilsynet.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Melde inn virksomheten til NPE

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal melde inn og betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten

Prosedyre

 • Oppstart av nye virksomheter meldes fortløpende gjennom året og innen en uke etter oppstart av pasientbehandling. Innmelding her.
 • Melding om endring i virksomheten, som endring i antall og sammensetning av helsepersonellgrupper og årsverk, skal sendes NPE senest 1. februar.
 • Opphør av virksomhet skal meldes skriftlig innen 1 måned etter at virksomheten har opphørt, per post eller e-post, npeprivat@npe.no

Oppdatere mål for virksomheten

Prosedyre

Les igjennom måldokument(er) på temasiden Ledelse. Oppdater ved behov.

Oppdatere organisasjonsopplysninger

Prosedyre

Kontroller virksomhetsinformasjonen på temasiden Organisasjon. Oppdater ved behov.

Oppdatere retningslinjer for mediekontakt

Prosedyre

Les igjennom Retningslinjer: Kontakt med media (under Ledelse). Oppdater ved behov.

Oppdatere stiftelsesdokumenter

Prosedyre

 • Første gang:
  • Åpne siden Organisasjon.
  • Kontroller at virksomheten er registrert med riktig organisasjonsform og offentlig tilknytning.
  • Registrer relevante stiftelsesdokumenter. Hvis du er i ferd med å etablere virksomheten, kan du vurdere å basere dem på de foreslåtte malene. Ellers erstatter du malene med dine dokumenter. Du kan gjøre dette på flere måter:
   • Skriv en referanse i avtaleteksten til hvor originaldokumentet oppbevares
   • Lim inn den originale avtaleteksten
   • Last opp dokumentet som vedlegg
 • Senere:
  • Har det skjedd endringer siden sist? Oppdater i så fall opplysninger og dokumenter.

Ta HMS-kurs

Arbeidsmiljølovens §3-5 stiller ubetinget krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Denne plikten kan ikke delegeres.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Arrangere dialogmøte med sykemeldt arbeidstaker

Prosedyre

Når arbeidstakere ikke er i arbeidsrelatert aktivitet etter 12 uker, skal det – med mindre det er åpenbart unødvendig – være en dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Hensikten med møtet er å sørge for en bedre samhandling slik at alternativ til sykmelding blir vurdert. Arbeidsgiver skal innkalle til møtene, mens legen skal ha vurdert behovet for møtet ut fra medisinske vurderinger.

 1. Ta kontakt med arbeidstakeren og informer om møtet. Spør om arbeidstakeren ønsker at legen (eller annen sykemeldende behandler) og/eller verneombud/tillitsvalgt skal delta på møtet.
 2. Innkall de aktuelle personene til møtet. Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal denne også være representert.
 3. På møtet: Gjennomgå alternativ tilrettelegging på arbeidsplassen med utgangspunkt i oppfølgingsplanen. Etter dialogmøtet skal legen vurdere muligheten for bruk av gradert sykmelding som alternativ til 100 prosent sykmelding.
 4. Etter møtet: Send skriftlig melding og/eller revidert oppfølgingsplan til NAV.

Delta på dialogmøte arrangert av NAV

Prosedyre

NAV vil sende ut invitasjon til arbeidstaker og arbeidsgiver når sykmelding har vart i 22 uker. Møtet kan eventuelt holdes på arbeidsplassen der dette er praktisk mulig. Tema vil langt på vei være det samme som i første dialogmøte: hvilke muligheter ligger på arbeidsplassen og hvilke alternativer finnes for den sykmeldte ut fra en helsefaglig vurdering.

Føre utdanningspoeng for faglige møter

Gjennomføre lønnsforhandlinger

På mange legekontor har medarbeiderne gått fra kommunal til privat ansettelse, og har ikke lenger den samme støtten fra arbeidstakerorganisasjoner. Mange kan derfor ha behov for å bli minnet om sitt ansvar for selv å fremme begrunnede krav i lønnsforhandlinger.

Prosedyre

 1. Avklar med de andre eierne hvem som skal delta i lønnsforhandlingene, og hvilket mandat dere har.
 2. Sett opp 2-3 møter med noen dagers mellomrom.
 3. Avklar om medarbeiderne skal ha med seg tillitsvalgte.
 4. Be medarbeiderne om å fremme lønnskrav.
 5. Gjennomfør forhandlingene.

Gjennomføre medarbeidersamtaler

Prosedyre

 1. Gjennomfør medarbeidersamtaler med alle i samsvar med Retningslinjer: Intervjuguide for medarbeidersamtaler.
 2. Gjennomgå notater fra medarbeidersamtalene. Hvis virksomheten har en egen Opplæringsansvarlig: Informer denne om avdekkede lærings- og utviklingsbehov. Dersom generelle forbedringspunkter for virksomheten har blitt avdekket: Sørg for at disse blir tatt med i det videre forbedringsarbeidet. Dersom spesielle problemer er avdekket: Lag en tiltaksplan for å bedre situasjonen.
 3. Gjennomfør eventuelle forbedringstiltak i samråd med personen det gjelder. Vær varsom dersom flere personer må involveres i tiltak som har sitt utspring i medarbeidersamtaler. Sørg for at fortrolig informasjon ikke videreformidles uten samtykke.

Gjennomføre nyansettelser

Prosedyre

 1. Kartlegg behovet grundig. Snakk med alle berørte om hvilke behov som skal dekkes ved ansettelsen. Utarbeid stillingsbeskrivelse på bakgrunn av dette.
 2. Tenk igjennom hvordan du skal komme i kontakt med interessante kandidater: Oppslag, stillingsannonse(r), formidlingsbyrå, jungeltelegrafen? Vurder kompetansebehovet opp mot arbeidsmarkedet og utlys stillingen i tråd med dette.
 3. Gjennomgå søknader og velg ut kandidater for intervju.
 4. Intervju utvalgte kandidater, og velg ut kandidater for forhandlinger.
 5. Gjennomfør forhandlinger med én eller flere, og ta en avgjørelse.
 6. Ansett personen. Signer arbeidsavtale.

Gjennomgå personaloppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Personalansvarlig. Hvis ledelsesfunksjonene er fordelt på flere personer, bør dere gjøre denne gjennomgangen i felleskap.
 • Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for regelmessige oppgaver. Da kan TrinnVis automatisk sende deg påminnelser.

Gjennomgå rutiner for varsling

Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og de skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

 • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • fremgangsmåte for varsling
 • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Innleide arbeidstakere gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Tilsvarende blir de beskyttet mot gjengjeldelse fra både innleier og arbeidsgiver. Med innleid arbeidstaker menes innleie med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-12 og § 14-13.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Prosedyre

 1. Samle personalet, eventuelt i samarbeid med tillitsvalgt/verneombud.
 2. Sett sammen en arbeidsgruppe.
 3. Utarbeid eller oppdater rutiner for varsling i henhold til kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Disse TrinnVis-elementene kan brukes som utgangspunkt:
  • Varsling om kritikkverdige forhold (retningslinje under Helse, miljø og sikkerhet)
  • Varsle om kritikkverdige forhold (oppgave under Allmenn funksjon)
  • Informere personalet om varslingsrutiner (oppgave under HMS-ansvarlig)
 4. Informer personalet om rutinene, og vis hvor de finnes i TrinnVis.

Håndtere fravær

Prosedyre

 1. Sjekk fraværsmeldingen mot aktuelle vaktlister, timebøker og ferieoversikter.
 2. Tenk gjennom konsekvensene for fraværet, og planlegg/iverksett tiltak på kort og lang sikt. Ved sykefravær bør den fraværende ikke ha ansvar for slike tiltak.
  • Er det nødvendig/mulig å skaffe vikar?
  • Kan andre dekke inn fraværet ved å jobbe ekstra?
  • Bør pasienter og samarbeidspartnere kontaktes?
  • Er det nødvendig å redusere virksomheten?
  • Er det nødvendig å opprette «ringeliste» til mulige vikarer?
  • Hvordan skal posten håndteres?

Lære opp HMS-ansvarlig

Arbeidssmiljøloven krever at arbeidsgiver har opplæring i HMS. Det finnes mange forskjellige nettbasert kurs i systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere, og det lar seg gjøre å finne tilbud med overkommelig omfang for en liten bedrift. Veilederen «Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid», som kan bestilles på arbeidstilsynet.no, redegjør for kravene til slike kurs. Kursbevis vil være god nok dokumentasjon dersom kurset oppfyller kravene i veilederen.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Lære opp nytt personale

Prosedyre

 • Som hovedprinsipp skal nye fagpersoner har opplæring av avgående/permittert eller annen person med samme profesjon.
 1. Planlegg opplæringen sammen med den som skal gi opplæring.
 2. Kontroller i etterkant at riktig opplæring er gitt.

Oppdatere arbeidsavtaler/vikaravtaler

Prosedyre

 • Sørg for at alle er registrert med riktig yrke og tilknytning under Eiere og personale på temasiden Organisasjon.
 • Kontroller at alle har nødvendige avtaler. Registrer manglende avtaler, og slett ubrukte maldokumenter.

Oppdatere eiere og personale

Prosedyre

Gå til temasiden Organisasjon.

Sørg for at alle som arbeider i virksomheten er registrert med alle opplysninger du ønsker å ha tilgjengelig.

Folk som arbeider for virksomheten, men som ikke er ansatte, deltakere eller eiere, registreres som kontaktpersoner under Samarbeidspartnere.

Oppdatere plan for personalmøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Personalmøte (under funksjonen Allmenn funksjon på temasiden Ledelse). Still inn gjentakelse og eventuell påminnelse.

Oppdatere retningslinjer for planlagt fravær

Prosedyre

Les igjennom Retningslinjer: Planlagt fravær (under Ledelse). Oppdater ved behov.

Oppdatere Sjekkliste for opplæring

Prosedyre

Les igjennom Sjekkliste for opplæring (under Ledelse). Oppdater ved behov.

Planlegge ferieavvikling

Prosedyre

 1. Minn alle om fristen for å melde fra om ferieønsker.
 2. Når fristen er utløpt: Se på alle innkomne ønsker. Dersom ønsker er vanskelige å innfri med hensyn til bemanningen: Ta det opp med dem det gjelder og prøv å finne en løsning.
 3. Sett opp forslag til ferieplan og del den ut til alle. Gi én ukes frist for å be om endringer i planen.
 4. Etter én uke: Revider evt. ferieplanen i henhold til innspill. Del ut (revidert) ferieplan til alle med beskjed om at den nå er vedtatt.
 5. Tenk gjennom konsekvensene for fraværet, og planlegg/iverksett tiltak på kort og lang sikt (Se liste over mulige tiltak i oppgaven «Håndtere fravær»).
 6. Én uke før ferien begynner: Varsle eventuelt andre om ferieavviklingen.
  • Kommunen
  • Samarbeidspartnere
  • Pasienter og allmennhet

Registrere og følge opp sykdom

Prosedyre

 1. Innhent og arkiver egenmelding/sykmeldinger dersom dette er relevant [Her kan du eventuelt spesifisere hvor/hvordan egenmeldinger og sykemeldinger skal registreres/arkiveres]
 2. Dersom sykdommen varer lenger enn et par dager: Ta kontakt med den sykemeldte, spør hvordan det går. Ta eventuelt initiativ til å sende en hilsen fra alle kollegene.
 3. Følg opp den sykemeldte med jevne mellomrom. Vurder type og grad av oppfølging med hensyn til den sykemeldtes tilstand, familieforhold o.l.

Sende inn lister over utdanningspoeng

Utarbeide oppfølgingsplan for sykemeldt

Prosedyre

Etter seks ukers sykmelding skal arbeidsgiver i dialog med arbeidstaker ha utarbeidet en oppfølgingsplan med vurdering av eventuelle behov for tilrettelegging, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Hva kan gjøres for at den sykemeldte skal kunne komme tilbake i arbeid?
Planen skal inneholde:

 • en vurdering av arbeidstakerens arbeidsoppgaver og arbeidsevne
 • hvilke tiltak arbeidsgiver skal sette i verk for å gjøre det mulig / enklere for arbeidstakeren å vende tilbake til arbeidet
 • aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene
 • videre plan for oppfølging

For at planen skal kunne fungere etter hensikten, må den inneholde både mål, aktiviteter og ansvar. Hvor omfattende planen og tiltakene i den skal være, vil være avhengig av hvor omfattende funksjonssvikten er og varigheten av den. Det er naturlig at arbeidsgiver vurderer nødvendigheten av tiltak som:

 • fysisk tilrettelegging
 • anskaffelse / tilpasning av teknisk utstyr
 • endring av rutiner, arbeidsfunksjoner eller arbeidstid
 • nye arbeidsoppgaver
 • opplæring / omskolering

På arbeidstilsynet.no finner du mer informasjon.

Måldokumenter

Mål for virksomheten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten sier at plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer å ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Våre tilbud skal være faglig forsvarlige og sikre omsorgsfull behandling i samhandling med andre instanser i helsetjenesten og lokalsamfunnet. Videre skal virksomheten være en trivelig arbeidsplass med gode møter mellom pasienten og oss som jobber her. Virksomheten skal drives bedriftsøkonomisk forsvarlig.

Mål for virksomheten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten sier at plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer å ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Vår virksomhet skal drives på en måte som sikrer våre listepasienter og øyeblikkelig-hjelp-pasienter et godt allmennlegetilbud. Foruten vanlige timebestillingsbaserte konsultasjoner vil vi tilby akuttmedisinske kontorkonsultasjoner, planlagte sykebesøk til eldre og til pasienter med kroniske sykdommer, samt tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Våre tilbud skal være faglig forsvarlige og sikre omsorgsfull behandling i samhandling med andre instanser i helsetjenesten og lokalsamfunnet. Videre skal virksomheten være en trivelig arbeidsplass med gode møter mellom pasienten og oss som jobber her. Virksomheten skal drives bedriftsøkonomisk forsvarlig.

Retningslinjer

Forholdet til legemiddelindustrien

Vår kontakt med legemiddelindustrien skal ikke være av en slik karakter at den kan bidra til å så tvil om vår integritet. Derfor har vi tre hovedregler:

 1. Representanter for legemiddelindustrien skal ikke inviteres til å presentere sine produkter på lunsjrommet.
 2. Vi skal ikke arrangere sosiale sammenkomster i samarbeid med eller med tilskudd fra representanter for legemiddelindustrien.
 3. Reklame og reklameartikler for legemidler skal ikke eksponeres i områder der pasienter kan oppholde seg.

Forøvrig viser vi til Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien

Intervjuguide for medarbeidersamtaler

Oppfølging av forrige samtale (for de som har hatt en slik)

 1. Hvilke tiltak ble vi enige om å arbeide med ved forrige samtale?
 2. Har vi oppnådd disse tiltakene?

Mål og arbeidsoppgaver

 1. Hva er målene for ditt arbeid?
 2. Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?
 3. Har du tillitsverv, sitter du i komitéer/utvalg/prosjekter?
 4. Er det oppgaver som du burde bruke mer tid på?
 5. Er det oppgaver som du burde bruke mindre tid på, evt. hvilke?
 6. Er det oppgaver du har som kan delegeres, rasjonaliseres eller tas bort, evt. hvilke?
 7. Er det nye oppgaver som du kan/bør utføre, evt. hvilke?

Organisering av arbeidet

 1. Er det lett eller vanskelig å planlegge arbeidsdagen/uken? Hva gjør det lett eller vanskelig?
 2. Hvordan er arbeidsbelastningen for deg daglig/i perioder?
 3. Er det forhold som virker forstyrrende for det arbeidet du/enheten skal utføre?
 4. Er arbeidsoppgavene som du utfører allsidige/ensidige?
 5. Har du kontakt med andre i løpet av arbeidsdagen?
 6. Lærings- og utviklingsbehov
  1. Får du brukt deg selv og det du kan i jobben?
  2. Er du godt nok kvalifisert for de oppgavene du er tillagt i dag?
  3. Er det områder du ønsker å lære mer om for å utføre jobben?
  4. Er det områder du ønsker å lære mer om for å påta deg nye eller mer utfordrende oppgaver?
  5. Får du tilstrekkelig tilbakemelding og veiledning om hvordan du fungerer i arbeidssituasjonen?
  6. Gir du lederne dine tilbakemelding?

Samarbeid og arbeidsmiljø

 1. Hvordan opplever du samarbeidet i virksomheten?
 2. Får du tilstrekkelig informasjon om det som skjer i virksomheten?
 3. Gir du tilstrekkelig informasjon til andre?
 4. Hvordan opplever du det sosiale miljøet i virksomheten?
 5. Er det forhold som gir uheldig samarbeidsmiljø (avbrudd, uklarheter, støy, konflikter, arbeidsmengde, raske endringer, usikkerhet om fremtiden)?
 6. Har du evt. forslag som kan minske eller fjerne ulempene?
 7. Får du tilstrekkelig tilbakemelding på jobben du utfører fra lederne dine?
 8. Gir du selv tilbakemelding til ledernes måte å utføre sin jobb på?
 9. Er det noe du, leder, eller virksomheten bør arbeide videre med?

Kontakt med media

Gode råd ved telefonintervju

 1. Hvem ringer, og om hva?
 2. Be eventuelt om tenkepause.
 3. Uttalelse til sitat eller bakgrunnsstoff?
 4. Krev eventuelt sitat forelagt.
 5. Hold fast i et klart og enkelt budskap.
 6. Si det vesentligste først.
 7. Hold kontakten og kom tilbake til saken.

Gode råd ved tv-intervju

 1. Forberedelse er viktig. Avklar budskapet.
 2. Sørg for å avtale emneområde med journalisten.
 3. Vær offensiv.
 4. Start med budskapet.
 5. Snakk klart og enkelt – unngå detaljer.
 6. Kommuniser holdninger – ikke faguttrykk.
 7. Vær rolig og avslappet.
 8. Vær åpen og troverdig.

Gode råd om pressemeldinger

 1. Budskapet i første setning.
 2. Hva, hvem, hvor og når?
 3. Maksimal lengde en A4-side.
 4. Klar og enkel fremstilling uten nødvendige faguttrykk.
 5. Kontaktperson med telefonnumre.
 6. Overvei tidspunktet for utsendelse.

Planlagt fravær

Ingen perioder må planlegges bemannet utelukkende av vikarer, det skal alltid være minst

 • én av de faste behandlingsansvarlige
 • én av de faste medarbeiderne

Ønsker om fravær til kurs, velferd, tillitsvalgtarbeid m.m. skal meldes til Personalansvarlig fortløpende, så tidlig som mulig. På bakgrunn av bemanningssituasjonen treffes tiltak (kalle inn vikar, jobbe ekstra el.l.) eller ønsket avslås.

Sjekkliste for opplæring

Ansettelsesforhold

 • Kvalifikasjonskrav
 • Opplæringstid/-måte
 • Arbeidstid, turnus, vaktordning, dag, kveld, natt
 • Ferier
 • Permisjonsordninger
 • Varsling om fravær
 • Egenmelding
 • Sykemelding
 • Oppsigelse
 • Forsikringsordninger
 • Lønn
 • Lønningsdato
 • Lønn v/sykdom
 • Lønn v/permisjon
 • Føring av timelister

Arbeidstakerorganisasjoner

 • Tillitsvalgtordningen
 • Verneombud
 • Arbeidsmiljøavdeling

Lokaler

 • De ulike rommene og deres funksjoner
 • Rømningsveier ved brann
 • Lager
 • Heiser
 • Nøkler og nøkkelskap
 • Alarmer
 • Brannslukningsutstyr/-tavle

Sosiale forhold

 • Kolleger og medarbeidere
 • Telefonkultur
 • Kaffepenger
 • Røyking
 • Parkering

Informasjonsrutiner/-systemer

 • Informasjons- og brevhyller, oppslagstavler
 • Vaktbøker, referatbøker etc.
 • Intern postgang
 • Personalhåndbok
 • Journalssystem, journalark, oppbevaring
 • Elektronisk informasjonssystem (dataanlegg)
 • Møtevirksomhet

Ekstern kommunikasjon

 • Legevakttelefon
 • Sentral = RBO (AMK-sentral)
 • Mobiltelefon
 • Personsøker
 • Politi, brannvakt, sykehus, hjemmesykepleien
 • Interntelefon
 • Callingsystem

Opplæring og beslutningsstøtte

 • Internundervisning
 • Kvalitetssystem (TrinnVis)
 • Tilgang til alt relevant regelverk
 • Faglitteratur
 • Akuttmedisinske kurs
 • Veiledningshefte/sykepleierrådsperm
 • Medarbeiderråd på data
 • Legevaktsveilederen
 • Medisinsk Indeks
 • Systembok for LV-sentral, AMK-sentral og ambulanse

Døgnrutiner

 • Ulike rutiner/oppgaver for dag, kveld og natt
 • Vaktordninger
 • Diverse åpningstider (apotek etc.)

Utstyr

 • Alt elektromedisinsk utstyr

IKT

 • Taushetsplikt og datasikkerhet
 • Innskriving av personalia
 • Ajourhold
 • Søking på navn
 • Utskrift
 • Backup
 • Registerkontroll

Ulike skjemaer

 • Journalark: dagjournal, kveld- /natt
 • Statistikk
 • Drosjerekvisisjoner
 • Kvitteringskort
 • Betalingssystem
 • Egenandelskort
 • Ulike henvisningsskriv
 • Avdelingsmøte bok
 • Postgirobok

Alarmer

 • Overfallsalarm
 • Brannalarm
 • Hjertestansalarm

Brann

 • Brannrutiner for dag og kveld
 • Gjennomgått brannøvelse

Yrkesskader

 • Ulike skjemaer
 • Egen yrkesskadeperm
 • Rutine for skader

Klager

 • Rutine for klager

Diverse

 • Bud, henting av post
 • Statistikkføring
 • Kassaoppgjør

Sjekkliste for opplæring

Utstyr

 • Pariapparat
 • Sug, fotsug
 • EKG
 • 02/sug i vegg, kopling
 • Øhj.tralle/ koffert
 • Veneflon
 • 02-bag + kopling + svelgtuber

Medisiner

 • Medisinhåndtering
 • Bestilling av medisiner
 • Bestilling av forbruksmateriell
 • Kjøleskap/medisinskap
 • Salg av medisiner/lager
 • Medisinsk katastrofelager
 • Felleskatalogen

Laboratoriearbeid

 • Urinprøver: stix, uricult, borsyre, micro
 • Blodprøver: Hb, Sr, Bl.sukker, sendeprøver
 • CRP
 • Strep A
 • HCG
 • Ulike culturetter
 • Forsendelser av ulike prøver med rekvisisjoner

Oppdekking/klargjøring

 • Sårskift
 • Suturering
 • Små kirurgiske inngrep
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Rengjøring/pakking/sterilisering av utstyr

IKT

 • Meldesystemet for infeksjonssystemer (MSIS)

Ulike skjemaer

 • Legeregningskort
 • Legenes prøvetakingsbok

Voldtektsmottak

 • Rutiner for innkalling og samarbeid
 • Voldtektsperm
 • Skap for voldtektsteam

Diverse

 • Medisinkasse

 

Avtaler

Ansvarsforsikring

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dekker skader oppstått som følge av feilbehandling i helsetjenesten i Norge. Ansvarsforsikring er et supplement til ansvarsdekningen i NPE.

Forsikringer for medlemmer av Legeforeningen

Forsikringer for medlemmer av Norsk fysioterapiforbund

Arbeidsavtale

Alle ansatte skal ha arbeidsavtale. Leger som deltar i legevakt er ofte selvstendig næringsdrivende og har ikke arbeidsavtale med legevakten, men en avtale med kommunen som regulerer deres forhold til legevakten.

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Dags dato er det inngått følgende arbeidsavtale mellom:

Arbeidsgiver:
[virksomhetens navn]
[virksomhetens adresse]
[virksomhetens organisasjonsnummer]

og

Ansatt:
[navn på ansatt]
[adresse]
[fødselsdato]

1. Stillingsbetegnelse/ stillingsandel

[navn på ansatt] er ansatt i [vikariat/fast stilling] som [stillingsbetegnelse].
[Hvis vikariat:] Vikariatet varer i [antall] måneder.
Stillingsandelen er 100 prosent.

2. Arbeidssted

[virksomhetens adresse]

3. Tiltredelse

Tiltredelse skjer [dato]

4. Ansvar og oppgaver

[Her kan du spesifisere hvilket ansvar og hvilke oppgaver stillingen innebærer. ]

5. Arbeidstid

Den ukentlige arbeidstid er 37,5 timer, fra 08.00 til 15.30.
½ times hvile-/lunsjpause er innregnet i arbeidstiden

6. Lønn

Årslønn er for tiden [årslønn] kroner. For øvrig følges arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder overtidsgodtgjøring. 1/12 av avtalt årslønn utbetales innen 15. hver måned.

7. Oppsigelse

Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 – tre – måneder.

8. Prøvetid

De første 6 – seks – måneder av arbeidsavtalen er prøvetid. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Ved arbeidstakers fravær i prøvetiden som ikke skyldes forhold på arbeidsgivers side, forlenges prøvetiden tilsvarende. Slik forlengelse må i så fall varsles av arbeidsgiver innen utløpet av prøvetiden.

9. Ferie og feriegodtgjørelse

Ferierettigheter, herunder feriepenger følger av ferielovens bestemmelser.

10. Pensjonsrettigheter

Arbeidstaker skal være innmeldt i pensjonsordning.

11. Arbeidstøy

Arbeidsgiver holder arbeidstøy og besørger vask av dette.

12. Taushetsplikt

Som helsepersonell er arbeidstakeren underlagt lovbestemt taushetsplikt etter helsepersonelloven kap. 5.

13. Bekreftelse og underskrift

Partene vedtar med sin underskrift alle punktene i denne arbeidsavtalen og arbeidsreglementet. Ansettelseskontrakten er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene har fått hvert sitt.

 

__________________________________________________
Sted, dato Arbeidsgivers underskrift

 

__________________________________________________
Sted, dato Arbeidstakers underskrift

Arbeidsavtale for fysioterapeut i selskap med driftstilskudd

Mellom [NAVN PÅ SELSKAP, ORGANISASJONSNUMMER]
(heretter Arbeidsgiver)

og

[Navn, adresse]
(heretter Arbeidstaker)

er i dag inngått slik Arbeidsavtale:

1 Stilling

Arbeidstaker er ansatt som fysioterapeut hos Arbeidsgiver.
Arbeidsgiver har avtalehjemmel med [NN] kommune for stillingen og det skal ansettes en fysioterapeut som skal praktisere i hjemmelen, jfr. Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter(”ASA 4313”) samt avtale mellom Arbeidsgiver og [NN kommune]. Arbeidstaker skal også ha eierandel hos Arbeidsgiver, jfr. ASA 4313 punkt 2.1. [Dette avsnittet strykes hvis fysioterapeuten ansettes uten tilknytning til avtalehjemmel.]

2 Tiltredelse

Arbeidet tiltres [tiltredelsesdato].

3 Arbeidsoppgaver

Arbeidstaker har arbeidsoppgaver som fysioterapeut. Dersom det er utarbeidet stillingsinstruks for stillingen anses instruksen som en del av denne avtalen.

Arbeidstaker skal yte fysioterapibehandling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, yrkesetiske retningslinjer fastsatt av Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313 samt individuell avtale med kommunen.

4 Arbeidssted

Arbeidssted er [X].

5 Arbeidstid

Den alminnelige ukentlige arbeidstiden for 100 % stilling er 36 timer i henhold til oppsatte arbeidslister.
Arbeidstakers stillingsprosent er [fyll inn stillingsprosent].

6 Lønn

Arbeidstaker lønnes p.t. med en månedslønn på kr. [beløp],-.
Lønn utbetales den [dato]. i hver måned. Det utbetales ikke lønn under avvikling av ferie.
Dersom det er foretatt feil utlønning vil Arbeidsgiver kunne foreta den nødvendige lønnsjustering neste lønningsdag.
Foruten de i arbeidsmiljølovens § 14-15 nevnte tilfeller har selskapet adgang til å trekke i opptjent lønn av:

 • beløp som er utbetalt som lønnsforskudd;
 • misligholdt skriftlig avtalte avdrag og renter på lån som er ytet av Arbeidsgiver;
 • eventuelt gjenstående gjeldsbeløp ved Arbeidstakers fratreden.

Arbeidstaker skal være tilknyttet Arbeidsgivers til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordning, dog slik at Arbeidstakers rettigheter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon ivaretas.

7 Prøvetid

De første [maksimum 6] måneder av ansettelsesforholdet er prøvetid med en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra dag til dag.

Dersom Arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden og fraværet ikke er forårsaket av Arbeidsgiver, kan Arbeidsgiver skriftlig forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

8 Ferie og feriepenger

Rett til ferie og feriepenger, samt reglene for fastsettelse av ferietidspunktet følger de til enhver tid gjeldende regler i ferieloven. ASA 4313 har også bestemmelser om ferieavvikling som skal følges innenfor rammene av ferieloven.

9 Forsikring/plikter etter pasientskadeloven

Arbeidsgiver har ansvar for at Helsepersonellovenat Helsepersonelloven § 20 er overholdt.

10 Lønn under sykdom, permisjoner

Ved sykdom og permisjoner gjelder den til enhver tid gjeldende lov om folketrygd.

11 Oppsigelsesfrister

Den gjensidige oppsigelsesfristen er [tre] måneder, med mindre en lengre frist følger av arbeidsmiljøloven.

12 Taushetsplikt

Arbeidstaker har taushetsplikt etter helsepersonelloven kapittel 5.

Arbeidstaker har videre taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger inkludert forretningshemmeligheter vedrørende virksomheten og personopplysninger som Arbeidstaker direkte eller indirekte får i forbindelse med sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder både mens Arbeidstaker er ansatt og etter ansettelsesforholdets opphør. Arbeidstaker har heller ikke rett til å selv å benytte seg av disse opplysningene i sitt senere arbeid.

Arbeidstaker er innforstått med at brudd på taushetsplikten så vel under ansettelsen som etter dens opphør vil kunne medføre straff og/eller erstatningsansvar. Ved opphør av ansettelsesforholdet skal alle dokumenter og liknende vedrørende Arbeidsgivers virksomhet, tilbakeleveres.

13 Tariffavtale

Det er ikke inngått tariffavtale i virksomheten.

14 Stillingsinstruks og arbeidsreglement

Arbeidstaker er innforstått med sine ansettelsesbetingelser, og at både stillingsinstruksen og arbeidsreglementet, slik de til enhver tid lyder, inngår som en del av denne avtalen.

 

Denne avtalen er i to originaler, hvorav hver av partene beholder hver sin.
[Sted og dato]

_______________________
[Navn på selskap]

 

_______________________
Arbeidstaker

Avtale om vikariat i fysioterapipraksis

Avtale om vikariat i fysioterapipraksis

mellom

[navn, adresse]

(heretter Praksisinnehaver)

og

[navn, adresse]

(heretter Vikaren)

1 Bakgrunn

Praksisinnehaver driver privat fysioterapipraksis i [navn på instituttet eller arbeidsfellesskapet, eventuelt at man driver alene]. Praksisinnehaver skal i perioden [dato til dato] være [X] % fraværende fra sin praksis og har derfor behov for vikar som kan overta Praksisinnehavers sted i praksisen.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og KS har inngått ”Rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter(ASA 4313). ASA 4313 har regler av betydning for denne avtale som partene er kjent med.

Praksisinnehaver bekrefter at det foreligger samtykke til å innta Vikaren i Praksisinnehavers fravær fra

 • [NN] kommune
 • [navn på instituttet]

Vikaren driver sin virksomhet etter denne avtale som selvstendig næringsdrivende.

2 Avtalens varighet

Denne avtale er tidsbegrenset og løper fra [dato] til [dato], og opphører uten forutgående varsel.

Begge parter kan i avtaleperioden si opp avtalen med tre måneders skriftlig varsel, regnet fra den første dag i måneden etter at oppsigelse ble gitt.

3 Vikarens forpliktelser og rettigheter

Med de begrensninger som eventuelt følger av denne avtale er Vikaren forpliktet til å ivareta Praksisinnehavers forpliktelser overfor

 • [NN] kommune og [YY] HELFO i henhold til lov, forskrift, eventuelle offentlige pålegg og Praksisinnehavers individuelle avtale med [NN] kommune
 • [Navn på samarbeidende fysioterapeuter med henvisning til samarbeidsavtale, eventuelt avtale med instituttet dersom dette er eget rettssubjekt]
 • [Eventuelle andre avtaler som har betydning for Vikarens forpliktelser.]

Vikaren er gjort kjent med de avtaler som regulerer hans/hennes forpliktelser. Avtalene er inntatt som bilag [YY] til denne avtale.

Praksisinnehaver er ikke arbeidsgiver for Vikaren. Vikaren utøver sin virksomhet etter denne avtale for egen regning og risiko, som også innebærer at Vikaren må tegne egen ansvarsforsikring. Vikaren har det fulle faglige ansvar for sin pasientbehandling og er ikke undergitt noen form for faglig instruksjonsmyndighet fra Praksisinnehaver.

Vikaren overtar Praksisinnehavers rettigheter knyttet til driften av praksisen overfor offentlige myndigheter og øvrige personer, herunder juridiske personer, som fremgår ovenfor i dette punkt.

Følgende begrensninger skal gjelde for Vikarens rettigheter og forpliktelser:

[beskrivelse av eventuelle forpliktelser og/eller rettigheter Praksisinnehaver skal beholde selv i vikarperioden, for eksempel administrative funksjoner ved instituttet/arbeidsfellesskapet, posisjon i evt. styre.]

De rettigheter og forpliktelser som fremgår av dette punkt kan ikke overdras til annen fysioterapeut. Utøvelse av fysioterapivirksomhet fra Praksisinnehavers lokaler kan heller ikke overlates til annen fysioterapeut eller deles med annen fysioterapeut.

 

4 Økonomiske betingelser

4.1 Trygderefusjon
Partene er kjent med Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter av 18.6.1998 nr. 590 som bestemmer at retten til trygderefusjon gis til Vikaren for den periode vikariatet pågår. § 6, 1. ledd nr. 3 bestemmer videre at Vikarens praksisomfang skal ligge innenfor de samme rammer som Praksisinnehaverens gjorde.

4.2 Tilskudd fra kommunen
Tilskuddet fra kommunen skal utbetales til Vikaren, jfr. ASA 4313 punkt 16.
[ASA 4313 punkt 16 har en bestemmelse om at ved vikariater under 3 måneder kan tilskuddet utbetales til Praksisinnehaver. Dersom dette skal være tilfelle må teksten ovenfor erstattes med for eksempel følgende:
Tilskuddet fra kommunen utbetales til Praksisinnehaver etter [NN] kommunes beslutning av [dato].]

4.3 Øvrige inntekter
Øvrige inntekter fra Vikarens arbeid som for eksempel egenbetalinger fra pasienter, går i sin helhet til Vikaren.

4.4 Betaling til Praksisinnehaver (leie)
[Dette punkt er egnet for forhandlinger mellom partene når det gjelder størrelsen på leien. Videre må det avtales om vikaren skal betale beløpet til praksisinnehaver og/eller betale (hele eller deler av) beløpet til et eventuelt arbeidsfellesskap/institutt. Det presiseres videre at avtalehjemmelen i seg selv ikke er gjenstand for utleie og det skal følgelig ikke betales leie for avtalehjemmelen.
Dette bør reguleres i kontrakten:

 • Leiebeløp og når innbetaling skal skje
 • Hva som inngår i leien
 • Hvem leien skal betales til
 • Om leien kan reguleres og eventuelt når

Der vikaren skal overta praksisinnehavers økonomiske forpliktelser overfor institutt/fellesskap kan følgende tekst benyttes:

Vikaren vil i avtaleperioden ivareta Praksisinnehavers forpliktelser overfor [navn på institutt/arbeidsfellesskap] og vil innbetale de periodevise innbetalinger med kr. [beløp] den [dato] i hver måned. Beløpet innbetales til konto [kontonummer]. Vikaren er videre forpliktet til å innbetale eventuelle ytterligere beløp som besluttes av [navn på institutt/arbeidsfellesskap.] ]

5 Yrkesutøvelse

Vikaren skal yte fysioterapibehandling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, yrkesetiske retningslinjer fastsatt av Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313 samt individuell avtale med kommunen.

6 Mislighold

Dersom noen av partene misligholder sine forpliktelser etter denne avtale kan dette innebære erstatningsansvar og eventuelle andre misligholdsvirkninger etter alminnelig kontraktsrettslige prinsipper.

Ved vesentlig mislighold fra den ene part er den annen part berettiget til å heve denne avtale med øyeblikkelig virkning.

7 Opphør av avtalen

Ved avtaleperiodens slutt, slik den er definert i punkt 2, skal Vikaren tilbakelevere lokaler, utstyr, inventar etc. i samme stand som da Vikaren tiltrådte vikariatet, med unntak for alminnelig elde og slitasje.

8 Tvangsfravikelse

Vikaren vedtar med dette at tvangsfravikelse kan kreves etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, tredje ledd, bokstav a og b, når leie i henhold til punkt 4.4 ikke blir betalt eller når avtaleperioden er utløpt.

9 Tvister

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale mellom noen av Partene skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal den løses ved nemndsbehandling etter bestemmelsene i voldgiftsloven av 14.5.2004 nr 25.

 

Denne avtalen er utferdiget i to likelydende eksemplarer, ett for hver av partene.

[Sted og dato]

_______________________
[Navn på selskap]

 

_______________________
[Navn og tittel]

 

_______________________
[Arbeidstaker]

Behandlingsavtale med forsikringsselskap/bedriftskunde

Driftsavtale

[Lim inn avtaleteksten eller last den opp som vedlegg]

Driftsforsikring

Driftsforsikring er en pakke med forsikringer som dekker de viktigste behov på et kontor. Forsikringen dekker blant annet brann- og vannskader, samt ansvar, skadeverk, naturskader og en rekke andre tilfeller.

Forsikringer for medlemmer av Legeforeningen

Forsikringer for medlemmer av Norsk fysioterapiforbund

Fastlegeavtale

Uansett selskapsform er det vanligvis hver enkelt leges praksis som danner utgangspunkt for helsevirksomheten. De fleste har en fastlegeavtale med kommunen. Her er et forslag til hvordan den kan utformes. Hvis du ikke har bruk for forslaget, kan du henvise til de eksisterende avtalene i tekstfeltet, så vet alle hvor de har dem.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften)

Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene

Tariffavtale om leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale (SFS 2305)

Hovedtariffavtalen KS-området

Hovedavtalen KS-området

1. Avtaleparter

Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen er inngått mellom
[lege, virksomhet, adresse] og [kommune]

Avtalen kan ikke overdras.

2. Lov- og avtalegrunnlag

Kommunens og legens plikter og rettigheter fremgår av

 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Forskrift om fastlegeordning
 • Avtale mellom staten/Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske Legeforening (Dnlf) om basistilskudd og takster
 • Rammeavtale mellom KS og Dnlf om allmennlegepraksis i fastelegeordningen i kommunene
 • Tariffavtale om leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale (SFS 2305)
 • Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen så langt det passer

3. Økonomisk forhold mellom partene

 • Praksisen blir drevet fullt ut som privat næringsvirksomhet, uten økonomisk medvirkning fra kommunen, jfr. rammeavtalen ASA 4310 pkt. 8.2.
 • Kommunen utbetaler basistilskudd i samsvar med ASA 4310 pkt. 8.1

4. Pasientliste

 • Maksimalt antall pasienter på listen: [antall]
 • Legen har fellesliste med: [navn]

5. Åpningstider og telefontider

[beskriv åpningstider og telefontider her]

6. Fravær

 • Legene dekker for hverandre inntil åtte uker pr. år. Ved fravær ut over dette, jfr. sentrale avtaler.
 • Legens faste vikar: [navn]
 • Fravær skal meldes til kommunen i så god tid som praktisk mulig for samordning med øvrige deler av legetjenesten i kommunen.

7. Kurs, deltidsstillinger og verv

 • Leger i 100% fast stilling får inntil to uker pr. år fri til kurs. For disse to ukene gis lønn i lønnstrinn [lønnstrinn]. Kursavgiften dekkes med inntil kr. [beløp] pr. år.
 • For eventuelle deltidsstillinger/konsulentoppdrag som blir avtalt spesielt, blir det betalt lønn i lønnstrinn [lønnstrinn] samt praksiskompensasjon i samsvar med SFS 2305, pkt. 5. Det blir utarbeidet arbeidsavtale for deltidsstillinger.
 • Legen aksepterer å kunne bli valgt av allmennlegeutvalget som representant til samarbeidsutvalget.

8. Administrative opplysninger

 • Journalsystem: [type]
 • Legen skal levere grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk slik: Årsrapport og tertialrapport leveres [stillling] på forespørsel.
 • Basistilskuddet utbetales til konto [kontonummer].

9. Gyldighetstid og revisjon

Denne avtalen kan av begge parter kreves revidert første gang [dato], og deretter én gang pr. år. Listetallet kan endres oftere.

10. Tvist

Tvist om forståelsen av denne avtalen, og uenighet ved revisjon, skal løses etter § 16 i rammeavtalen mellom KS og Dnlf.

 

__________________________________________________
Sted, dato [kommunen]

 

__________________________________________________
Sted, dato [legen]

Frivillig yrkesskadetrygd

Selvstendig næringsdrivende må tegne frivillig trygd hos NAV for å få yrkesskadedekning, og dermed rett til særytelser ved yrkesskade. Les mer om frivillig yrkesskadetrygd her.

Hvis du tegner eller har tegnet frivillig yrkesskadetrygd kan dokumentere dette her, ved å referere til yrkesskadetrygden i avtaleteksten eller laste opp dokumentasjonen som vedlegg.

Husleieavtale

[Dette er en mal for leieavtale. Du kan bruke utkastet som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp en signert avtale som vedlegg eller bare henvise til hvor avtalen oppbevares.]

Avtale om leie av lokaler

mellom

[Selskap/person som leier lokalene]

(heretter Leietaker)

og

[Selskap/person som eier lokalene]

(heretter Utleier)

1 Leieobjektet

Leiekontrakten gjelder lokaler i [etasje, adresse]. Bruttoareal (BTA) beregnet etter NS 3940 er [antall] kvm, medregnet andel av byggets fellesareal og tekniske rom.

[Eventuelt: Det er ikke medregnet garasje, portrom, arkader og andre åpne deler].

De arealer Leietaker skal ha eksklusiv bruksrett til fremgår av vedlagte tegning(er), vedlegg 1.

[Eventuelt: Alt naglefast utstyr omfattes av leieforholdet. Som naglefast regnes blant annet [XXX] Videre medfølger løst diverse løsøre i henhold til spesifikasjon (vedlegg X).]

[Eventuelt: Til lokalene hører [antall] oppmerkede parkeringsplasser/garasjeplasser]

2 Leietid

Leietiden er fra [dato] til [dato]. Leieforholdet kan ikke sies opp i leietiden og opphører uten varsel ved leietidens utløp. [Alternativt: Leieforholdet løper på oppsigelse, slik at hver av partene/Leietaker kan si opp avtalen med [6] måneders skriftlig varsel.]

Leieren har rett til å fornye avtalen for [X] år. Krav om fornyelse må fremsettes ved rekommandert brev innen [X] måneder før leietidens utløp.

[Alternativt: Kontrakten fornyes automatisk med mindre Leietaker ved rekommandert brev avsendt innen [X] måneder før leietidens utløp meddeler at han ikke vil fornye.]

Denne avtalen gjelder også i fornyelsesperioden, men Utleier [alternativt: hver av partene] kan kreve at leien ved fornyelsesperiodens begynnelse skal settes lik daværende markedsleie, dvs den leie som kunne ha vært oppnådd ved utleie til ny leier. Blir ikke partene enige om markedsleien, fastsettes den med endelig og bindende virkning av en sakkyndig som partene oppnevner i fellesskap. Ved uenighet om oppnevnelsen, overlates den til Norges Eiendomsmeglerforbund. Honoraret til den sakkyndige og eventuelt honorar til Norges Eiendomsmeglerforbund betales av Utleier og Leietaker med en halvpart hver. Inntil den nye leien er fastsatt, betales den leie som gjaldt ved leietidens utløp som á konto oppgjør.

[Alternativt: Leietaker har ikke rett til fornyelse etter utløpet av fornyelsesperioden.]

[Alternativt: Skal lokalene utleies etter utløpet av fornyelsesperioden, har Leietaker rett til å fornyelse for ytterligere [X] år. Bestemmelsene ovenfor om varsel og fastsettelse av ny leie gjelder også her. Etter utløpet av den annen fornyelsesperiode gjelder ingen fornyelsesrett.]

[Eventuelt: Hvis leiegaranti etter pkt 6 ikke omfatter fornyelsesperioden, må ny tilsvarende garanti være Utleier i hende innen [X] måneder før fornyelsesperiodens begynnelse. Er ikke slik ny garanti mottatt innen den nevnte frist, bortfaller fornyelsesretten].

3 Leiesum og leiebetaling m v

Leiesummen er kr [X] pr år/måned. Leien skal betales ukrevd forskuddsvis pr måned, med forfall den første dag i måneden. Første leiebetaling skal foretas innen [X] dager/uker før leieforholdets begynnelse og skal omfatte perioden fra leieforholdets begynnelse til [dato]. Skjer ikke første leiebetaling innen denne fristen, anses det som vesentlig mislighold av leiekontrakten fra Leietakers side. Leietaker kan ikke uten skriftlig samtykke fra Utleier ta lokalene i bruk før første leiebetaling er foretatt, men leie påløper fra det i pkt 2 avtalte tidspunkt for leieforholdets begynnelse.

[Partene har i utgangspunkt frihet til å avtale nivået på leien. Ved den nærmere fastsettelse av leien vil mange momenter kunne ha betydning, for eksempel standard og beliggenhet på lokaler, hvor hensiktsmessig lokalene er, om lokalene tilfredsstiller anbefalte krav til lokaler for den aktuelle virksomheten etc.]

Til dekning av fellesutgifter (jf pkt 5 nedenfor) skal leieren betale et a konto beløp samtidig med og for samme periode som husleien [eventuelt: i henhold til budsjett fremlagt av Utleier senest en måned før det enkelte kalenderår]. Fra leieforholdets begynnelse betales a konto kr [X] pr måned/kvartal. A konto beløpet justeres fra begynnelsen av hvert kalenderår tilsvarende forventet/budsjettert endring av fellesutgiftene. Endelig avregning, basert på faktiske utgifter, skal skje innen [fire] måneder etter kalenderårets utløp (uten renteberegning).

Betalingen av husleie og fellesutgifter skal skje til utleiers bankkonto [kontonummer] inntil det eventuelt gis skriftlig meddelelse fra utleieren om betaling til annen konto. Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på Utleiers konto.

Medfører Leietakers virksomhet eller bruk av lokalene forhøyelse av eiendommens forsik­ringspremier eller avgifte/skatter, plikter Leietaker å betale merutgiftene. Leietaker plikter å orientere Utleier om ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten som kan innvirke på eiendommens forsikringspremier.

Den avtalte leie skal gjelde selv om arealet skulle vise seg å avvike fra det i pkt 1 angitte areal. Slikt avvik gir heller ikke grunnlag for annen endring av avtalen eller hevning eller oppsigelse av denne.

Ved forsinket betaling av husleie eller andre beløp leieren plikter å betale, svares det lovbestemt forsinkelsesrente.

4 Regulering av leien

Leien reguleres en gang i året, tilsvarende endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks hvis Utleier krever det. Første endring skal skje med virkning for leien fra og med [dato]. Leiereguleringen skal tilsvare endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering iverksettes en måneds varsel fra utleieren. Hvis Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks opphører, benyttes tilsvarende indeks.

5 Fellesutgifter

I tillegg til husleien skal Leietaker betale en forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter. Med fellesutgifter menes de utgifter som er spesifisert i vedlegg 2 til denne avtale.

Leietakers andel av fellesutgiftene er [X] %. Andelen tilsvarer forholdet mellom det areal leieren har eksklusiv bruksrett til og totalt areal beregnet til eksklusiv bruk for enkeltleietagere.

Energi til og rengjøring av egne lokaler samt vannforbruk ut over toalettbruk, vanlig renhold, kantine o.l. omfattes ikke av fellesutgiftene og skal betales av Leietaker for egen regning. Det samme gjelder [innvendig] vask av vinduer og eventuelle vaktmestertjenester til eget bruk.

6 Sikkerhetsstillelse

[Alternativ 1:]

Som sikkerhet for rettidig betaling av leie, fellesutgifter og ethvert annet krav Utleier måtte få mot Leietaker i tilknytning til leieforholdet, skal Leietaker senest [X] uker før innflytting levere Utleier selvskyldnergaranti fra norsk bank eller forsikringsselskap for et beløp tilsvarende [seks] måneders leie og fellesutgifter, til sammen kr [beløp].

Garantien skal gjelde i hele leietiden [eventuelt: herunder også for eventuell fornyelsesperiode etter pkt 2] [og en måned deretter]. Garantibeløpet kan av Utleier kreves forhøyet overensstemmende med leieøkningene og økningen i fellesutgiftene, men ikke oftere enn hvert annet år.]

[Alternativ 2:]

Som sikkerhet for betaling av leie og fellesutgifter, og ethvert annet krav Utleieren måtte få mot Leietaker i tilknytning til leieforholdet, skal Leietaker senest [X] uker før innflytting betale Utleier et depositum tilsvarende leie og andel fellesutgifter for [seks] måneders, til sammen kr [beløp].

Depositumet disponeres av Utleier, og eventuell rente tilfaller ham. [Alternativt: Depositumet innbetales til sperret konto overensstemmende med husleieloven § 3‑5]. Ved leieforholdets opphør tilbakebetales depositumet til Leietaker [eventuelt: med renter] i den utstrekning det ikke medgår til dekning av leie, mv. Utleier kan hvert annet år kreve at sikkerhetsbeløpet forhøyes tilsvarende endringer i leien og fellesutgiftene.]

Har ikke Utleieren mottatt garantidokumentet [alternativt: Er ikke depositumet betalt] innen den nevnte frist, anses det som vesentlig mislighold av leiekontrakten fra Leietakers side.

Leieren kan ikke uten skriftlig samtykke fra utleieren ta lokalene i bruk før depositumet er betalt, men leie mv skal betales fra det i pkt 2 fastsatte tidspunkt for leieforholdets begynnelse.

7 Leierens bruk av lokalene

Lokalene skal benyttes til [virksomhetstype] og annen virksomhet som står i sammenheng med dette. [Eventuelt spesifisere bruk til annen type virksomhet]. Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene, herunder drift av annen beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Utleier. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Bruken av lokalene må ikke stride mot lov eller vedtak av offentlig myndighet og må ikke foregå slik at den nedsetter eiendommens omdømme eller ved rystelse, støy, lukt og lignende sjenerer andre leiere eller naboer. Rom med vann – og /eller avløpsrør må holdes tilstrekkelig oppvarmet, slik at frysing unngås.

Leietaker må selv innhente alle tillatelser som måtte være nødvendig for hans bruk av lokalene. Leietaker er ansvarlig for at hans bruk av lokalene tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav fra offentlige myndighet som er foranlediget av hans bruk av lokalene [eventuelt: med unntak av det som påhviler utleier etter punkt 13.]

8 Ordensregler

Utleier plikter å opprettholde vanlig ro og orden i eiendommen.

Leietaker plikter å følge de ordensregler samt instruk­ser for tekniske anlegg som Utleier til enhver tid fastsetter for eien­dommen eller de ordensregler mv som til enhver tid gjelder for eierseksjonssameiet.

De gjeldende ordensregler følger som vedlegg 3.

9 Utleierens adgang til lokalene

Leietaker skal gi utleieren eller representant for utleieren adgang til å forevise lokalene i forretningstiden/kontortiden for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering og visning i forbindelse med ny utleie mv. Tidspunktet for gjennomgang skal på forhånd avtales med leieren. Utleier disponerer egen nøkkel, som om nødvendig kan benyttes.

Utleier har adgang til å ta seg inn i de utleide lokaler i alle tilfeller hvor dette antas nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen.

10 Bransjeklausul

Utleier forplikter seg til ikke å leie ut lokaler i bygget til bruk i samme bransje som Leietakers virksomhet.

11 Lokalenes stand ved overleveringen

Lokalene med tilbehør skal ved overtagelsen tilfredsstille alle offentligrettslige bygningstekniske krav, herunder slike krav som gjelder for den virksomhet som Leietaker skal drive iht pkt 7. Lokalene med tilbehør skal overtas i den stand de var ved inngåelsen av leiekontrakten/ved leierens besiktigelse.

Lokalene skal ved overtagelsen være ryddig‑ og rengjort. Rengjøringen skal også omfatte vinduer, vegger og tak.

[Eventuelt: Lokalene skal overleveres nyoppusset/rehabilitert som beskrevet i vedlagte spesifikasjon i vedlegg X.]

[Eventuelt: Ventilasjonsanlegget/klimaanlegget skal tilfredsstille de normer som er fastsatt i eller i medhold av lov og i veiledende retningslinjer fra offentlig myndighet for Leietakers virksomhet.]

Eventuell klage over lokalenes stand ved overtagelsen må fremsettes innen [14 dager] etter overtagelse. Det som kreves rettet må oppgis i klagen. Dersom klage ikke er fremsatt i henhold til denne bestemmelse anses lokalene godtatt.

12 Utleiers vedlikeholdsplikt samt utbedringsrett m m

Utleier plikter å vedlikeholde eiendommen utvendig, med unntak av det som omfattes av leierens vedlikeholdsplikt etter pkt 14. Videre plikter Utleieren å vedlikeholde felles trapper, felles ganger og øvrige fellesrom, samt felles tekniske anlegg og installasjoner i og på eiendommen.

Utleier er berettiget til å foreta de arbeider han måtte finne nødvendig til forsvar­lig vedlikehold både i og utenfor de leide lokaler. Leietaker plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør til andre deler av eiendommen kan føres gjennom lokalene uten hinder av Leietakers innredning etc. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for Leietaker. Det samme gjelder arbeid og ulemper som forårsakes av gateopparbeidelse eller pålegg fra offentlige instanser.

Tilfeldige avbrudd i forsyning av vann, strøm, luft etc. gir ikke grunnlag for å kreve erstatning eller leiereduksjon.

13 Leietakers vedlikeholdsplikt m.m.

Leietaker plikter til enhver tid for egen regning å sørge for at lokalene er i godt vedlikeholdt stand. Det samme gjelder fast [eventuelt: og løst] tilbehør; installasjoner, utstyr og gjenstander som lokalene er utstyrt med.

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter ikke skade på selve bygningskroppen, f eks sprekker eller skjevheter i gulv, vegger eller tak som følge av setninger eller rystelser som ikke skyldes Leietaker eller noen han har gitt adgang til eiendommen. Heller ikke omfatter Leietakers vedlike­holdsplikt skader som følge av brann eller vann­lekkasje, når verken Leietaker eller noen han har gitt adgang til eiendommen har forvoldt eller bidratt til skaden ved forsett eller uaktsomhet.

Har Leietaker bekostet reparasjon av skade som dekkes av Utleiers forsikring, er Leietaker berettiget til det erstatningsbeløp som Utleier krever/kan kreve fra forsikringssel­skapet.

Nyinnredning, ominnredning eller andre bygningsmessige forandringer kan Leietaker bare foreta etter forutgående skriftlig samtykke fra Utleier. Utleier kan ikke nekte endringer som er begrunnet i Leietakers virksomhet beskrevet i punkt 7. Det samme gjelder skifte av farger eller materialer. Alle arbeider må utføres på håndverksmessig forsvarlig måte.

Leietaker plikter straks å varsle Utleier om enhver skade som trenger omgående utbedring. Andre skader må han i tilfelle melde uten unødig for­sinkelse.

Leietaker plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for Utleier som følge av skade som nevnt i forrige avsnitt. Er Leietaker ikke ansvarlig for skaden, kan Leietaker kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket.

14 Tilbakelevering ved leieforholdets opphør

Ved fraflytting skal Leietaker tilbakelevere lokalene med tilhørende utstyr i godt vedlikeholdt stand. Lokalene skal være ryddet, og alle deler av lokalene med tilbehør, herunder også vinduer, vegger og tak, skal være rengjort.

Fast inventar, interne lettvegger, utstyr og faste anordninger for lokalenes bruk, led­ninger etc som Leietaker har latt installere/fjerne, må ikke fjernes/installeres på nytt med mindre Utleier forlanger det. Leietaker kan av Utleier pålegges å bringe de angjeldende deler av lokalene tilbake i samme stand som ved Leietakers overtagelse og bekoste Ut­leiers utbedring av alle skjemmende spor etter demonterte installasjoner og utstyr.

Senest fire uker før leieforholdets opphør skal Utleier og Leietaker gjennomføre en felles befaring av lokalene for å fastlegge arbeider som måtte være nødvendig for å sette lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering.

Senest siste dag av leieforholdet skal Leietaker fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke er fjernet skal anses etterlatt, og tilfaller Utleier hvis de ikke hentes innen 14 dager etter leieforholdets opphør.

Leietaker kan ikke kreve vederlag for forbedringer eller andre arbeider han har foretatt i lokalene, heller ikke når det er gjort med Utleiers samtykke.

15 Fremleie

Fremleie, hel eller delvis, er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Utleier. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Utleier kan ikke nekte fremleie som er knyttet til Leietakers drift av sin virksomhet, for eksempel inntak av vikar ved fravær.

Dersom fremleie godkjennes, blir fremleietager og fremleier solidarisk ansvarlige for oppfyllelse av leiekontrakten. Utleierens godkjennelse vil i tilfelle være betinget av at fremleietager skriftlig aksepterer dette ansvar ved underskrift på leiekontrakten.

16 Overdragelse og pantsettelse av leierett

Leieretten kan ikke overdras eller pantsettes uten Ut­leiers samtykke. Verken Leietaker eller erververen skal kunne påberope seg at nektelse har skjedd uten saklig grunn.

[Eventuelt: Dersom Leietaker er et selskap, anses det som overdragelse av leieretten hvis det samtidig eller som ledd i en samlet plan skjer endringer i eierforholdene, slik at mer enn 50 % av aksjene eller andelene blir eiet av andre enn de nåværende eiere.]

17 Forsikring

Leietaker skal forsikre egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og ansvar (kombinert bedriftsforsikring). I tillegg til egne interesser skal Leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet.

Utleier plikter til enhver tid å sørge for at vanlig huseierforsikring holdes i kraft, dog ikke forsikringer som påhviler Leietaker etter det foregående avsnitt. Utleieren har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, røykutvikling, vannskade eller av andre årsaker, utover det som dekkes av de forsikringer utleieren har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold.

18 Mislighold og tvangsfravikelse

Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part heve leieavtalen uten oppsigelsesfrist. Hevning kan likevel ikke skje før 14 dager er gått etter at skriftlig varsel om hevning er sendt, uten at det i varselet påpekte mislighold har opphørt.

Blir leien ikke betalt ved forfall, og heller ikke innen 14 dager etter at Utleier deretter har sendt betalingsvarsel, kan Utleier kreve tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18 og § 13‑2, tredje ledd pkt a.

Hvis leiekontrakten er utløpt og Leietaker ikke flytter innen 14 dager etter at Utleier deretter har sendt fraflyttingsvarsel, kan Utleier kreve tvangsfravikelse (utkastelse) uten søksmål, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18 og § 13‑2, tredje ledd pkt b.

19 Tinglysing

Leietaker har ikke rett til å tinglyse leiekontrakten.

[Alternativt: Leietaker har rett til å tinglyse leiekontrakten. Kontrakten skal ha prioritet bak den pantegjeld som til enhver tid hefter på eiendommen/samlet pantegjeld på kr [beløp] til enhver tid. Leieren aksepterer at leiekontrakten ubetinget kan slettes som heftelse på eiendommen etter ensidig begjæring fra Utleier etter leieforholdets opphør. Blir leiekontrakten fornyet, skal fornyelsen tinglyses med klausul om at Utleier kan slettes etter ensidig begjæring fra Utleier når fornyelsesperioden er utløpt.]

20 Force majeure

Streik, lockout, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som f eks brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon mv, opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne kontrakt i den utstrekning de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan bortfaller under slike omstendigheter eventuell plikt til å betale erstatning.

21 Overdragelse av eiendommen

Går eiendommen over til ny eier, overtar den nye eier Utleiers rettigheter og plikter i leie­forholdet, og Utleiers forpliktelser bortfaller med unntak av forpliktelser som er oppstått før overdragelsen. Overdragelse gir ikke noen av partene rett til å heve, si opp eller kreve endringer i leiekontrakten. Utleier kan ikke holdes ansvarlig for krav som oppstår etter eierskiftet, heller ikke for den nye eiers oppfyllelse av leiekontrakten.

[22 Godkjennelse fra eierseksjonssameiet

Leietaker er kjent med at han må godkjennes av eierseksjonssameiets styre i henhold til sameievedtektene, og at godkjennelse bare kan nektes når det foreligger saklig grunn, jf eierseksjonsloven § 22 annet ledd. Utleier vil snarest sende anmodning om godkjennelse. Skulle godkjennelse mot formodning bli nektet, er begge parter berettiget til å heve leiekontrakten med 30 dagers varsel, med mindre det er åpenbart at nektelsen ikke er saklig begrunnet. Varsel om hevning må i tilfelle sendes innen to uker etter at man mottok meddelelse om styrets vedtak.]

23 Tvister

Tvister mellom partene om forståelsen av denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler.

* * *

Denne avtale i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder et eksemplar hver.

________________________
[Sted/dato]

________________________
[Utleier]

________________________
[Leietaker]

 

 

 

Vedlegg 1: Tegning over lokalene

Vedlegg 2: Spesifikasjon av fellesutgifter

Vedlegg 3: Ordensregler

Pensjonsforsikring

Arbeidsgivere plikter vanligvis å tegne pensjonsforsikring for alle ansatte. OTP-lovens § 1 definerer nærmere hvem loven gjelder for.

Forsikringer for medlemmer av Legeforeningen

Forsikringer for medlemmer av Norsk fysioterapiforbund

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)

Sykeavbruddsforsikring

Blir du langvarig syk vil de faste kostnadene løpe hele tiden, mens inntekten vil stoppe opp. Da kan det være en fordel å ha en sykeavbruddsforsikring.

Forsikringer for medlemmer av Legeforeningen

Forsikringer for medlemmer av Norsk fysioterapiforbund

Yrkesskadeforsikring

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.