Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Avvik

Hva er avvik?

«Avvik» kan oppleves som et ubehagelig ord, men det betyr egentlig bare mangel på oppfyllelse av visse definerte krav. Minimumskravene for helsevirksomheter er de kravene som stilles av myndighetene gjennom lover og forskrifter. Men i tillegg bør virksomheten selv stille krav! Eksempler på avvik kan være feil på utstyr, prøver, uhell, menneskelig svikt eller klager fra pasienter uansett årsak.

En viktig strategi for å forebygge alvorlige feil er å registrere et stort antall feil og nesten-feil. For å klare det må vi skape en åpen kultur der nesten-feil anses som kilde til kvalitetsforbedrende diskusjoner og prosedyrerevisjoner, ikke som uttrykk for personlig slurv som skal straffes.

Den som først blir oppmerksom på avviket skal sørge for rapportering. Konferer med kollega hvis det er tvil om saken. En hendelse som ikke har gitt skade, men kunne ha gjort det, skal også registreres. Avviksrapporteringen kan gjøres direkte i TrinnVis, eller med appen TrinnVis avvik.

Retningslinjer

Avviksbehandling

Hvorfor skal vi rapportere avvik?

I vår virksomhet ønsker vi å stadig forbedre måten vi gjør ting på gjennom å lære av feil og nesten-feil som oppstår. Dette er et av de viktigste prinsippene i forbedringsarbeidet vårt. For å kunne lære av feil, må vi først registrere feilene som oppstår. Derfor skal alle som opplever at noe går galt, eller lett kunne gått galt, rapportere hendelsen.

Hvilke hendelser skal rapporteres?

Alle slags feil, nesten-feil og uhell skal rapporteres. En hendelse som ikke har gitt skade, men kunne ha gjort det, skal også registreres. Det kan være feil på utstyr, prøver, uhell, girofeil, personlige feil eller klager fra pasienter uansett årsak. Snakk med en kollega hvis du er i tvil.

Hvor mange hendelser skal rapporteres?

Det er ikke et mål å holde antall rapporterte hendelse lavt. Mange rapporter er et positivt symptom på aktsomhet og endringsvilje i virksomheten vår – derfor ønsker vi så mange rapporter som mulig.

Hvem skal rapportere hendelsen?

Den som først blir oppmerksom på hendelsen skal sørge for rapportering, enten ved å rapportere selv eller å sørge for at en annen gjør det.

Hvordan skal hendelsen rapporteres?

Bruk TrinnVis til avviksrapportering, evt. appen TrinnVis avvik.

Hva skal gjøres ut over rapporteringen?

Når hendelsen/situasjonen tilsier det, skal skadebegrensende tiltak iverksettes umiddelbart. Dersom dette ikke er nødvendig, kan avviksrapporten ligge til neste praksismøte.

Hva skal gjøres videre med avviksrapporten?

Nye rapporter skal rutinemessig gjennomgås på praksismøtet. Avviksrapportene er i utgangspunktet bare til internt bruk, men visse hendelser kan kreve ekstern rapportering. For eksempel er vi pålagt å rapportere til Datatilsynet om hendelser som truer datasikkerheten. Etter gjennomgang av hendelsene endres oppgaver, prosedyrer, retningslinjer etc. i TrinnVis ved behov.

TrinnVis er et komplett, webbasert styringssystem som integrerer både administrasjonssystem, kvalitetssystem, internkontrollsystem og HMS-system i én løsning.

TrinnVis er spesiallaget for norske helsevirksomheter, og egner seg for deg som er lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog, kiropraktor eller driver en annen type praksis innenfor helsetjenesten. Systemet passer også godt for helsehus og andre tverrfaglige virksomheter.

TrinnVis ble først laget for legekontor og gruppepraksiser, og brukes i dag av en tredjedel av norske allmennleger. Så ble systemet tilpasset til fysioterapiinstitutter, før det endelig ble utvidet til å omfatte alle slags praksiser, klinikker, institutter, laboratorier og andre virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenesten.

TrinnVis inneholder en mengde forslag og eksempler i form av maler for retningslinjer, funksjoner, avtaler og andre dokumentmaler, og dekker de fleste sider ved drift av en norsk helsevirksomhet.

Som aktiv TrinnVis-bruker er du godt rustet dersom du får tilsyn fra Helsetilsynet, Arbeidstilsynet eller Det lokale eltilsyn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.