Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Selskapsavtale for fysioterapeuter i DA med selskapstilskudd

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

 • I rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund kalles en avtale mellom en kommune og et selskap for selskapsavtale. Dette ikke er en slik avtale, men en avtale mellom deltakerne i selskapet.

ASA 4313 for perioden 2017-2018

[Dette er et utkast til en selskapsavtale for DA med selskapstilskudd. Du kan bruke utkastet som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp en signert selskapsavtale som vedlegg eller bare henvise til hvor selskapsavtalen oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Selskapsavtale for [navn på selskap] DA

1 Selskapets foretaksnavn

Selskapet er et ansvarlig selskap med delt ansvar. Selskapets navn er [navn på selskap] DA.

2 Navn og bosted for deltakerne

Følgende personer deltar i selskapet:

[Navn] [Personnummer] [Adresse]

[Navn] [Personnummer] [Adresse]

[…]

3 Formål

Selskapets formål er fysioterapivirksomhet i gruppepraksis, og virksomhet som står i forbindelse hermed.

4 Hovedkontor

Selskapets har sitt hovedkontor i [kommunenavn] kommune. Selskapets adresse er [adresse].

5 Ansvarsbegrensninger

Ansvarsandelen for den enkelte deltaker for selskapets forpliktelser er følgende:

[Navn]: Andel i selskapets forpliktelser: [Andel ]

[Navn]: Andel i selskapets forpliktelser: [Andel ]

[…]

6 Selskapsmøtet

Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakere er medlemmer av selskapsmøtet og har rett til å møte i dette.

Selskapsmøtet innkalles av daglig leder [per brev, telefaks og/eller e-post] til den enkelte deltaker med [minst 14 dagers] varsel. I innkallingen skal det opplyses om de forhold som skal behandles i selskapsmøtet (dagsorden).

Selskapsmøtet innkalles etter behov. Enhver deltaker kan når som helst kreve selskapsmøtet innkalt til behandling av forhold som vedrører selskapet.

Selskapsmøtet treffer blant annet avgjørelse om følgende forhold:

 1. Størrelsen av deltakernes eventuelle månedlige akontoinnbetaling av felles driftsutgifter til selskapet.
 2. Inngåelse og forlengelse av husleieavtaler.
 3. Innkjøp, herunder vedlikehold og supplement, av felles inventar og utstyr.
 4. Inngåelse av avtaler om levering av andre varer og tjenesteytelser der kontraktssummen overstiger [beløpsgrense].
 5. Ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av hjelpepersonell og annet personale.
 6. Deltakers utføring av oppgaver i selskapets lokaler som ikke er direkte knyttet til fysioterapivirksomhet og som bruker felles ressurser.
 7. Utdelinger fra selskapet til deltakerne.

7 Stemmerett og beslutningskompetanse

Bare deltakere har stemmerett i selskapsmøtet. Selskapsmøtet er beslutningsdyktig når alle deltakerne er til stede. [Eventuelle regler om stemmerett, for eksempel der deltakerne eier ulike deler].

Beslutning om endringer av denne selskapsavtale treffes med enstemmighet.[Partene kan her avtale annet, for eksempel at selskapsavtalen kan endres med 2/3 flertall blant deltakerne.] Andre beslutninger treffes med simpelt flertall med unntak av følgende saker som besluttes med [enstemmighet eller 2/3 flertall]:

 • anskaffelse av inventar og utstyr med betydelig verdi [kan være hensiktsmessig med en eksakt beløpsgrense av hva betydelig verdi innebærer]
 • inngåelse av leiekontrakt for Selskapets lokaler
 • inntak av nye deltakere i denne avtale

8 Daglig leder

[Det er ikke et lovbestemt krav om å ha daglig leder, men det er normalt hensiktsmessig for å bedre administreringen av Selskapet at man har en person med et formelt lederansvar. Dersom deltakerne bestemmer at man ikke skal ha daglig leder må hele selskapsavtalen justeres i forhold til de punkter hvor daglig leder er omtalt.]

Daglig leder utpekes av selskapsmøtet for en periode på [1 år] av gangen [eventuelt: med enstemmighet/2/3 flertall]. Kun deltakere kan utpekes som daglig leder. Det gjelder ingen begrensninger i adgangen til å bli utpekt på nytt.

Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som selskapsmøtet har gitt.

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når selskapsmøtet har gitt ham myndighet til det, eller når selskapsmøtets ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Selskapsmøtets medlemmer skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Verken daglig leder eller andre som yter en innsats for selskapet mottar særskilt godtgjørelse for denne innsatsen. [Alternativt kan det tas inn en bestemmelse om lønn til daglig leder.]

9 Representasjon og firmategningsrett

Selskapet representeres utad av samtlige deltakere, som i fellesskap tegner dets firma.

I saker som faller innenfor daglig leders myndighet er det daglig leder som representerer selskapet utad og tegner dets firma.

10 Forholdet til Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313

Fysioterapeutvirksomhet er i stor grad regulert i Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Selskapsavtalen må derfor tolkes i tråd med de regler og prinsipper som følger av ASA 4313 eller eventuelle senere avtaler som erstatter eller supplerer denne. ASA 4313 punkt 2.1 regulerer driftsavtale med selskap og punkt 2.2 fastslår at de regler som etter ASA 4313 gjelder for fysioterapeuten får tilsvarende anvendelse for selskapet så langt det passer.

11 Stillingshjemler etter avtale med [kommunenavn] kommune

Selskapet har avtale med [kommunenavn] kommune for [antall] avtalehjemler på henholdsvis [X, Y og Z] %, jfr. avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (ASA 4313) punkt 2.1. Eierandelene som fremgår av denne avtales punkt 2 kan kun eies av fysioterapeuter som er tilordnet en av selskapets avtalehjemler etter avtalen med kommunen, med mindre kommunen har samtykket i at andre utøvende fysioterapeuter kan ha eierandeler, jfr. ASA 4313 punkt 2.1.

Samtlige deltakere skal ansettes i selskapet, jfr. ASA 4313 punkt 2.1.

12 Resultatfordeling og utdeling

[Når fysioterapeutenes inntekter går inn i selskapet, må det avtales nærmere hvordan overskuddet skal fordeles mellom dem. Her kan det avtales forskjellige modeller avhengig av deltakernes preferanser og forretningsfilosofi. Videre bør det vurderes om bestemmelsen om fordeling skal inntas i selskapsavtalen eller fremgå av en internavtale mellom deltakerne (som ikke er offentlig tilgjengelig). Nedenfor følger to eksempler på fordeling, den første slik at det tilstrebes at overskuddet skal fordeles på bakgrunn av innsats/inntjening, den andre basert på likedeling].

[Alternativ 1 – deling på bakgrunn av inntjening:]

Selskapets over- eller underskudd skal deles mellom deltakerne på bakgrunn av de inntektene de respektive deltakerne har skapt for selskapet og de kostnadene de respektive deltakerne har påført selskapet.

[Alternativ 2 – likedeling:]

Selskapets over- eller underskudd deles likt mellom deltakerne, dog slik at det hensyntas størrelsen på respektive avtalehjemler med kommunen den enkelte deltaker praktiserer i. Retten til full overskuddsandel er betinget av at det ytes arbeidsinnsats i tråd med avtalehjemmelen. [Deltakerne har rett til full overskuddsandel under fravær som skyldes sykdom, uførhet, barselpermisjon, militærtjeneste eller av andre tvingende grunner, begrenset til [x] arbeidsdager i kalenderåret. Ved ytterligere fravær reduseres overskuddsandelen med [x] pr fraværsdag.

13 Eierskifte

Dersom en av deltakerne som er tilordnet avtalehjemmel fra kommunen opphører med aktiv fysioterapitjeneste i selskapet, skal eventuell ny fysioterapeut som tilordnes avtalehjemmelen tilbys uttredende fysioterapeut sin eierandel, jfr. ASA 4313 punkt 2.1.

Dersom ny fysioterapeut ikke tiltrer skal eierandelene overdras til gjenværende deltakere.

Vederlag for overdragelse av eierandelen fastsettes i samsvar med ASA 4313 punkt 7.

Ved overdragelser av eierandel fra deltaker som ikke er tilordnet en av selskapets stillingshjemler etter avtalen med kommunen, krever overdragelse av selskapsandel samtykke fra samtlige øvrige deltakere samt kommunen, jfr. ASA 4313 punkt 2.1. Dersom overdragelse nektes og vedkommende fysioterapeut skal opphøre med sin virksomhet i selskapet, kan han kreve seg utløst etter selskapsavtalen punkt 14.

14 Uttreden

En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold og dermed tre ut av selskapet med [seks] måneders skriftlig varsel.

Ved oppsigelse som skjer i forbindelse med deltakerens overdragelse av sin eierandel til tredjemann, kan vedkommende ikke kreve seg utløst av selskapet av de øvrige deltakere med det unntak som følger av denne avtales punkt 13 fjerde ledd siste punktum.

For øvrig gjelder selskapsloven § 2-32, 2. – 4. ledd.

15 Deltakers død

Ved en deltakers død er boet etter denne berettiget til midlertidig å inntre i avdødes deltakerforhold i selskapet jf. ASA 4313 punkt 10. Når avdøde praktiserte i en avtalehjemmel etter avtale med kommunen, har selskapet rett til å videreføre avdødes praksis ved hjelp av vikar inntil ny fysioterapeut tilordnes avtalehjemmelen. Dersom avdøde ikke er tilordnet en av selskapets avtalehjemler har boet rett til å videreføre avdødes praksis ved hjelp av vikar inntil praksisen overdras til tredjemann eller innløses. Boet inntrer da i samtlige avdødes rettigheter og forpliktelser i forhold til selskapet, selskapets kreditorer og de øvrige deltakere. Boet skal så snart som mulig meddele de øvrige deltakere om det ønsker å gjøre bruk av denne retten.

Boet, som er inntrådt i avdødes deltakerforhold i selskapet, kan når som helst si opp dette deltakerforholdet i overensstemmelse med selskapsavtalens punkt 14, 1. ledd. Hvis ikke boets deltakerforhold tidligere er opphørt ved oppsigelse, opphører deltakerforholdet automatisk når den fysioterapeut til hvem boet har overdratt avdødes praksis inntrer i selskapet.

Dersom boet ikke overdrar praksisen til tredjemann, kan boet kreve seg utløst av selskapet av de øvrige deltakere.

[Eventuelle regler om verdsettelse.]

16 Utelukking

I tillegg til hva som følger av selskapsloven § 2-36 kan en deltaker ved skriftlig påbud utelukkes fra selskapet ved utløsning dersom

(a) vedkommende mister sin autorisasjon eller på annen måte mister retten til å drive selvstendig virksomhet som fysioterapeut, eller

(b) vedkommende slutter å drive fysioterapivirksomhet eller virksomhet som står i forbindelse med dette, i selskapets regi.

17 Tvister

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale mellom noen av Partene skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal den løses ved nemndsbehandling etter bestemmelsene i voldgiftsloven av 14.5.2004 nr 25.

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakernavn]

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakernavn]

[…]

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.