Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Selskapsavtale for fysioterapeuter med personlige tilskudd i DA

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

  • I rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund kalles en avtale mellom en kommune og et selskap for selskapsavtale. Dette ikke er en slik avtale, men en avtale mellom deltakerne i selskapet.

ASA 4313 for perioden 2017-2018

[Dette er et utkast til en selskapsavtale for DA der deltakerne har personlige driftstilskudd. Du kan bruke utkastet som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp en signert selskapsavtale som vedlegg eller bare henvise til hvor selskapsavtalen oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Selskapsavtale

1 Selskapets foretaksnavn

Selskapet er et ansvarlig selskap med delt ansvar. Selskapets foretaksnavn er [navn] DA.

2 Navn og bosted for deltakerne

Følgende personer deltar i selskapet:

[Navn] [Personnummer] [Adresse]

[Navn] [Personnummer] [Adresse]

[…]

3 Formål

Selskapets formål er drift av fellesfunksjoner i gruppepraksis i fysioterapi og virksomhet som står i forbindelse med dette. Selve fysioterapivirksomheten drives av den enkelte deltaker for dennes regning og risiko.

4 Hovedkontor

Selskapets har sitt hovedkontor i [kommunenavn] kommune. Selskapets adresse er [adresse].

5 Ansvarsbegrensninger

Ansvarsandelen for den enkelte deltaker for selskapets forpliktelser er følgende:

[Navn]: Andel i selskapets forpliktelser: [Andel ]

[Navn]: Andel i selskapets forpliktelser: [Andel ]

[…]

6 Selskapsmøtet

Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakere er medlemmer av selskapsmøtet og har rett til å møte i dette.

Selskapsmøtet innkalles av daglig leder [per brev, telefaks og/eller e-post] til den enkelte deltaker med [minst 14 dagers] varsel. I innkallingen skal det opplyses om de forhold som skal behandles i selskapsmøtet (dagsorden).

Selskapsmøtet innkalles etter behov. Enhver deltaker kan når som helst kreve selskapsmøtet innkalt til behandling av forhold som vedrører selskapet.

Selskapsmøtet treffer blant annet avgjørelse om følgende forhold:

  1. Størrelsen av deltakernes eventuelle månedlige akontoinnbetaling av felles driftsutgifter til selskapet.
  2. Inngåelse og forlengelse av husleieavtaler.
  3. Innkjøp, herunder vedlikehold og supplement, av felles inventar og utstyr.
  4. Inngåelse av avtaler om levering av andre varer og tjenesteytelser der kontraktssummen overstiger [beløpsgrense].
  5. Ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av hjelpepersonell og annet personale.
  6. Deltakers utføring av oppgaver i selskapets lokaler som ikke er direkte knyttet til fysioterapivirksomhet og som bruker felles ressurser.

7 Stemmerett og beslutningskompetanse

Bare deltakere har stemmerett i selskapsmøtet. Selskapsmøtet er beslutningsdyktig når alle deltakerne er til stede. [Eventuelle regler om stemmerett, for eksempel der deltakerne eier ulike deler].

Beslutning om endringer av denne selskapsavtale treffes med enstemmighet.[Partene kan her avtale annet, for eksempel at selskapsavtalen kan endres med 2/3 flertall blant deltakerne.] Andre beslutninger treffes med simpelt flertall med unntak av følgende saker som besluttes med [enstemmighet eller 2/3 flertall]:

  • anskaffelse av inventar og utstyr med betydelig verdi [kan være hensiktsmessig med en eksakt beløpsgrense av hva betydelig verdi innebærer]
  • inngåelse av leiekontrakt for Selskapets lokaler
  • inntak av nye deltakere i denne avtale

8 Daglig leder

[Det er ikke et lovbestemt krav om å ha daglig leder, men det er normalt hensiktsmessig for å bedre administreringen av Selskapet at man har en person med et formelt lederansvar. Dersom deltakerne bestemmer at man ikke skal ha daglig leder må hele selskapsavtalen justeres i forhold til de punkter hvor daglig leder er omtalt.]

Daglig leder utpekes av selskapsmøtet for en periode på [1 år] av gangen [eventuelt: med enstemmighet/2/3 flertall]. Kun deltakere kan utpekes som daglig leder. Det gjelder ingen begrensninger i adgangen til å bli utpekt på nytt.

Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som selskapsmøtet har gitt.

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når selskapsmøtet i det enkelte tilfelle har gitt ham myndighet til det, eller når selskapsmøtets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Selskapsmøtets medlemmer skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder skal særlig påse at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Verken daglig leder eller andre som yter en innsats for selskapet mottar særskilt godtgjørelse for denne innsatsen. [Alternativt kan det tas inn en bestemmelse om lønn til daglig leder.]

9 Representasjon og firmategningsrett

Selskapet representeres utad av samtlige deltakere, som i fellesskap tegner dets firma.

10 Forholdet til Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313

Fysioterapeutvirksomhet er i stor grad regulert i Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Selskapsavtalen må derfor tolkes i tråd med de regler og prinsipper som følger av ASA 4313 eller eventuelle senere avtaler som erstatter eller supplerer denne.

11 Eierskifte

Selskapsandel kan overdras fra en deltaker til en ny eier uten samtykke fra de øvrige deltakerne dersom overdragende deltaker har individuell avtalehjemmel med kommunen som skal overdras til ny fysioterapeut etter ASA 4313 punkt 6 og 7, dog forutsatt at selskapsandelen og praksis overdras til den som overtar overdragende deltakers avtalehjemmel.

Ved annen overdragelse av selskapsandel enn nevnt i første avsnitt, kreves samtykke fra samtlige øvrige deltakere.

12 Uttreden

En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold og dermed tre ut av selskapet med [antall] måneders skriftlig varsel regnet fra første dag i påfølgende måned etter at oppsigelsen ble gitt.

Ved oppsigelse som skyldes at deltakeren flytter sin praksis uten samtidig å si opp eventuell personlig avtalehjemmel er deltakeren, med mindre de øvrige deltakere ved simpelt flertall samtykker til noe annet, forpliktet til å dekke sin andel av selskapets allerede vedtatte driftsutgifter i en periode på [antall] måneder fra oppsigelsesperiodens utløp. I samme periode påhviler det de øvrige deltakere tapsbegrensningsplikt. Denne bestemmelsen begrenser ikke de øvrige deltakernes eventuelle rett til å kreve erstatning fra den uttrådde deltakeren.

For øvrig gjelder selskapsloven § 2-32, 2. – 4. ledd.

13 Deltakers død

Ved en deltakers død er boet etter denne berettiget til midlertidig å inntre i avdødes deltakerforhold i selskapet. Boet har samtidig rett til å videreføre avdødes praksis ved hjelp av vikar inntil praksisen overdras til tredjemann eller innløses, jfr. ASA 4313 punkt 10. Boet inntrer da i samtlige av avdødes rettigheter og forpliktelser i forhold til selskapet, selskapets kreditorer og de øvrige deltakere. Boet skal så snart som mulig meddele de øvrige deltakere om det ønsker å gjøre bruk av denne retten.

Boet, som er inntrådt i avdødes deltakerforhold i selskapet, kan når som helst si opp dette deltakerforholdet i overensstemmelse med selskapsavtalens § 12, 1. ledd. Hvis ikke boets deltakerforhold tidligere er opphørt ved oppsigelse, opphører deltakerforholdet automatisk når den fysioterapeut til hvem boet har overdratt avdødes praksis inntrer i selskapet.

Dersom boet ikke overdrar praksisen til tredjemann, kan boet kreve seg utløst av selskapet av de øvrige selskapsdeltakere.

[Eventuelle regler om verdsettelse].

14 Utelukking

I tillegg til hva som følger av selskapsloven § 2-36 kan en deltaker ved skriftlig påbud utelukkes fra selskapet ved utløsning dersom

(a) vedkommende mister sin autorisasjon eller på annen måte mister retten til å drive selvstendig virksomhet som fysioterapeut, eller

(b) vedkommende slutter å drive fysioterapivirksomhet eller virksomhet som står i forbindelse med dette, i selskapets regi.

15 Tvister

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale mellom noen av Partene skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal den løses ved nemndsbehandling etter bestemmelsene i voldgiftsloven av 14.5.2004 nr 25.

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakernavn]

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakernavn]

[…]

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.