Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Klinisk virksomhet

Om leger og medarbeidere

De fleste allmennlegepraksiser drives av en lege eller flere leger i fellesskap. Det meste av kjernevirksomheten, pasientbehandling, utføres naturlig nok av legen eller legene selv. De fleste har også ansatte som ikke er leger, f.eks. helsesekretærer. I TrinnnVis kaller vi alle ansatte som ikke er leger for medarbeidere. Siden det til syvende og sist er legen(e) som er ansvarlige for alt arbeidet som utføres i virskomheten, er det mange som kaller medarbeidernes oppgaver delegerte oppgaver.

I legevakter er det ofte en sykepleier som har det administrative ansvaret. Sykepleierene på legevakten har ofte også en langt mer selvstendig rolle i forhold til kliniske oppgaver enn medarbeidere på et legekontor.

Jobbrotasjon og arbeidsmiljø

Delegerte oppgaver kan det være praktisk å gruppere i funksjoner. Mange kaller dette for arbeidsstasjoner. Noen av medarbeiderfunksjonene vi foreslår her blir ofte rotert, dvs. at flere medarbeidere bytter på å ta seg av Pasientmottak, Akuttrom/skifterom og Laboratorium. Jobbrotasjon er positivt på flere måter. Det kan gjøre arbeidet mer variert og dermed bidra til et bedre arbeidsmiljø, og det gjør også virksomheten mindre sårbar, ved at kompetansen deles mellom flere medarbeidere.

For noen legekontor kan det være en bra løsning å bruke TrinnVis til å definere noen få, kliniske oppgaver som kan utføres av medarbeiderne. På legevakter vil situasjonen være svært annerledes, fordi sykepleierne har høy kompetanse, gjør mer selvstendige vurderinger og bruker andre referanser for kliniske oppgaver.

Funksjoner

Akuttrom/skifterom

Denne funksjonen omfatter forslag til kliniske oppgaver. Det er selvfølgelig svært viktig at slike oppgaver blir utført og dokumentert på riktig måte. Om akkurat disse oppgavene er viktige å skriftliggjøre, er det opp til deg å vurdere. Hvis du vil kan du opprette flere kliniske oppgaver. Du kan beskrive fremgangsmåten i oppgaven, eller henvise til eksisterende prosedyrer.

Legevakter vil ha behov for å endre denne ansvarsbeskrivelsen, fordi sykepleierne har høy kompetanse, gjør mer selvstendige vurderinger og bruker andre referanser for kliniske oppgaver.

Ansvar

Den som arbeider på Akuttrom/skifterom har ansvar for oppdekking og assistanse ved kirurgiske inngrep, samt å utføre enklere kliniske oppgaver som å skifte på sår, fjerne sting etc. Kliniske oppgaver skal utføres etter rekvisisjon av behandlende lege og dokumenteres i journal. Ved usikkerhet om hvordan kliniske oppgaver skal utføres, skal behandlende lege alltid konsulteres. Det gjelder også når pasienter ber om medisinsk veiledning, dersom det ikke er tydelig bestemt av lege at medarbeideren skal kunne gi slik veiledning.

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Faglig leder

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om virksomheten skal «ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten».

Vanligvis er det hver enkelt behandler som har ansvaret for behandling av egne pasienter. Dette ansvaret kan ikke overføres til andre. Det kan allikevel være hensiktsmessig at én behandler får et spesielt mandat til å passe på at virksomheten som helhet driver faglig forsvarlig.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Ansvar

Faglig leder har ansvar for de sidene av den kliniske virksomheten som det er hensiktsmessig å ha en helhetlig håndtering av.

Det vil si å

 • sørge for at den kliniske virksomheten som helhet tilfredsstiller myndighetenes krav om faglig forsvarlighet
 • vurdere om virksomhetens pasienter generelt har et godt tilbud, også for øyeblikkelig hjelp, og ved behov organisere ordninger for å sikre dette
 • identifisere områder innenfor klinisk praksis der det er særlig fare for svikt eller dårlig faglig kvalitet ved aktiv bruk av virksomhetens samlede erfaring, litteratur, avviksregistrering og risikovurderinger
 • igangsette tiltak for å bedre situasjonen på slike områder
 • sørge for at alle pasienter får riktig og konsekvent informasjon om sine rettigheter i forhold til egen journal og fritt sykehusvalg
 • legge til rette for at alle i virksomheten har de faglige ressurser de trenger i arbeidet sitt (f.eks. tilgang til NEL og andre elektroniske oppslagsverk)
 • sikre god faglig samhandling mellom alle som arbeider i virksomheten
 • holde regelmessige møter for å sikre tverrfaglig diskusjon av viktige tema
 • sørge for konsekvent og forsvarlig delegering av kliniske oppgaver
 • sikre god samhandling med eksterne samarbeidspartnere
 • organisere faglige fellesløsninger ved behov

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Behandle avvik relatert til klinisk praksis

Føre og arkivere referat fra faglige møter

Prosedyre

Bruk Referater og rapporter under Klinisk virksomhet i hovedmenyen.

Gjennomgå kliniske funksjoner og oppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Faglig leder. Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig, slik at du kan få påminnelser fra TrinnVis.
 • Gjør det samme med øvrige funksjoner og oppgaver på siden Klinisk virksomhet.
 • Kontroller at alle funksjoner er tildelt riktige personer. Tildel eventuelle utildelte funksjoner.
 • Vurder behov for å legge til kliniske oppgaver med beskrivelser (prosedyrer).

Gjennomgå/oppdatere samarbeidspartnere

Prosedyre

Se på listen over samarbeidspartnere under Klinisk virksomhet. Er alle faglige samarbeidspartnere registrert? Er kontaktpersoner registrert? Oppdater opplysningene ved behov.

Registrer/oppdater også eventuelle avtaler med faglige samarbeidspartnere.

Ta initiativ til en diskusjon om tilgjengelighet. Har sentrale samarbeidspartnere direktenumre, eller havner de i den vanlige telefonkøen?

Vurder på bakgrunn av diskusjonen om det er nødvendig å utarbeide/revidere prosedyrer og/eller retningslinjer for dette.

Oppdatere plan for praksismøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Praksismøte på temasiden Klinisk virksomhet. Still inn gjentakelse og eventuelt påminnelse.

Oppdatere retningslinjer under Klinisk virksomhet

Prosedyre

Les igjennom retningslinjer på temasiden Klinisk virksomhet. Oppdater ved behov.

Organisere vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner og influensa

Prosedyre

 1. Bestill vaksine i god tid.
 2. Fastsett pris for vaksine og vaksinasjon i samråd med økonomiansvarlig.
 3. Vurder sentrale retningslinjer opp mot interne retningslinjer for vaksinasjon av risikopasienter. Revider evt. retningslinjene.
 4. Lag oppslag med pasientinformasjon om vaksinasjonsordningene og heng opp på venterommet. Legg ut informasjonen på hjemmesidene.

Vurdere beredskap for øyeblikkelig hjelp

Prosedyre

 • Ta opp beredskapssituasjonen på praksismøte.
 • Presiser den enkelte fastleges ansvar for egne listepasienter.
 • Vurder om virksomheten har god nok beredskap for pasienter der fastlege er ukjent eller fraværende.
 • Ta eventuelt initiativ til å organisere fellesløsninger.

Fysioterapeut

Ansvar

Alle fysioterapeuter har ansvar for behandlingen av sine egne pasienter, og for å holde en forsvarlig medisinsk beredskap. De har også ansvar for å sette seg inn i retningslinjer knyttet til klinisk virksomhet, og følge disse. Alle fysioterapeuter skal også utføre administrative oppgaver slik de er definert i TrinnVis.

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Behandle avvik relatert til klinisk praksis

Føre og arkivere referat fra faglige møter

Prosedyre

Bruk Referater og rapporter under Klinisk virksomhet i hovedmenyen.

Gjennomgå kliniske funksjoner og oppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Faglig leder. Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig, slik at du kan få påminnelser fra TrinnVis.
 • Gjør det samme med øvrige funksjoner og oppgaver på siden Klinisk virksomhet.
 • Kontroller at alle funksjoner er tildelt riktige personer. Tildel eventuelle utildelte funksjoner.
 • Vurder behov for å legge til kliniske oppgaver med beskrivelser (prosedyrer).

Gjennomgå/oppdatere samarbeidspartnere

Prosedyre

Se på listen over samarbeidspartnere under Klinisk virksomhet. Er alle faglige samarbeidspartnere registrert? Er kontaktpersoner registrert? Oppdater opplysningene ved behov.

Registrer/oppdater også eventuelle avtaler med faglige samarbeidspartnere.

Ta initiativ til en diskusjon om tilgjengelighet. Har sentrale samarbeidspartnere direktenumre, eller havner de i den vanlige telefonkøen?

Vurder på bakgrunn av diskusjonen om det er nødvendig å utarbeide/revidere prosedyrer og/eller retningslinjer for dette.

Oppdatere plan for praksismøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Praksismøte på temasiden Klinisk virksomhet. Still inn gjentakelse og eventuelt påminnelse.

Oppdatere retningslinjer under Klinisk virksomhet

Prosedyre

Les igjennom retningslinjer på temasiden Klinisk virksomhet. Oppdater ved behov.

Organisere vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner og influensa

Prosedyre

 1. Bestill vaksine i god tid.
 2. Fastsett pris for vaksine og vaksinasjon i samråd med økonomiansvarlig.
 3. Vurder sentrale retningslinjer opp mot interne retningslinjer for vaksinasjon av risikopasienter. Revider evt. retningslinjene.
 4. Lag oppslag med pasientinformasjon om vaksinasjonsordningene og heng opp på venterommet. Legg ut informasjonen på hjemmesidene.

Vurdere beredskap for øyeblikkelig hjelp

Prosedyre

 • Ta opp beredskapssituasjonen på praksismøte.
 • Presiser den enkelte fastleges ansvar for egne listepasienter.
 • Vurder om virksomheten har god nok beredskap for pasienter der fastlege er ukjent eller fraværende.
 • Ta eventuelt initiativ til å organisere fellesløsninger.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Rengjøre og desinfisere behandlingsbenk/skitne instrumenter

Prosedyre

 • Bruk desinfiserende vaskemiddel egnet til behandlingsbenk

Kiropraktor

Ansvar

Alle kiropraktorer har ansvar for behandlingen av sine egne pasienter, og for å holde en forsvarlig medisinsk beredskap. De har også ansvar for å sette seg inn i retningslinjer knyttet til klinisk virksomhet, og følge disse. Alle kiropraktorer skal også utføre administrative oppgaver slik de er definert i TrinnVis.

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Behandle avvik relatert til klinisk praksis

Føre og arkivere referat fra faglige møter

Prosedyre

Bruk Referater og rapporter under Klinisk virksomhet i hovedmenyen.

Gjennomgå kliniske funksjoner og oppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Faglig leder. Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig, slik at du kan få påminnelser fra TrinnVis.
 • Gjør det samme med øvrige funksjoner og oppgaver på siden Klinisk virksomhet.
 • Kontroller at alle funksjoner er tildelt riktige personer. Tildel eventuelle utildelte funksjoner.
 • Vurder behov for å legge til kliniske oppgaver med beskrivelser (prosedyrer).

Gjennomgå/oppdatere samarbeidspartnere

Prosedyre

Se på listen over samarbeidspartnere under Klinisk virksomhet. Er alle faglige samarbeidspartnere registrert? Er kontaktpersoner registrert? Oppdater opplysningene ved behov.

Registrer/oppdater også eventuelle avtaler med faglige samarbeidspartnere.

Ta initiativ til en diskusjon om tilgjengelighet. Har sentrale samarbeidspartnere direktenumre, eller havner de i den vanlige telefonkøen?

Vurder på bakgrunn av diskusjonen om det er nødvendig å utarbeide/revidere prosedyrer og/eller retningslinjer for dette.

Oppdatere plan for praksismøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Praksismøte på temasiden Klinisk virksomhet. Still inn gjentakelse og eventuelt påminnelse.

Oppdatere retningslinjer under Klinisk virksomhet

Prosedyre

Les igjennom retningslinjer på temasiden Klinisk virksomhet. Oppdater ved behov.

Organisere vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner og influensa

Prosedyre

 1. Bestill vaksine i god tid.
 2. Fastsett pris for vaksine og vaksinasjon i samråd med økonomiansvarlig.
 3. Vurder sentrale retningslinjer opp mot interne retningslinjer for vaksinasjon av risikopasienter. Revider evt. retningslinjene.
 4. Lag oppslag med pasientinformasjon om vaksinasjonsordningene og heng opp på venterommet. Legg ut informasjonen på hjemmesidene.

Vurdere beredskap for øyeblikkelig hjelp

Prosedyre

 • Ta opp beredskapssituasjonen på praksismøte.
 • Presiser den enkelte fastleges ansvar for egne listepasienter.
 • Vurder om virksomheten har god nok beredskap for pasienter der fastlege er ukjent eller fraværende.
 • Ta eventuelt initiativ til å organisere fellesløsninger.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Rengjøre og desinfisere behandlingsbenk/skitne instrumenter

Prosedyre

 • Bruk desinfiserende vaskemiddel egnet til behandlingsbenk

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Laboratorium

Denne funksjonen inneholder noen forslag til oppgaver knyttet til behandling av prøver. Hvis du ønsker det, kan du i oppgavene henvise til hvor eksisterende prosedyrer oppbevares. Dersom virksomheten er medlem av NOKLUS (noklus.no), finnes det oppdaterte prosedyrer i nettversjonen av laboratoriepermene. Disse prosedyrene kan evt. tilpasses lokalt.

Ansvar

Den som arbeider på laboratoriet skal ta blodprøver, EKG, spirometri og andre prøver, analysere visse prøver lokalt og sende andre til eksterne laboratorier. Prøvetaking skal skje etter rekvisisjon av behandlende lege, og dokumenteres i journalen.

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Behandle avvik relatert til klinisk praksis

Føre og arkivere referat fra faglige møter

Prosedyre

Bruk Referater og rapporter under Klinisk virksomhet i hovedmenyen.

Gjennomgå kliniske funksjoner og oppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Faglig leder. Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig, slik at du kan få påminnelser fra TrinnVis.
 • Gjør det samme med øvrige funksjoner og oppgaver på siden Klinisk virksomhet.
 • Kontroller at alle funksjoner er tildelt riktige personer. Tildel eventuelle utildelte funksjoner.
 • Vurder behov for å legge til kliniske oppgaver med beskrivelser (prosedyrer).

Gjennomgå/oppdatere samarbeidspartnere

Prosedyre

Se på listen over samarbeidspartnere under Klinisk virksomhet. Er alle faglige samarbeidspartnere registrert? Er kontaktpersoner registrert? Oppdater opplysningene ved behov.

Registrer/oppdater også eventuelle avtaler med faglige samarbeidspartnere.

Ta initiativ til en diskusjon om tilgjengelighet. Har sentrale samarbeidspartnere direktenumre, eller havner de i den vanlige telefonkøen?

Vurder på bakgrunn av diskusjonen om det er nødvendig å utarbeide/revidere prosedyrer og/eller retningslinjer for dette.

Oppdatere plan for praksismøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Praksismøte på temasiden Klinisk virksomhet. Still inn gjentakelse og eventuelt påminnelse.

Oppdatere retningslinjer under Klinisk virksomhet

Prosedyre

Les igjennom retningslinjer på temasiden Klinisk virksomhet. Oppdater ved behov.

Organisere vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner og influensa

Prosedyre

 1. Bestill vaksine i god tid.
 2. Fastsett pris for vaksine og vaksinasjon i samråd med økonomiansvarlig.
 3. Vurder sentrale retningslinjer opp mot interne retningslinjer for vaksinasjon av risikopasienter. Revider evt. retningslinjene.
 4. Lag oppslag med pasientinformasjon om vaksinasjonsordningene og heng opp på venterommet. Legg ut informasjonen på hjemmesidene.

Vurdere beredskap for øyeblikkelig hjelp

Prosedyre

 • Ta opp beredskapssituasjonen på praksismøte.
 • Presiser den enkelte fastleges ansvar for egne listepasienter.
 • Vurder om virksomheten har god nok beredskap for pasienter der fastlege er ukjent eller fraværende.
 • Ta eventuelt initiativ til å organisere fellesløsninger.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Rengjøre og desinfisere behandlingsbenk/skitne instrumenter

Prosedyre

 • Bruk desinfiserende vaskemiddel egnet til behandlingsbenk

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Analysere prøver

Her kan du evt. henvise til prosedyrer for forskjellige analyser. Hvis du ønsker det, kan du opprette egne oppgaver for de forskjellige analysene.

Fjerne ørevoks

Prosedyre

 • Gjelder spesielt pasienter med øregangseksem, økt voksproduksjon og brukere som ikke er i stand til å ivareta sin egen ørehygiene.
 • Personer med tendens til mye ørevoks bør otoskoperes ca. hver tredje måned.
 • Øreskylling må ikke foretas ved perforert trommehinne. Konferer med lege før du begynner.
 • Før behandling: Informer pasienten om årsak/tiltak/behandling. Pasienten skal dryppe temperert olje i øret eller ørene om kvelden i to dager før skylling.
 1. Finn fram utstyret:
  • temperert vann (37°)
  • plast
  • håndkle
  • pussbekken
  • engangs eller flergangs skyllesprøyte
 2. La bruker ligge eller sitte med plast, håndkle og pussbekken under øret eller ørene som skal skylles.
 3. Trekk opp temperert vann i skyllesprøyten.
 4. Rett ut øregangen ved å trekke ørebrusken opp- og bakover.
 5. Hold sprøyten slik at spissen ligger ved begynnelsen av ytre øregang og la den peke oppover. Press på sprøyten.
 6. La skyllevæsken komme forsiktig mot bakre øregangsvegg.
 7. Skyll til væsken som kommer ut er ren.
 8. Be bruker/pasienten selv riste vannet ut.
 9. Rens ytre øre med vattpinner.

Foreta injeksjon/vaksinasjon

Prosedyre

 1. Avklar om injeksjoner skal gis intramuskulært eller subcutant.
 2. Avgjør om pasienten skal stå eller ligge ved injekson.
 3. Spør pasienten om allergier, sjekk om nødvendig pakningsinnlegget. Konsulter lege hvis du er usikker.
 4. Spør om akutt febersykdom. Konsulter lege ved barn under 3 år.
 5. Sjekk at anafylaksiberedskap i form av adrenalin/injeksjonsutstyr er i rommet, og at lege er tilstede på huset.
 6. Trekk væsken som skal injiseres opp i sprøyte med egen kanyle, den skiftes og rett kanyle festes på sprøyten.
 7. Stikk pasienten, aspirer og injiser, gi lett massasje på innstikkstedet etterpå.
 8. Informer pasienten om mulig bivirkninger, og om at hun/han skal vente 20 minutter på venterommet etter injeksjonen og melde fra hvis det oppstår ubehag i denne ventetiden.
 9. Dokumenter injeksjonen i form av journalnotat. Notatet skal inneholde opplysninger om hvilken injeksjon (evt. vaksine) som er gitt og hvor på kroppen det er injisert. Noter i journalens oversiktbilde i rubrikken «vaksiner» hvilke av de lengevarende vaksiner (pneumokokk, difteri-tetanus, hepatitt A eller B) som er gitt slik at det er lett å finne også etter f.eks. 10 år.

Kaste problemavfall

Du kan også spesifisere hvilke rutiner som er avtalt med avfallselskapet om henting av avfall.

Prosedyre

Problemavfall er avfall som innebærer smitterisiko og fare for omgivelsene, som f.eks:

 • biologisk avfall fra pasienter med infeksjoner
 • større mengder blod og blodtilblandede sekreter og kroppsvæsker, f.eks. blod-/serumprøverør
 • stikkende og skjærende avfall

Stikkende og skjærende avfall skal i beholdere av hardplast el.l, slik at ingen kan skade seg på dem.
Smitteførende avfall skal merkes tydelig med gult.
Gule plastdunker som er tydelig merket kan inneholde begge typer.

Legge inn veneflon

Prosedyre

 1. Finn fram veneflonkurven/kofferten.
 2. Vask hendene og ta på hansker.
 3. Informer pasienten. Pasienten bør ligge. Finn en god arbeidsstilling, og sørg for godt lys.
 4. Velg vene på håndrygg eller underarm, så perifert som mulig.
 5. Legg på staseslange.
 6. Orienter deg om venes størrelse og beskaffenhet.
 7. Velg veneflon ut fra venes størrelse og formålet med kanylen. Husk at det kan gis 1-3 liter blank væske i en veneflon 0,8-1,0 /døgn.
 8. Unngå at kanylen blir liggende over ledd.
 9. Klipp bort evt. hår, ikke barber.
 10. Desinfiser hudområdet. Vask med klorhexidinsprit 0,5 % og la denne lufttørke. Ikke berør innstikkstedet etter dette.
 11. Punkter huden og før veneflonen inn noen millimeter før du punkterer åren.
 12. NB! Mandrengen må ikke røres/beveges før kanylen ligger i venen.
 13. Når blodet kommer i oppsamlingsproppen føres kanylen 1 – 2 mm videre inn i vene før stasen slippes opp – mandrengen trekkes ut mens veneflonkateteret føres inn.
 14. Sett en finger mot kateterets munning i venen og trekk mandrengen helt ut.
 15. Har du trukket mandrengen ut, må du ikke føre den inn igjen, det kan skade veneflonkateteret.
 16. Sett på den sterile proppen. Fikser vingene på veneflonen. Det er viktig at veneflonen er skikkelig fiksert.
 17. Skyll veneflonen med NaCl, 0,9% eller koble til drypp.
 18. Dekk innstikkåpningen sterilt. Legg over fest en 5 x 5 cm kompress.
 19. Ta av hanskene og vask hendene.
 20. Noter lokkeslett, dato og signatur på plasteret.

Tiltak som minsker infeksjonsfaren ved perifer venekanyle:

 • kanylen settes i overekstremitet i stedet for i underekstremitet
 • avstand mellom innstikk i hud og punktering av venen
 • kanylen er tynnest mulig
 • kanylen fikseres godt
 • kanylen skiftes hver 48. time

Tiltak som kan lette valg av vene:

 • ekstremiteten holdes varm
 • ekstremiteten henger ned
 • brukeren åpner og knytter hånden («pumper»)
 • staseslangen legges ca. 10 cm fra innstikkstedet
 • staseslangen legges ganske nær innstikkstedet hvis venen «ruller» og vene fikseres distalt med en finger

NB ! Vær forsiktig med å «klappe» på huden til eldre mennesker; venen kan briste.

Sende prøver til eksterne laboratorier

Ta blodprøve

Prosedyre

Vær oppmerksom på blødningsfare hvis pasienten står på antikoagulantia.

Hemoglobin:

 1. Stikk i fingeren.
 2. Tørk bort de første 3 dråpene.
 3. Sug opp en dråpe med kyvetten. Kyvetten skal ikke berøre huden.
 4. Tørk overflødig blod av kyvetten.
 5. Sett kyvetten inn i hgb apparatet.
 6. Les av umiddelbart.

Blodsukker:

 1. Stikk i fingertuppen.
 2. Tørk bort den første dråpen.
 3. Ta en dråpe på teststrimmelen.
 4. Sett strimmelen inn i apparatet.
 5. Avles ifølge «nedtelling».

Veneblod:

 1. Ha alt utstyr klart.
 2. Merk glassene med pasientens navn og fødselsdato før du tar prøven.
 3. Finn en vene i albueleddet, alternativt håndbaken.
 4. Legg staseslange ca 10 cm over stikkstedet.
 5. Bruk rett rør til rett prøve.
 6. Ikke la staseslangen sitte på for lenge. Dette er spesielt viktig for kaliumbestemmelse.
 7. Komprimer og sett på dott og plaster.

Ta imot urinprøve

Prosedyre

 1. Hvis urinen leveres av pasient, pårørende eller hjemmesykepleie: Avklar problemstilling og behandlende lege først.
 2. Utfør nødvendig analyse. [Her kan du evt. henvise til hvor relevante prosedyrer for analyse finnes]
 3. Sjekk at urinprøve og rekvisisjon er merket med navn og dato og at den sendes på rett medium ved eventuell videresending.
 4. Prøver som analyseres på stedet noteres i pasientens journal i laboratoriedelen. [Her kan du evt. spesifisere nærmere hvordan dette skal gjøres]

Utføre EKG

Prosedyre

 1. Sjekk at pasienten ligger komfortabelt, og at det er fin temperatur, rolig stemning og trygghet i rommet.
 2. Fest elektroder etter angitte regler (oppslag med illustrasjon og huskeregler).
 3. Registrer EKG [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]
 4. Sørg for at legen får registreringen for tolkning, evt. sammenligning med tidligere EKG, og registrering i journal.

Utføre spirometri

Prosedyre

 1. Sjekk at kalibrering av utstyr er utført.
 2. Instruer pasienten i fremgangsmåte og teknikk som hører til under det program som brukes.
 3. Registrer spirometri
  [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]

Lege

Ansvar

Alle leger har ansvar for behandlingen av sine egne pasienter, og for å holde en forsvarlig medisinsk beredskap. De har også ansvar for å sette seg inn i retningslinjer knyttet til klinisk virksomhet, og følge disse. Alle leger skal også utføre administrative oppgaver slik de er definert i TrinnVis.

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Behandle avvik relatert til klinisk praksis

Føre og arkivere referat fra faglige møter

Prosedyre

Bruk Referater og rapporter under Klinisk virksomhet i hovedmenyen.

Gjennomgå kliniske funksjoner og oppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Faglig leder. Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig, slik at du kan få påminnelser fra TrinnVis.
 • Gjør det samme med øvrige funksjoner og oppgaver på siden Klinisk virksomhet.
 • Kontroller at alle funksjoner er tildelt riktige personer. Tildel eventuelle utildelte funksjoner.
 • Vurder behov for å legge til kliniske oppgaver med beskrivelser (prosedyrer).

Gjennomgå/oppdatere samarbeidspartnere

Prosedyre

Se på listen over samarbeidspartnere under Klinisk virksomhet. Er alle faglige samarbeidspartnere registrert? Er kontaktpersoner registrert? Oppdater opplysningene ved behov.

Registrer/oppdater også eventuelle avtaler med faglige samarbeidspartnere.

Ta initiativ til en diskusjon om tilgjengelighet. Har sentrale samarbeidspartnere direktenumre, eller havner de i den vanlige telefonkøen?

Vurder på bakgrunn av diskusjonen om det er nødvendig å utarbeide/revidere prosedyrer og/eller retningslinjer for dette.

Oppdatere plan for praksismøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Praksismøte på temasiden Klinisk virksomhet. Still inn gjentakelse og eventuelt påminnelse.

Oppdatere retningslinjer under Klinisk virksomhet

Prosedyre

Les igjennom retningslinjer på temasiden Klinisk virksomhet. Oppdater ved behov.

Organisere vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner og influensa

Prosedyre

 1. Bestill vaksine i god tid.
 2. Fastsett pris for vaksine og vaksinasjon i samråd med økonomiansvarlig.
 3. Vurder sentrale retningslinjer opp mot interne retningslinjer for vaksinasjon av risikopasienter. Revider evt. retningslinjene.
 4. Lag oppslag med pasientinformasjon om vaksinasjonsordningene og heng opp på venterommet. Legg ut informasjonen på hjemmesidene.

Vurdere beredskap for øyeblikkelig hjelp

Prosedyre

 • Ta opp beredskapssituasjonen på praksismøte.
 • Presiser den enkelte fastleges ansvar for egne listepasienter.
 • Vurder om virksomheten har god nok beredskap for pasienter der fastlege er ukjent eller fraværende.
 • Ta eventuelt initiativ til å organisere fellesløsninger.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Rengjøre og desinfisere behandlingsbenk/skitne instrumenter

Prosedyre

 • Bruk desinfiserende vaskemiddel egnet til behandlingsbenk

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Analysere prøver

Her kan du evt. henvise til prosedyrer for forskjellige analyser. Hvis du ønsker det, kan du opprette egne oppgaver for de forskjellige analysene.

Fjerne ørevoks

Prosedyre

 • Gjelder spesielt pasienter med øregangseksem, økt voksproduksjon og brukere som ikke er i stand til å ivareta sin egen ørehygiene.
 • Personer med tendens til mye ørevoks bør otoskoperes ca. hver tredje måned.
 • Øreskylling må ikke foretas ved perforert trommehinne. Konferer med lege før du begynner.
 • Før behandling: Informer pasienten om årsak/tiltak/behandling. Pasienten skal dryppe temperert olje i øret eller ørene om kvelden i to dager før skylling.
 1. Finn fram utstyret:
  • temperert vann (37°)
  • plast
  • håndkle
  • pussbekken
  • engangs eller flergangs skyllesprøyte
 2. La bruker ligge eller sitte med plast, håndkle og pussbekken under øret eller ørene som skal skylles.
 3. Trekk opp temperert vann i skyllesprøyten.
 4. Rett ut øregangen ved å trekke ørebrusken opp- og bakover.
 5. Hold sprøyten slik at spissen ligger ved begynnelsen av ytre øregang og la den peke oppover. Press på sprøyten.
 6. La skyllevæsken komme forsiktig mot bakre øregangsvegg.
 7. Skyll til væsken som kommer ut er ren.
 8. Be bruker/pasienten selv riste vannet ut.
 9. Rens ytre øre med vattpinner.

Foreta injeksjon/vaksinasjon

Prosedyre

 1. Avklar om injeksjoner skal gis intramuskulært eller subcutant.
 2. Avgjør om pasienten skal stå eller ligge ved injekson.
 3. Spør pasienten om allergier, sjekk om nødvendig pakningsinnlegget. Konsulter lege hvis du er usikker.
 4. Spør om akutt febersykdom. Konsulter lege ved barn under 3 år.
 5. Sjekk at anafylaksiberedskap i form av adrenalin/injeksjonsutstyr er i rommet, og at lege er tilstede på huset.
 6. Trekk væsken som skal injiseres opp i sprøyte med egen kanyle, den skiftes og rett kanyle festes på sprøyten.
 7. Stikk pasienten, aspirer og injiser, gi lett massasje på innstikkstedet etterpå.
 8. Informer pasienten om mulig bivirkninger, og om at hun/han skal vente 20 minutter på venterommet etter injeksjonen og melde fra hvis det oppstår ubehag i denne ventetiden.
 9. Dokumenter injeksjonen i form av journalnotat. Notatet skal inneholde opplysninger om hvilken injeksjon (evt. vaksine) som er gitt og hvor på kroppen det er injisert. Noter i journalens oversiktbilde i rubrikken «vaksiner» hvilke av de lengevarende vaksiner (pneumokokk, difteri-tetanus, hepatitt A eller B) som er gitt slik at det er lett å finne også etter f.eks. 10 år.

Kaste problemavfall

Du kan også spesifisere hvilke rutiner som er avtalt med avfallselskapet om henting av avfall.

Prosedyre

Problemavfall er avfall som innebærer smitterisiko og fare for omgivelsene, som f.eks:

 • biologisk avfall fra pasienter med infeksjoner
 • større mengder blod og blodtilblandede sekreter og kroppsvæsker, f.eks. blod-/serumprøverør
 • stikkende og skjærende avfall

Stikkende og skjærende avfall skal i beholdere av hardplast el.l, slik at ingen kan skade seg på dem.
Smitteførende avfall skal merkes tydelig med gult.
Gule plastdunker som er tydelig merket kan inneholde begge typer.

Legge inn veneflon

Prosedyre

 1. Finn fram veneflonkurven/kofferten.
 2. Vask hendene og ta på hansker.
 3. Informer pasienten. Pasienten bør ligge. Finn en god arbeidsstilling, og sørg for godt lys.
 4. Velg vene på håndrygg eller underarm, så perifert som mulig.
 5. Legg på staseslange.
 6. Orienter deg om venes størrelse og beskaffenhet.
 7. Velg veneflon ut fra venes størrelse og formålet med kanylen. Husk at det kan gis 1-3 liter blank væske i en veneflon 0,8-1,0 /døgn.
 8. Unngå at kanylen blir liggende over ledd.
 9. Klipp bort evt. hår, ikke barber.
 10. Desinfiser hudområdet. Vask med klorhexidinsprit 0,5 % og la denne lufttørke. Ikke berør innstikkstedet etter dette.
 11. Punkter huden og før veneflonen inn noen millimeter før du punkterer åren.
 12. NB! Mandrengen må ikke røres/beveges før kanylen ligger i venen.
 13. Når blodet kommer i oppsamlingsproppen føres kanylen 1 – 2 mm videre inn i vene før stasen slippes opp – mandrengen trekkes ut mens veneflonkateteret føres inn.
 14. Sett en finger mot kateterets munning i venen og trekk mandrengen helt ut.
 15. Har du trukket mandrengen ut, må du ikke føre den inn igjen, det kan skade veneflonkateteret.
 16. Sett på den sterile proppen. Fikser vingene på veneflonen. Det er viktig at veneflonen er skikkelig fiksert.
 17. Skyll veneflonen med NaCl, 0,9% eller koble til drypp.
 18. Dekk innstikkåpningen sterilt. Legg over fest en 5 x 5 cm kompress.
 19. Ta av hanskene og vask hendene.
 20. Noter lokkeslett, dato og signatur på plasteret.

Tiltak som minsker infeksjonsfaren ved perifer venekanyle:

 • kanylen settes i overekstremitet i stedet for i underekstremitet
 • avstand mellom innstikk i hud og punktering av venen
 • kanylen er tynnest mulig
 • kanylen fikseres godt
 • kanylen skiftes hver 48. time

Tiltak som kan lette valg av vene:

 • ekstremiteten holdes varm
 • ekstremiteten henger ned
 • brukeren åpner og knytter hånden («pumper»)
 • staseslangen legges ca. 10 cm fra innstikkstedet
 • staseslangen legges ganske nær innstikkstedet hvis venen «ruller» og vene fikseres distalt med en finger

NB ! Vær forsiktig med å «klappe» på huden til eldre mennesker; venen kan briste.

Sende prøver til eksterne laboratorier

Ta blodprøve

Prosedyre

Vær oppmerksom på blødningsfare hvis pasienten står på antikoagulantia.

Hemoglobin:

 1. Stikk i fingeren.
 2. Tørk bort de første 3 dråpene.
 3. Sug opp en dråpe med kyvetten. Kyvetten skal ikke berøre huden.
 4. Tørk overflødig blod av kyvetten.
 5. Sett kyvetten inn i hgb apparatet.
 6. Les av umiddelbart.

Blodsukker:

 1. Stikk i fingertuppen.
 2. Tørk bort den første dråpen.
 3. Ta en dråpe på teststrimmelen.
 4. Sett strimmelen inn i apparatet.
 5. Avles ifølge «nedtelling».

Veneblod:

 1. Ha alt utstyr klart.
 2. Merk glassene med pasientens navn og fødselsdato før du tar prøven.
 3. Finn en vene i albueleddet, alternativt håndbaken.
 4. Legg staseslange ca 10 cm over stikkstedet.
 5. Bruk rett rør til rett prøve.
 6. Ikke la staseslangen sitte på for lenge. Dette er spesielt viktig for kaliumbestemmelse.
 7. Komprimer og sett på dott og plaster.

Ta imot urinprøve

Prosedyre

 1. Hvis urinen leveres av pasient, pårørende eller hjemmesykepleie: Avklar problemstilling og behandlende lege først.
 2. Utfør nødvendig analyse. [Her kan du evt. henvise til hvor relevante prosedyrer for analyse finnes]
 3. Sjekk at urinprøve og rekvisisjon er merket med navn og dato og at den sendes på rett medium ved eventuell videresending.
 4. Prøver som analyseres på stedet noteres i pasientens journal i laboratoriedelen. [Her kan du evt. spesifisere nærmere hvordan dette skal gjøres]

Utføre EKG

Prosedyre

 1. Sjekk at pasienten ligger komfortabelt, og at det er fin temperatur, rolig stemning og trygghet i rommet.
 2. Fest elektroder etter angitte regler (oppslag med illustrasjon og huskeregler).
 3. Registrer EKG [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]
 4. Sørg for at legen får registreringen for tolkning, evt. sammenligning med tidligere EKG, og registrering i journal.

Utføre spirometri

Prosedyre

 1. Sjekk at kalibrering av utstyr er utført.
 2. Instruer pasienten i fremgangsmåte og teknikk som hører til under det program som brukes.
 3. Registrer spirometri
  [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Varsle om yrkesskade hos pasient

Prosedyre

 1. Fyll ut skjemaet «Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade» (se hjelpetekst)
 2. Send utfylt skjema til
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Postboks 4720 Sluppen
  7468 Trondheim

Pasientmottak

Mottak av pasienter blir håndtert på forskjellige måter. I noen helsevirksomheter er denne funksjonen rotert mellom flere medarbeidere. Da blir det ekstra viktig at den er godt definert, så det ikke oppstår uklarheter om hva funksjonen innebærer. Noen helsevirksomheter har ikke noen felles funksjon for pasientmottak (selv om de kan ha felles venterom). I disse virksomhetene kan denne funksjonen gjøres om til Simultan, slik at den kan tildeles flere samtidig. På legevakter er det å ta imot pasienthenvendelser en jobb som bemannes av sykepleiere, og som innebærer både vanskelige prioriteringer og medisinsk veiledning. Noen legevakter har også egne sykepleiere på vakt som bare håndterer telefonhenvendelser. Det er svært varierende hvor mye kontorarbeid som kan kombineres med disse utfordringene på en legevakt. Derfor vil mange legevakter ha behov for å definere og gruppere disse oppgavene annerledes enn det som er foreslått her.

Ansvar

Pasientmottak har først og fremst ansvaret for å ta imot henvendelser fra pasienter og andre, elektronisk, per telefon og ansikt til ansikt. I tillegg skal Pasientmottak som regel håndtere post, penger og skjema. Når pasienter ber om medisinsk veiledning skal medarbeideren alltid henvise til den behandlingsansvarlige, dersom det ikke er tydelig bestemt av denne at medarbeideren skal kunne gi slik veiledning.

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Behandle avvik relatert til klinisk praksis

Føre og arkivere referat fra faglige møter

Prosedyre

Bruk Referater og rapporter under Klinisk virksomhet i hovedmenyen.

Gjennomgå kliniske funksjoner og oppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Faglig leder. Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig, slik at du kan få påminnelser fra TrinnVis.
 • Gjør det samme med øvrige funksjoner og oppgaver på siden Klinisk virksomhet.
 • Kontroller at alle funksjoner er tildelt riktige personer. Tildel eventuelle utildelte funksjoner.
 • Vurder behov for å legge til kliniske oppgaver med beskrivelser (prosedyrer).

Gjennomgå/oppdatere samarbeidspartnere

Prosedyre

Se på listen over samarbeidspartnere under Klinisk virksomhet. Er alle faglige samarbeidspartnere registrert? Er kontaktpersoner registrert? Oppdater opplysningene ved behov.

Registrer/oppdater også eventuelle avtaler med faglige samarbeidspartnere.

Ta initiativ til en diskusjon om tilgjengelighet. Har sentrale samarbeidspartnere direktenumre, eller havner de i den vanlige telefonkøen?

Vurder på bakgrunn av diskusjonen om det er nødvendig å utarbeide/revidere prosedyrer og/eller retningslinjer for dette.

Oppdatere plan for praksismøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Praksismøte på temasiden Klinisk virksomhet. Still inn gjentakelse og eventuelt påminnelse.

Oppdatere retningslinjer under Klinisk virksomhet

Prosedyre

Les igjennom retningslinjer på temasiden Klinisk virksomhet. Oppdater ved behov.

Organisere vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner og influensa

Prosedyre

 1. Bestill vaksine i god tid.
 2. Fastsett pris for vaksine og vaksinasjon i samråd med økonomiansvarlig.
 3. Vurder sentrale retningslinjer opp mot interne retningslinjer for vaksinasjon av risikopasienter. Revider evt. retningslinjene.
 4. Lag oppslag med pasientinformasjon om vaksinasjonsordningene og heng opp på venterommet. Legg ut informasjonen på hjemmesidene.

Vurdere beredskap for øyeblikkelig hjelp

Prosedyre

 • Ta opp beredskapssituasjonen på praksismøte.
 • Presiser den enkelte fastleges ansvar for egne listepasienter.
 • Vurder om virksomheten har god nok beredskap for pasienter der fastlege er ukjent eller fraværende.
 • Ta eventuelt initiativ til å organisere fellesløsninger.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Rengjøre og desinfisere behandlingsbenk/skitne instrumenter

Prosedyre

 • Bruk desinfiserende vaskemiddel egnet til behandlingsbenk

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Analysere prøver

Her kan du evt. henvise til prosedyrer for forskjellige analyser. Hvis du ønsker det, kan du opprette egne oppgaver for de forskjellige analysene.

Fjerne ørevoks

Prosedyre

 • Gjelder spesielt pasienter med øregangseksem, økt voksproduksjon og brukere som ikke er i stand til å ivareta sin egen ørehygiene.
 • Personer med tendens til mye ørevoks bør otoskoperes ca. hver tredje måned.
 • Øreskylling må ikke foretas ved perforert trommehinne. Konferer med lege før du begynner.
 • Før behandling: Informer pasienten om årsak/tiltak/behandling. Pasienten skal dryppe temperert olje i øret eller ørene om kvelden i to dager før skylling.
 1. Finn fram utstyret:
  • temperert vann (37°)
  • plast
  • håndkle
  • pussbekken
  • engangs eller flergangs skyllesprøyte
 2. La bruker ligge eller sitte med plast, håndkle og pussbekken under øret eller ørene som skal skylles.
 3. Trekk opp temperert vann i skyllesprøyten.
 4. Rett ut øregangen ved å trekke ørebrusken opp- og bakover.
 5. Hold sprøyten slik at spissen ligger ved begynnelsen av ytre øregang og la den peke oppover. Press på sprøyten.
 6. La skyllevæsken komme forsiktig mot bakre øregangsvegg.
 7. Skyll til væsken som kommer ut er ren.
 8. Be bruker/pasienten selv riste vannet ut.
 9. Rens ytre øre med vattpinner.

Foreta injeksjon/vaksinasjon

Prosedyre

 1. Avklar om injeksjoner skal gis intramuskulært eller subcutant.
 2. Avgjør om pasienten skal stå eller ligge ved injekson.
 3. Spør pasienten om allergier, sjekk om nødvendig pakningsinnlegget. Konsulter lege hvis du er usikker.
 4. Spør om akutt febersykdom. Konsulter lege ved barn under 3 år.
 5. Sjekk at anafylaksiberedskap i form av adrenalin/injeksjonsutstyr er i rommet, og at lege er tilstede på huset.
 6. Trekk væsken som skal injiseres opp i sprøyte med egen kanyle, den skiftes og rett kanyle festes på sprøyten.
 7. Stikk pasienten, aspirer og injiser, gi lett massasje på innstikkstedet etterpå.
 8. Informer pasienten om mulig bivirkninger, og om at hun/han skal vente 20 minutter på venterommet etter injeksjonen og melde fra hvis det oppstår ubehag i denne ventetiden.
 9. Dokumenter injeksjonen i form av journalnotat. Notatet skal inneholde opplysninger om hvilken injeksjon (evt. vaksine) som er gitt og hvor på kroppen det er injisert. Noter i journalens oversiktbilde i rubrikken «vaksiner» hvilke av de lengevarende vaksiner (pneumokokk, difteri-tetanus, hepatitt A eller B) som er gitt slik at det er lett å finne også etter f.eks. 10 år.

Kaste problemavfall

Du kan også spesifisere hvilke rutiner som er avtalt med avfallselskapet om henting av avfall.

Prosedyre

Problemavfall er avfall som innebærer smitterisiko og fare for omgivelsene, som f.eks:

 • biologisk avfall fra pasienter med infeksjoner
 • større mengder blod og blodtilblandede sekreter og kroppsvæsker, f.eks. blod-/serumprøverør
 • stikkende og skjærende avfall

Stikkende og skjærende avfall skal i beholdere av hardplast el.l, slik at ingen kan skade seg på dem.
Smitteførende avfall skal merkes tydelig med gult.
Gule plastdunker som er tydelig merket kan inneholde begge typer.

Legge inn veneflon

Prosedyre

 1. Finn fram veneflonkurven/kofferten.
 2. Vask hendene og ta på hansker.
 3. Informer pasienten. Pasienten bør ligge. Finn en god arbeidsstilling, og sørg for godt lys.
 4. Velg vene på håndrygg eller underarm, så perifert som mulig.
 5. Legg på staseslange.
 6. Orienter deg om venes størrelse og beskaffenhet.
 7. Velg veneflon ut fra venes størrelse og formålet med kanylen. Husk at det kan gis 1-3 liter blank væske i en veneflon 0,8-1,0 /døgn.
 8. Unngå at kanylen blir liggende over ledd.
 9. Klipp bort evt. hår, ikke barber.
 10. Desinfiser hudområdet. Vask med klorhexidinsprit 0,5 % og la denne lufttørke. Ikke berør innstikkstedet etter dette.
 11. Punkter huden og før veneflonen inn noen millimeter før du punkterer åren.
 12. NB! Mandrengen må ikke røres/beveges før kanylen ligger i venen.
 13. Når blodet kommer i oppsamlingsproppen føres kanylen 1 – 2 mm videre inn i vene før stasen slippes opp – mandrengen trekkes ut mens veneflonkateteret føres inn.
 14. Sett en finger mot kateterets munning i venen og trekk mandrengen helt ut.
 15. Har du trukket mandrengen ut, må du ikke føre den inn igjen, det kan skade veneflonkateteret.
 16. Sett på den sterile proppen. Fikser vingene på veneflonen. Det er viktig at veneflonen er skikkelig fiksert.
 17. Skyll veneflonen med NaCl, 0,9% eller koble til drypp.
 18. Dekk innstikkåpningen sterilt. Legg over fest en 5 x 5 cm kompress.
 19. Ta av hanskene og vask hendene.
 20. Noter lokkeslett, dato og signatur på plasteret.

Tiltak som minsker infeksjonsfaren ved perifer venekanyle:

 • kanylen settes i overekstremitet i stedet for i underekstremitet
 • avstand mellom innstikk i hud og punktering av venen
 • kanylen er tynnest mulig
 • kanylen fikseres godt
 • kanylen skiftes hver 48. time

Tiltak som kan lette valg av vene:

 • ekstremiteten holdes varm
 • ekstremiteten henger ned
 • brukeren åpner og knytter hånden («pumper»)
 • staseslangen legges ca. 10 cm fra innstikkstedet
 • staseslangen legges ganske nær innstikkstedet hvis venen «ruller» og vene fikseres distalt med en finger

NB ! Vær forsiktig med å «klappe» på huden til eldre mennesker; venen kan briste.

Sende prøver til eksterne laboratorier

Ta blodprøve

Prosedyre

Vær oppmerksom på blødningsfare hvis pasienten står på antikoagulantia.

Hemoglobin:

 1. Stikk i fingeren.
 2. Tørk bort de første 3 dråpene.
 3. Sug opp en dråpe med kyvetten. Kyvetten skal ikke berøre huden.
 4. Tørk overflødig blod av kyvetten.
 5. Sett kyvetten inn i hgb apparatet.
 6. Les av umiddelbart.

Blodsukker:

 1. Stikk i fingertuppen.
 2. Tørk bort den første dråpen.
 3. Ta en dråpe på teststrimmelen.
 4. Sett strimmelen inn i apparatet.
 5. Avles ifølge «nedtelling».

Veneblod:

 1. Ha alt utstyr klart.
 2. Merk glassene med pasientens navn og fødselsdato før du tar prøven.
 3. Finn en vene i albueleddet, alternativt håndbaken.
 4. Legg staseslange ca 10 cm over stikkstedet.
 5. Bruk rett rør til rett prøve.
 6. Ikke la staseslangen sitte på for lenge. Dette er spesielt viktig for kaliumbestemmelse.
 7. Komprimer og sett på dott og plaster.

Ta imot urinprøve

Prosedyre

 1. Hvis urinen leveres av pasient, pårørende eller hjemmesykepleie: Avklar problemstilling og behandlende lege først.
 2. Utfør nødvendig analyse. [Her kan du evt. henvise til hvor relevante prosedyrer for analyse finnes]
 3. Sjekk at urinprøve og rekvisisjon er merket med navn og dato og at den sendes på rett medium ved eventuell videresending.
 4. Prøver som analyseres på stedet noteres i pasientens journal i laboratoriedelen. [Her kan du evt. spesifisere nærmere hvordan dette skal gjøres]

Utføre EKG

Prosedyre

 1. Sjekk at pasienten ligger komfortabelt, og at det er fin temperatur, rolig stemning og trygghet i rommet.
 2. Fest elektroder etter angitte regler (oppslag med illustrasjon og huskeregler).
 3. Registrer EKG [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]
 4. Sørg for at legen får registreringen for tolkning, evt. sammenligning med tidligere EKG, og registrering i journal.

Utføre spirometri

Prosedyre

 1. Sjekk at kalibrering av utstyr er utført.
 2. Instruer pasienten i fremgangsmåte og teknikk som hører til under det program som brukes.
 3. Registrer spirometri
  [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Varsle om yrkesskade hos pasient

Prosedyre

 1. Fyll ut skjemaet «Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade» (se hjelpetekst)
 2. Send utfylt skjema til
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Postboks 4720 Sluppen
  7468 Trondheim

Åpne og stenge pasientmottak

Gjøre opp kassen

Håndtere forespørsler om pasientopplysninger

Prosedyre

Ikke utlever pasientopplysninger uten at du er helt sikker på at det er i tråd med det den pasientansvarlige har bestemt.

Informere nye pasienter om rettigheter i forhold til egen journal

Prosedyre

Skriv ut og gi til pasienten: Info til pasienter om journalrettigheter

Koble inn/ut telefonsvarer

Kontrollere, evt. endre telefonsvarerbeskjed

Skaffe medikamenter og medisinsk forbruksutstyr

Prosedyre

 1. Send bestilling [angi firma og bestillingsmåte]
 2. Hent varene så snart som mulig
 3. Legg dem på rett sted

Skanne papirpost til journal

Prosedyre

 1. Sjekk om papiropplysningene også foreligger elektronisk i journalen.
 2. Hvis ikke: Skann inn opplysningene. Alt som er verdt å oppbevare i journal skal skannes.
 3. Overfør til riktig pasientjournal, og riktig legesignatur.
 4. Lag er kort notat som beskriver Avsender, hva slags opplysninger, dato. La notatet stå usignert, slik at legen går inn i journalen og ser over opplysningene.
 5. Vurder om det bør gjøres avtale med avsender om elektronisk kommunikasjon, slik at skanning i fremtiden minimaliseres. Ta i så fall kontakt med Dataansvarlig om dette.

Spør dersom du er i tvil om noe.

Ta imot bestilling av fysioterapitime

Prosedyre

 1. Vurder prioritet ut fra helsemessige faglige vurderinger i tråd med gjeldende retningslinjer utarbeidet i samarbeid med kommunen.
 2. Gi time hos fysioterapeut eller gi opplysninger om forventet ventetid.

 

Ta imot bestilling av legetime

Prosedyre

 1. Vurder hvilken type timeavtale som skal gis: vanlig time, halvakutt, akutt etc. Konsulter lege dersom du er i tvil om hastegrad.
 2. Gi time hos pasientens fastlege, hos annen lege bare dersom det er helt

Ta imot betaling fra pasienter

Prosedyre

Pass på at du alltid:

 • sjekker om pasienten har rett til full refusjon (f.eks. ved yrkesskade)
 • gir kvittering
 • dokumenterer beløpet
 • kan besvare spørsmål om beløpet

Ta imot pasienthenvendelser

Prosedyre

 1. Vurder hastegrad og prioriter henvendelsen i henhold til dette.
 2. Gi eventuelt veiledning.
 3. Dokumenter henvendelsen. Alle pasienthenvendelser som innebærer medisinsk vurdering skal dokumenteres. [Angi evt. hvordan henvendelsen skal dokumenteres]

Utlevere resept/sykmelding/attest

Prosedyre

 1. Forsikre deg om at vedkommende snakker på vegne av pasienten.
 2. Dersom du ikke kjenner pasienten/personen: Be om legitimasjon ved henting.
 3. Avtal om resept/sykmelding/attest skal hentes eller sendes.
 4. Sørg for at det betales kontant, med kort eller med giro. Legg ved giro ved forsendelse.

Psykolog

Ansvar

Alle psykologer har ansvar for behandlingen av sine egne pasienter. De har også ansvar for å sette seg inn i retningslinjer knyttet til klinisk virksomhet, og følge disse. Alle psykologer skal også utføre administrative oppgaver slik de er definert i TrinnVis.

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Behandle avvik relatert til klinisk praksis

Føre og arkivere referat fra faglige møter

Prosedyre

Bruk Referater og rapporter under Klinisk virksomhet i hovedmenyen.

Gjennomgå kliniske funksjoner og oppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Faglig leder. Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig, slik at du kan få påminnelser fra TrinnVis.
 • Gjør det samme med øvrige funksjoner og oppgaver på siden Klinisk virksomhet.
 • Kontroller at alle funksjoner er tildelt riktige personer. Tildel eventuelle utildelte funksjoner.
 • Vurder behov for å legge til kliniske oppgaver med beskrivelser (prosedyrer).

Gjennomgå/oppdatere samarbeidspartnere

Prosedyre

Se på listen over samarbeidspartnere under Klinisk virksomhet. Er alle faglige samarbeidspartnere registrert? Er kontaktpersoner registrert? Oppdater opplysningene ved behov.

Registrer/oppdater også eventuelle avtaler med faglige samarbeidspartnere.

Ta initiativ til en diskusjon om tilgjengelighet. Har sentrale samarbeidspartnere direktenumre, eller havner de i den vanlige telefonkøen?

Vurder på bakgrunn av diskusjonen om det er nødvendig å utarbeide/revidere prosedyrer og/eller retningslinjer for dette.

Oppdatere plan for praksismøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Praksismøte på temasiden Klinisk virksomhet. Still inn gjentakelse og eventuelt påminnelse.

Oppdatere retningslinjer under Klinisk virksomhet

Prosedyre

Les igjennom retningslinjer på temasiden Klinisk virksomhet. Oppdater ved behov.

Organisere vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner og influensa

Prosedyre

 1. Bestill vaksine i god tid.
 2. Fastsett pris for vaksine og vaksinasjon i samråd med økonomiansvarlig.
 3. Vurder sentrale retningslinjer opp mot interne retningslinjer for vaksinasjon av risikopasienter. Revider evt. retningslinjene.
 4. Lag oppslag med pasientinformasjon om vaksinasjonsordningene og heng opp på venterommet. Legg ut informasjonen på hjemmesidene.

Vurdere beredskap for øyeblikkelig hjelp

Prosedyre

 • Ta opp beredskapssituasjonen på praksismøte.
 • Presiser den enkelte fastleges ansvar for egne listepasienter.
 • Vurder om virksomheten har god nok beredskap for pasienter der fastlege er ukjent eller fraværende.
 • Ta eventuelt initiativ til å organisere fellesløsninger.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Rengjøre og desinfisere behandlingsbenk/skitne instrumenter

Prosedyre

 • Bruk desinfiserende vaskemiddel egnet til behandlingsbenk

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Analysere prøver

Her kan du evt. henvise til prosedyrer for forskjellige analyser. Hvis du ønsker det, kan du opprette egne oppgaver for de forskjellige analysene.

Fjerne ørevoks

Prosedyre

 • Gjelder spesielt pasienter med øregangseksem, økt voksproduksjon og brukere som ikke er i stand til å ivareta sin egen ørehygiene.
 • Personer med tendens til mye ørevoks bør otoskoperes ca. hver tredje måned.
 • Øreskylling må ikke foretas ved perforert trommehinne. Konferer med lege før du begynner.
 • Før behandling: Informer pasienten om årsak/tiltak/behandling. Pasienten skal dryppe temperert olje i øret eller ørene om kvelden i to dager før skylling.
 1. Finn fram utstyret:
  • temperert vann (37°)
  • plast
  • håndkle
  • pussbekken
  • engangs eller flergangs skyllesprøyte
 2. La bruker ligge eller sitte med plast, håndkle og pussbekken under øret eller ørene som skal skylles.
 3. Trekk opp temperert vann i skyllesprøyten.
 4. Rett ut øregangen ved å trekke ørebrusken opp- og bakover.
 5. Hold sprøyten slik at spissen ligger ved begynnelsen av ytre øregang og la den peke oppover. Press på sprøyten.
 6. La skyllevæsken komme forsiktig mot bakre øregangsvegg.
 7. Skyll til væsken som kommer ut er ren.
 8. Be bruker/pasienten selv riste vannet ut.
 9. Rens ytre øre med vattpinner.

Foreta injeksjon/vaksinasjon

Prosedyre

 1. Avklar om injeksjoner skal gis intramuskulært eller subcutant.
 2. Avgjør om pasienten skal stå eller ligge ved injekson.
 3. Spør pasienten om allergier, sjekk om nødvendig pakningsinnlegget. Konsulter lege hvis du er usikker.
 4. Spør om akutt febersykdom. Konsulter lege ved barn under 3 år.
 5. Sjekk at anafylaksiberedskap i form av adrenalin/injeksjonsutstyr er i rommet, og at lege er tilstede på huset.
 6. Trekk væsken som skal injiseres opp i sprøyte med egen kanyle, den skiftes og rett kanyle festes på sprøyten.
 7. Stikk pasienten, aspirer og injiser, gi lett massasje på innstikkstedet etterpå.
 8. Informer pasienten om mulig bivirkninger, og om at hun/han skal vente 20 minutter på venterommet etter injeksjonen og melde fra hvis det oppstår ubehag i denne ventetiden.
 9. Dokumenter injeksjonen i form av journalnotat. Notatet skal inneholde opplysninger om hvilken injeksjon (evt. vaksine) som er gitt og hvor på kroppen det er injisert. Noter i journalens oversiktbilde i rubrikken «vaksiner» hvilke av de lengevarende vaksiner (pneumokokk, difteri-tetanus, hepatitt A eller B) som er gitt slik at det er lett å finne også etter f.eks. 10 år.

Kaste problemavfall

Du kan også spesifisere hvilke rutiner som er avtalt med avfallselskapet om henting av avfall.

Prosedyre

Problemavfall er avfall som innebærer smitterisiko og fare for omgivelsene, som f.eks:

 • biologisk avfall fra pasienter med infeksjoner
 • større mengder blod og blodtilblandede sekreter og kroppsvæsker, f.eks. blod-/serumprøverør
 • stikkende og skjærende avfall

Stikkende og skjærende avfall skal i beholdere av hardplast el.l, slik at ingen kan skade seg på dem.
Smitteførende avfall skal merkes tydelig med gult.
Gule plastdunker som er tydelig merket kan inneholde begge typer.

Legge inn veneflon

Prosedyre

 1. Finn fram veneflonkurven/kofferten.
 2. Vask hendene og ta på hansker.
 3. Informer pasienten. Pasienten bør ligge. Finn en god arbeidsstilling, og sørg for godt lys.
 4. Velg vene på håndrygg eller underarm, så perifert som mulig.
 5. Legg på staseslange.
 6. Orienter deg om venes størrelse og beskaffenhet.
 7. Velg veneflon ut fra venes størrelse og formålet med kanylen. Husk at det kan gis 1-3 liter blank væske i en veneflon 0,8-1,0 /døgn.
 8. Unngå at kanylen blir liggende over ledd.
 9. Klipp bort evt. hår, ikke barber.
 10. Desinfiser hudområdet. Vask med klorhexidinsprit 0,5 % og la denne lufttørke. Ikke berør innstikkstedet etter dette.
 11. Punkter huden og før veneflonen inn noen millimeter før du punkterer åren.
 12. NB! Mandrengen må ikke røres/beveges før kanylen ligger i venen.
 13. Når blodet kommer i oppsamlingsproppen føres kanylen 1 – 2 mm videre inn i vene før stasen slippes opp – mandrengen trekkes ut mens veneflonkateteret føres inn.
 14. Sett en finger mot kateterets munning i venen og trekk mandrengen helt ut.
 15. Har du trukket mandrengen ut, må du ikke føre den inn igjen, det kan skade veneflonkateteret.
 16. Sett på den sterile proppen. Fikser vingene på veneflonen. Det er viktig at veneflonen er skikkelig fiksert.
 17. Skyll veneflonen med NaCl, 0,9% eller koble til drypp.
 18. Dekk innstikkåpningen sterilt. Legg over fest en 5 x 5 cm kompress.
 19. Ta av hanskene og vask hendene.
 20. Noter lokkeslett, dato og signatur på plasteret.

Tiltak som minsker infeksjonsfaren ved perifer venekanyle:

 • kanylen settes i overekstremitet i stedet for i underekstremitet
 • avstand mellom innstikk i hud og punktering av venen
 • kanylen er tynnest mulig
 • kanylen fikseres godt
 • kanylen skiftes hver 48. time

Tiltak som kan lette valg av vene:

 • ekstremiteten holdes varm
 • ekstremiteten henger ned
 • brukeren åpner og knytter hånden («pumper»)
 • staseslangen legges ca. 10 cm fra innstikkstedet
 • staseslangen legges ganske nær innstikkstedet hvis venen «ruller» og vene fikseres distalt med en finger

NB ! Vær forsiktig med å «klappe» på huden til eldre mennesker; venen kan briste.

Sende prøver til eksterne laboratorier

Ta blodprøve

Prosedyre

Vær oppmerksom på blødningsfare hvis pasienten står på antikoagulantia.

Hemoglobin:

 1. Stikk i fingeren.
 2. Tørk bort de første 3 dråpene.
 3. Sug opp en dråpe med kyvetten. Kyvetten skal ikke berøre huden.
 4. Tørk overflødig blod av kyvetten.
 5. Sett kyvetten inn i hgb apparatet.
 6. Les av umiddelbart.

Blodsukker:

 1. Stikk i fingertuppen.
 2. Tørk bort den første dråpen.
 3. Ta en dråpe på teststrimmelen.
 4. Sett strimmelen inn i apparatet.
 5. Avles ifølge «nedtelling».

Veneblod:

 1. Ha alt utstyr klart.
 2. Merk glassene med pasientens navn og fødselsdato før du tar prøven.
 3. Finn en vene i albueleddet, alternativt håndbaken.
 4. Legg staseslange ca 10 cm over stikkstedet.
 5. Bruk rett rør til rett prøve.
 6. Ikke la staseslangen sitte på for lenge. Dette er spesielt viktig for kaliumbestemmelse.
 7. Komprimer og sett på dott og plaster.

Ta imot urinprøve

Prosedyre

 1. Hvis urinen leveres av pasient, pårørende eller hjemmesykepleie: Avklar problemstilling og behandlende lege først.
 2. Utfør nødvendig analyse. [Her kan du evt. henvise til hvor relevante prosedyrer for analyse finnes]
 3. Sjekk at urinprøve og rekvisisjon er merket med navn og dato og at den sendes på rett medium ved eventuell videresending.
 4. Prøver som analyseres på stedet noteres i pasientens journal i laboratoriedelen. [Her kan du evt. spesifisere nærmere hvordan dette skal gjøres]

Utføre EKG

Prosedyre

 1. Sjekk at pasienten ligger komfortabelt, og at det er fin temperatur, rolig stemning og trygghet i rommet.
 2. Fest elektroder etter angitte regler (oppslag med illustrasjon og huskeregler).
 3. Registrer EKG [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]
 4. Sørg for at legen får registreringen for tolkning, evt. sammenligning med tidligere EKG, og registrering i journal.

Utføre spirometri

Prosedyre

 1. Sjekk at kalibrering av utstyr er utført.
 2. Instruer pasienten i fremgangsmåte og teknikk som hører til under det program som brukes.
 3. Registrer spirometri
  [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Varsle om yrkesskade hos pasient

Prosedyre

 1. Fyll ut skjemaet «Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade» (se hjelpetekst)
 2. Send utfylt skjema til
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Postboks 4720 Sluppen
  7468 Trondheim

Åpne og stenge pasientmottak

Gjøre opp kassen

Håndtere forespørsler om pasientopplysninger

Prosedyre

Ikke utlever pasientopplysninger uten at du er helt sikker på at det er i tråd med det den pasientansvarlige har bestemt.

Informere nye pasienter om rettigheter i forhold til egen journal

Prosedyre

Skriv ut og gi til pasienten: Info til pasienter om journalrettigheter

Koble inn/ut telefonsvarer

Kontrollere, evt. endre telefonsvarerbeskjed

Skaffe medikamenter og medisinsk forbruksutstyr

Prosedyre

 1. Send bestilling [angi firma og bestillingsmåte]
 2. Hent varene så snart som mulig
 3. Legg dem på rett sted

Skanne papirpost til journal

Prosedyre

 1. Sjekk om papiropplysningene også foreligger elektronisk i journalen.
 2. Hvis ikke: Skann inn opplysningene. Alt som er verdt å oppbevare i journal skal skannes.
 3. Overfør til riktig pasientjournal, og riktig legesignatur.
 4. Lag er kort notat som beskriver Avsender, hva slags opplysninger, dato. La notatet stå usignert, slik at legen går inn i journalen og ser over opplysningene.
 5. Vurder om det bør gjøres avtale med avsender om elektronisk kommunikasjon, slik at skanning i fremtiden minimaliseres. Ta i så fall kontakt med Dataansvarlig om dette.

Spør dersom du er i tvil om noe.

Ta imot bestilling av fysioterapitime

Prosedyre

 1. Vurder prioritet ut fra helsemessige faglige vurderinger i tråd med gjeldende retningslinjer utarbeidet i samarbeid med kommunen.
 2. Gi time hos fysioterapeut eller gi opplysninger om forventet ventetid.

 

Ta imot bestilling av legetime

Prosedyre

 1. Vurder hvilken type timeavtale som skal gis: vanlig time, halvakutt, akutt etc. Konsulter lege dersom du er i tvil om hastegrad.
 2. Gi time hos pasientens fastlege, hos annen lege bare dersom det er helt

Ta imot betaling fra pasienter

Prosedyre

Pass på at du alltid:

 • sjekker om pasienten har rett til full refusjon (f.eks. ved yrkesskade)
 • gir kvittering
 • dokumenterer beløpet
 • kan besvare spørsmål om beløpet

Ta imot pasienthenvendelser

Prosedyre

 1. Vurder hastegrad og prioriter henvendelsen i henhold til dette.
 2. Gi eventuelt veiledning.
 3. Dokumenter henvendelsen. Alle pasienthenvendelser som innebærer medisinsk vurdering skal dokumenteres. [Angi evt. hvordan henvendelsen skal dokumenteres]

Utlevere resept/sykmelding/attest

Prosedyre

 1. Forsikre deg om at vedkommende snakker på vegne av pasienten.
 2. Dersom du ikke kjenner pasienten/personen: Be om legitimasjon ved henting.
 3. Avtal om resept/sykmelding/attest skal hentes eller sendes.
 4. Sørg for at det betales kontant, med kort eller med giro. Legg ved giro ved forsendelse.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Tannlege

Ansvar

Alle tannleger har ansvar for behandlingen av sine egne pasienter. De har også ansvar for å sette seg inn i retningslinjer knyttet til klinisk virksomhet, og følge disse. Alle tannleger skal også utføre administrative oppgaver slik de er definert i TrinnVis.

Oppgaver

Fjerne sting

Prosedyre

Dekk opp til en ren prosedyre, alt utstyr finnes fram på forhånd. Nøye hygiene er viktig.

Kontakt lege ved tegn til infeksjon (hvis mulig: suturerende lege) før fjerning.

Tape eller bandasjer sår til slutt.

Sting fjernes etter følgende hovedregel:

 • Ansikt: 4-6 dager + sårtape etterpå
 • Bryst, mage og hender: 8-12 dager
 • Armer, bein og rygg: 10-14 dager, og taping med mikroporeplaster langsmed arret i flere uker etterpå (jo lenger, jo bedre) for å forhindre glidning.

Legge rene instrumenter i UV-skap

Prosedyre

 1. Åpne sterilisatoren (evt. autoklaven)
 2. Flytt alle instrumentene over i UV-skapet. Bruk steril tang eller sterile hansker.

Rengjøre og desinfisere skitne instrumenter

Prosedyre

 1. Samle alle instrumentbøtter [beskriv evt. hvor bøttene står]
 2. Tøm ut den desinfiserende væsken i uren vask.
 3. Vask alle brukte instrumenter grundig [beskriv evt. hvordan, f.eks. dersom oppvaskmaskin skal brukes]
 4. Legg instrumentene i sterilisatoren [evt. autoklaven] og still den inn [beskriv hvordan].
 5. Dersom enkelte av instrumentene ikke tåler slik sterilisering [spesifiser evt. hvilke]: Vask disse instrumentene med sprit, og legg dem i UV-skapet.
 6. Fyll ny desinfiserende væske i bøttene og plasser dem ut [beskriv evt. hvor det skal stå bøtter]

Skifte på sår

Prosedyre

Utføres etter anvisning fra lege. Bruk sterilt utstyr og sikre god hygiene.

Behandle avvik relatert til klinisk praksis

Føre og arkivere referat fra faglige møter

Prosedyre

Bruk Referater og rapporter under Klinisk virksomhet i hovedmenyen.

Gjennomgå kliniske funksjoner og oppgaver

Prosedyre

 • Gjennomgå dine oppgaver under funksjonen Faglig leder. Slett oppgaver som ikke er relevante, rediger, flytt eller legg til nye oppgaver ved behov.
 • Still inn tidsbetingelse for oppgaver som skal utføres regelmessig, slik at du kan få påminnelser fra TrinnVis.
 • Gjør det samme med øvrige funksjoner og oppgaver på siden Klinisk virksomhet.
 • Kontroller at alle funksjoner er tildelt riktige personer. Tildel eventuelle utildelte funksjoner.
 • Vurder behov for å legge til kliniske oppgaver med beskrivelser (prosedyrer).

Gjennomgå/oppdatere samarbeidspartnere

Prosedyre

Se på listen over samarbeidspartnere under Klinisk virksomhet. Er alle faglige samarbeidspartnere registrert? Er kontaktpersoner registrert? Oppdater opplysningene ved behov.

Registrer/oppdater også eventuelle avtaler med faglige samarbeidspartnere.

Ta initiativ til en diskusjon om tilgjengelighet. Har sentrale samarbeidspartnere direktenumre, eller havner de i den vanlige telefonkøen?

Vurder på bakgrunn av diskusjonen om det er nødvendig å utarbeide/revidere prosedyrer og/eller retningslinjer for dette.

Oppdatere plan for praksismøter

Prosedyre

Gå til oppgaven Praksismøte på temasiden Klinisk virksomhet. Still inn gjentakelse og eventuelt påminnelse.

Oppdatere retningslinjer under Klinisk virksomhet

Prosedyre

Les igjennom retningslinjer på temasiden Klinisk virksomhet. Oppdater ved behov.

Organisere vaksinasjon mot pneumokokkinfeksjoner og influensa

Prosedyre

 1. Bestill vaksine i god tid.
 2. Fastsett pris for vaksine og vaksinasjon i samråd med økonomiansvarlig.
 3. Vurder sentrale retningslinjer opp mot interne retningslinjer for vaksinasjon av risikopasienter. Revider evt. retningslinjene.
 4. Lag oppslag med pasientinformasjon om vaksinasjonsordningene og heng opp på venterommet. Legg ut informasjonen på hjemmesidene.

Vurdere beredskap for øyeblikkelig hjelp

Prosedyre

 • Ta opp beredskapssituasjonen på praksismøte.
 • Presiser den enkelte fastleges ansvar for egne listepasienter.
 • Vurder om virksomheten har god nok beredskap for pasienter der fastlege er ukjent eller fraværende.
 • Ta eventuelt initiativ til å organisere fellesløsninger.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Rengjøre og desinfisere behandlingsbenk/skitne instrumenter

Prosedyre

 • Bruk desinfiserende vaskemiddel egnet til behandlingsbenk

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Analysere prøver

Her kan du evt. henvise til prosedyrer for forskjellige analyser. Hvis du ønsker det, kan du opprette egne oppgaver for de forskjellige analysene.

Fjerne ørevoks

Prosedyre

 • Gjelder spesielt pasienter med øregangseksem, økt voksproduksjon og brukere som ikke er i stand til å ivareta sin egen ørehygiene.
 • Personer med tendens til mye ørevoks bør otoskoperes ca. hver tredje måned.
 • Øreskylling må ikke foretas ved perforert trommehinne. Konferer med lege før du begynner.
 • Før behandling: Informer pasienten om årsak/tiltak/behandling. Pasienten skal dryppe temperert olje i øret eller ørene om kvelden i to dager før skylling.
 1. Finn fram utstyret:
  • temperert vann (37°)
  • plast
  • håndkle
  • pussbekken
  • engangs eller flergangs skyllesprøyte
 2. La bruker ligge eller sitte med plast, håndkle og pussbekken under øret eller ørene som skal skylles.
 3. Trekk opp temperert vann i skyllesprøyten.
 4. Rett ut øregangen ved å trekke ørebrusken opp- og bakover.
 5. Hold sprøyten slik at spissen ligger ved begynnelsen av ytre øregang og la den peke oppover. Press på sprøyten.
 6. La skyllevæsken komme forsiktig mot bakre øregangsvegg.
 7. Skyll til væsken som kommer ut er ren.
 8. Be bruker/pasienten selv riste vannet ut.
 9. Rens ytre øre med vattpinner.

Foreta injeksjon/vaksinasjon

Prosedyre

 1. Avklar om injeksjoner skal gis intramuskulært eller subcutant.
 2. Avgjør om pasienten skal stå eller ligge ved injekson.
 3. Spør pasienten om allergier, sjekk om nødvendig pakningsinnlegget. Konsulter lege hvis du er usikker.
 4. Spør om akutt febersykdom. Konsulter lege ved barn under 3 år.
 5. Sjekk at anafylaksiberedskap i form av adrenalin/injeksjonsutstyr er i rommet, og at lege er tilstede på huset.
 6. Trekk væsken som skal injiseres opp i sprøyte med egen kanyle, den skiftes og rett kanyle festes på sprøyten.
 7. Stikk pasienten, aspirer og injiser, gi lett massasje på innstikkstedet etterpå.
 8. Informer pasienten om mulig bivirkninger, og om at hun/han skal vente 20 minutter på venterommet etter injeksjonen og melde fra hvis det oppstår ubehag i denne ventetiden.
 9. Dokumenter injeksjonen i form av journalnotat. Notatet skal inneholde opplysninger om hvilken injeksjon (evt. vaksine) som er gitt og hvor på kroppen det er injisert. Noter i journalens oversiktbilde i rubrikken «vaksiner» hvilke av de lengevarende vaksiner (pneumokokk, difteri-tetanus, hepatitt A eller B) som er gitt slik at det er lett å finne også etter f.eks. 10 år.

Kaste problemavfall

Du kan også spesifisere hvilke rutiner som er avtalt med avfallselskapet om henting av avfall.

Prosedyre

Problemavfall er avfall som innebærer smitterisiko og fare for omgivelsene, som f.eks:

 • biologisk avfall fra pasienter med infeksjoner
 • større mengder blod og blodtilblandede sekreter og kroppsvæsker, f.eks. blod-/serumprøverør
 • stikkende og skjærende avfall

Stikkende og skjærende avfall skal i beholdere av hardplast el.l, slik at ingen kan skade seg på dem.
Smitteførende avfall skal merkes tydelig med gult.
Gule plastdunker som er tydelig merket kan inneholde begge typer.

Legge inn veneflon

Prosedyre

 1. Finn fram veneflonkurven/kofferten.
 2. Vask hendene og ta på hansker.
 3. Informer pasienten. Pasienten bør ligge. Finn en god arbeidsstilling, og sørg for godt lys.
 4. Velg vene på håndrygg eller underarm, så perifert som mulig.
 5. Legg på staseslange.
 6. Orienter deg om venes størrelse og beskaffenhet.
 7. Velg veneflon ut fra venes størrelse og formålet med kanylen. Husk at det kan gis 1-3 liter blank væske i en veneflon 0,8-1,0 /døgn.
 8. Unngå at kanylen blir liggende over ledd.
 9. Klipp bort evt. hår, ikke barber.
 10. Desinfiser hudområdet. Vask med klorhexidinsprit 0,5 % og la denne lufttørke. Ikke berør innstikkstedet etter dette.
 11. Punkter huden og før veneflonen inn noen millimeter før du punkterer åren.
 12. NB! Mandrengen må ikke røres/beveges før kanylen ligger i venen.
 13. Når blodet kommer i oppsamlingsproppen føres kanylen 1 – 2 mm videre inn i vene før stasen slippes opp – mandrengen trekkes ut mens veneflonkateteret føres inn.
 14. Sett en finger mot kateterets munning i venen og trekk mandrengen helt ut.
 15. Har du trukket mandrengen ut, må du ikke føre den inn igjen, det kan skade veneflonkateteret.
 16. Sett på den sterile proppen. Fikser vingene på veneflonen. Det er viktig at veneflonen er skikkelig fiksert.
 17. Skyll veneflonen med NaCl, 0,9% eller koble til drypp.
 18. Dekk innstikkåpningen sterilt. Legg over fest en 5 x 5 cm kompress.
 19. Ta av hanskene og vask hendene.
 20. Noter lokkeslett, dato og signatur på plasteret.

Tiltak som minsker infeksjonsfaren ved perifer venekanyle:

 • kanylen settes i overekstremitet i stedet for i underekstremitet
 • avstand mellom innstikk i hud og punktering av venen
 • kanylen er tynnest mulig
 • kanylen fikseres godt
 • kanylen skiftes hver 48. time

Tiltak som kan lette valg av vene:

 • ekstremiteten holdes varm
 • ekstremiteten henger ned
 • brukeren åpner og knytter hånden («pumper»)
 • staseslangen legges ca. 10 cm fra innstikkstedet
 • staseslangen legges ganske nær innstikkstedet hvis venen «ruller» og vene fikseres distalt med en finger

NB ! Vær forsiktig med å «klappe» på huden til eldre mennesker; venen kan briste.

Sende prøver til eksterne laboratorier

Ta blodprøve

Prosedyre

Vær oppmerksom på blødningsfare hvis pasienten står på antikoagulantia.

Hemoglobin:

 1. Stikk i fingeren.
 2. Tørk bort de første 3 dråpene.
 3. Sug opp en dråpe med kyvetten. Kyvetten skal ikke berøre huden.
 4. Tørk overflødig blod av kyvetten.
 5. Sett kyvetten inn i hgb apparatet.
 6. Les av umiddelbart.

Blodsukker:

 1. Stikk i fingertuppen.
 2. Tørk bort den første dråpen.
 3. Ta en dråpe på teststrimmelen.
 4. Sett strimmelen inn i apparatet.
 5. Avles ifølge «nedtelling».

Veneblod:

 1. Ha alt utstyr klart.
 2. Merk glassene med pasientens navn og fødselsdato før du tar prøven.
 3. Finn en vene i albueleddet, alternativt håndbaken.
 4. Legg staseslange ca 10 cm over stikkstedet.
 5. Bruk rett rør til rett prøve.
 6. Ikke la staseslangen sitte på for lenge. Dette er spesielt viktig for kaliumbestemmelse.
 7. Komprimer og sett på dott og plaster.

Ta imot urinprøve

Prosedyre

 1. Hvis urinen leveres av pasient, pårørende eller hjemmesykepleie: Avklar problemstilling og behandlende lege først.
 2. Utfør nødvendig analyse. [Her kan du evt. henvise til hvor relevante prosedyrer for analyse finnes]
 3. Sjekk at urinprøve og rekvisisjon er merket med navn og dato og at den sendes på rett medium ved eventuell videresending.
 4. Prøver som analyseres på stedet noteres i pasientens journal i laboratoriedelen. [Her kan du evt. spesifisere nærmere hvordan dette skal gjøres]

Utføre EKG

Prosedyre

 1. Sjekk at pasienten ligger komfortabelt, og at det er fin temperatur, rolig stemning og trygghet i rommet.
 2. Fest elektroder etter angitte regler (oppslag med illustrasjon og huskeregler).
 3. Registrer EKG [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]
 4. Sørg for at legen får registreringen for tolkning, evt. sammenligning med tidligere EKG, og registrering i journal.

Utføre spirometri

Prosedyre

 1. Sjekk at kalibrering av utstyr er utført.
 2. Instruer pasienten i fremgangsmåte og teknikk som hører til under det program som brukes.
 3. Registrer spirometri
  [prosedyren vil her avhenge av hvilket apparat som brukes. Generell prosedyre kan hentes fra Norsk Elektronisk Legehåndbok]

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Varsle om yrkesskade hos pasient

Prosedyre

 1. Fyll ut skjemaet «Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade» (se hjelpetekst)
 2. Send utfylt skjema til
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Postboks 4720 Sluppen
  7468 Trondheim

Åpne og stenge pasientmottak

Gjøre opp kassen

Håndtere forespørsler om pasientopplysninger

Prosedyre

Ikke utlever pasientopplysninger uten at du er helt sikker på at det er i tråd med det den pasientansvarlige har bestemt.

Informere nye pasienter om rettigheter i forhold til egen journal

Prosedyre

Skriv ut og gi til pasienten: Info til pasienter om journalrettigheter

Koble inn/ut telefonsvarer

Kontrollere, evt. endre telefonsvarerbeskjed

Skaffe medikamenter og medisinsk forbruksutstyr

Prosedyre

 1. Send bestilling [angi firma og bestillingsmåte]
 2. Hent varene så snart som mulig
 3. Legg dem på rett sted

Skanne papirpost til journal

Prosedyre

 1. Sjekk om papiropplysningene også foreligger elektronisk i journalen.
 2. Hvis ikke: Skann inn opplysningene. Alt som er verdt å oppbevare i journal skal skannes.
 3. Overfør til riktig pasientjournal, og riktig legesignatur.
 4. Lag er kort notat som beskriver Avsender, hva slags opplysninger, dato. La notatet stå usignert, slik at legen går inn i journalen og ser over opplysningene.
 5. Vurder om det bør gjøres avtale med avsender om elektronisk kommunikasjon, slik at skanning i fremtiden minimaliseres. Ta i så fall kontakt med Dataansvarlig om dette.

Spør dersom du er i tvil om noe.

Ta imot bestilling av fysioterapitime

Prosedyre

 1. Vurder prioritet ut fra helsemessige faglige vurderinger i tråd med gjeldende retningslinjer utarbeidet i samarbeid med kommunen.
 2. Gi time hos fysioterapeut eller gi opplysninger om forventet ventetid.

 

Ta imot bestilling av legetime

Prosedyre

 1. Vurder hvilken type timeavtale som skal gis: vanlig time, halvakutt, akutt etc. Konsulter lege dersom du er i tvil om hastegrad.
 2. Gi time hos pasientens fastlege, hos annen lege bare dersom det er helt

Ta imot betaling fra pasienter

Prosedyre

Pass på at du alltid:

 • sjekker om pasienten har rett til full refusjon (f.eks. ved yrkesskade)
 • gir kvittering
 • dokumenterer beløpet
 • kan besvare spørsmål om beløpet

Ta imot pasienthenvendelser

Prosedyre

 1. Vurder hastegrad og prioriter henvendelsen i henhold til dette.
 2. Gi eventuelt veiledning.
 3. Dokumenter henvendelsen. Alle pasienthenvendelser som innebærer medisinsk vurdering skal dokumenteres. [Angi evt. hvordan henvendelsen skal dokumenteres]

Utlevere resept/sykmelding/attest

Prosedyre

 1. Forsikre deg om at vedkommende snakker på vegne av pasienten.
 2. Dersom du ikke kjenner pasienten/personen: Be om legitimasjon ved henting.
 3. Avtal om resept/sykmelding/attest skal hentes eller sendes.
 4. Sørg for at det betales kontant, med kort eller med giro. Legg ved giro ved forsendelse.

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Rette og slette i journal

Prosedyre

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.

 1. Rett eller slett opplysningene dersom du mener dette er forsvarlig ut fra hensynet til forsvarlig behandling.
 2. Hvis ikke: Forklar pasienten hvorfor du ikke etterkommer ønsket, og informer om retten til å klage til Helsetilsynet.

Praksismøte

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller krav om at den/de ansvarlige for virksomheten skal «sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Levere bankbilag for pasientinnbetalinger

Prosedyre

Lever bilaget til den som har funksjonen Hverdagsøkonomi

Ta initiativ til gjennomgang av nye, sentrale retningslinjer

Sende elektroniske meldinger med helse- og personopplysninger

Dette forslaget er bare et rammeverk. Du må selv gjennomgå og komplettere prosedyren i henhold til din elektroniske pasientjournal og totale kommunikasjonsløsning.

Prosedyre

 1. Vær sikker på at kommunikasjonspartneren (adressaten) og meldingstypen er klarert for elektroniske meldinger. Hvis du er usikker, sjekk listen over godkjente partnere i Retningslinjer: Kommunikasjonspartnere for elektroniske meldinger. Samme prosedyre gjelder hvis du sender elektronisk kopi til noen.
 2. Send meldingen.
 3. Dersom adressaten er under pilotering (utprøving): Send papirutskrift i tillegg.

Hvis du oppdager feil ved adresser, meld feilen som avvik slik at den kan bli rettet.

Sjekke elektroniske meldinger ved fravær

Beskriv så konkret som mulig hvordan elektroniske meldinger i ditt meldingssystem sjekkes og behandles av kollega ved fravær. Prioriteringslisten er et utkast som du kan omarbeide til å stemme med virksomhetens egne prioriteringer.

Prosedyre

Følgende hastegrad og prioritering av meldinger gjelder:

 • Med en gang: Ved pasient eller samhandlingsparts meldte behov i enkeltsaker.
 • Tre dager: Pasientforespørsler, kommunale PLO-meldinger (hjemmesykepleien, psykiatrisk sykepleier, bofellesskap etc.)
 • Syv dager: Laboratorieprøver og røntgensvar (øyeblikkelig hjelp-svar vil bli ringt til kontoret)
 • To uker: Epikriser generelt

Retningslinjer

Beslutningsstøtteverktøy

[Her kan du beskrive hvilke systemer og verktøy som skal brukes i klinisk praksis og ved veiledning av pasienter.]

Håndtering av pasientinformasjon for pasientansvarlig i fravær

[Beskriv hvordan elektroniske meldinger med pasientinformasjon skal håndteres når en pasientansvarlig er fraværende over flere dager]

Info til pasienter om fritt sykehusvalg

Hva er retten til fritt sykehusvalg?

Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering og /eller behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted. Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt utredning og/eller behandling innenfor somatikken, det psykiske helsevernet og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Pasienten kan imidlertid ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt sykehusvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for. Retten er hjemlet i pasientrettighetsloven §2-4.

Hva betyr fritt sykehusvalg for meg som pasient?

Fritt sykehusvalg er en rettighet du som pasient har. Dette gir deg rett til å velge ved hvilket sykehus du skal bli behandlet/vurdert. Retten til fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak, samt private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak. Både innleggelser og polikliniske konsultasjoner innen sykehusets organisasjon omfattes av fritt sykehusvalg. Dette betyr i praksis at du for eksempel kan velge å bli behandlet ved et spesielt sykehus for eksempel fordi ventetiden på behandling av din lidelse er kort, eller de har spesiell erfaring.

Har sykehuset en plikt til å ta imot alle pasienter som velger seg til sykehuset?

Sykehusene som er omfattet av ordningen med fritt sykehusvalg er som hovedregel forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til sykehuset, uavhengig av bosted. Det er ett unntak fra dette. Sykehusene kan avvise pasienter fra andre bostedsregioner som benytter retten til fritt sykehusvalg, når de må prioritere pasienters rett til vurdering og behandling fra egen bostedsregion.

Hva betyr fritt sykehusvalg for fastlegen/primærlegen?

Det er pasientens rett til å velge sykehus etter de rammer som loven og forskriftene setter. Pasientens fastlege/primærlege skal gi informasjon om muligheten til å velge sykehus og ved behov veilede pasienten og anbefale hvilken behandlingsinstitusjon han/hun mener er mest hensiktsmessig, vurdert ut i fra pasientens situasjon. I denne anbefalingen vil ventetider kunne være en viktig faktor.

Når kan jeg velge sykehus?

Rett til fritt sykehusvalg oppstår i forbindelse med planlagt behandling, det vil si når en pasient blir henvist til sykehus av en primærlege eller legespesialist. I øyeblikkelig hjelp situasjoner hvor pasienten har behov for behandling umiddelbart, har pasienten ikke rett til å velge sykehus. Pasienten får imidlertid rett til å velge sykehus når den akutte situasjonen er over.
Pasienten kan benytte seg av retten til fritt sykehusvalg ved de forskjellige trinnene i helsehjelpen. Det vil si at vurdering av pasientens helsetilstand kan skje på ett sykehus, pasienten kan få utført en operasjon ved et annet og motta rehabilitering ved et tredje sykehus. Pasienten har med andre ord mulighet til å skifte sykehus underveis. Helsepersonellet må imidlertid kunne vurdere om det er medisinsk forsvarlig å avbryte behandlingen.

Rett til vurdering

Alle som blir henvist til sykehus har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager. Sykehuset skal avgjøre om det er nødvendig med helsehjelp, og gi informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. Dette innebærer imidlertid ikke at pasienten har rett til en endelig diagnose eller time til undersøkelse eller behandling i løpet av 30 virkedager.

Rett til nødvendig behandling

For å sikre at de pasienter som trenger det mest skal få behandling først, vil noen pasienter få en rett til å motta nødvendig behandling. Vurderingen av hvem som er en slik «rettighetspasient» foretas bl.a. ut i fra tilstandens alvorlighetsgrad og muligheter til å forbedre tilstanden. Pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester, men som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys behandling. Den ne gruppen må vente noe lenger på behandling.

Rett til individuell frist

Rettighetspasientene har krav på å få fastsatt en individuell frist fra sykehusene for når man skal få oppfylt retten til behandling.
Fristen skal fastsettes på bakgrunn av pasientens tilstand og i forhold til hva som anses å være medisinsk forsvarlig. Hvis fristen ikke overholdes, har det regionale helseforetaket plikt til å dekke kostnadene til behandling ved et annet sykehus.
Om en rettighetspasient ønsker å benytte seg av retten til fritt sykehusvalg vil ikke dette føre til at pasientens rett til nødvendig helsehjelp innen fastsatt frist faller bort.

Vaksinasjon

Influensavaksine

Influensavaksine tilbys spesielt de risikogruppene som Folkehelsa anbefaler vaksine til, men vi vaksinerer alle som ønsker å vaksineres og ikke har kontraindikasjoner. Spesielle tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen i risikogruppene utarbeides hver høst. Pneumokokkvaksine tilbys de pasienter der det er indisert, og tas med i de spesielle tiltakene nevnt over. Pneumokokkvaksine skal gjentas hvert 10. år.

Reisevaksinasjon

Reisevaksinasjoner tilbys etter reisemedisinsk konsultasjon, eller hvis pasienten har fått utskrevet vaksine av annen lege. Hver lege tar stilling til om hun/han vil tilby reisemedisinske konsultasjoner.
Vaksinasjonsertifikatet for gulfeber er i dag det eneste vaksinasjonssertifikat som kreves ved internasjonale reiser, og det må stemples med godkjent stempel. Det er ingen spesielle medisinske aspekter ved selve vaksineringen. Helsetilsynet legger vekt på at det i tillegg til vaksinasjonen skal være sikret tilgang til rådgivning i trope- og reisemedisin på det kontor hvor vaksinasjonen gis til reisende. Regelverket for dette og fremgangsmåte for å skaffe stempel finnes i rundskriv fra Statens helsetilsyn (se Referanser).

Vaksinasjon av ansatte

Ansatte tilbys vaksinasjon mot Hepatitt B ved nyansettelse (evt Hep A+B), samt vaksinasjon mot influensa og evt. pneumokokinfeksjon på indikasjon hver høst for vår regning.

Vårt møte med pasientene

I vår virksomhet ønsker vi å ha et positivt møte med alle pasienter. Vi legger vekt på god tilgjengelighet, også på telefon. Våre pasienter skal oppleve at de er velkommen med sine henvendelser.
Vi bestreber oss på å holde god beredskap for hastetimer, slik at de som har akutt behov for å komme til får hjelp.
Vi ønsker å ha spesiell omtanke for pasienter med spesielle behov, både med hensyn til fysisk tilgjengelighet for bevegelseshemmede, og med tanke på grupper med lav status og store og sammensatte problemer som psykiske lidelser og rusavhengighet.
Venterommet skal være hyggelig og ha et godt utvalg av oppdatert lesestoff. Det daglige ansvaret for dette ligger på funksjonen Pasientmottak.
For å sikre at vi oppleves i tråd med disse intensjonene, skal vi fra tid til annen gjennomføre enkle brukerundersøkelser. Vi skal også være lydhøre for klager og andre innspill fra pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, og bruke avviksbehandling som et positivt verktøy for forbedring, også av pasientenes opplevelse av virksomheten vår.

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.