Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Internavtale for gruppepraksis

[Dette er et eksempel på hvordan internavtale for gruppepraksis kan formuleres, utarbeidet av Legeforeningen. Forslaget passer både for selvstendig næringsdrivende leger som driver gruppepraksis i fastlegeordningen, og for privatpraktiserende spesialister i gruppepraksis.
Du kan bruke forslaget som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp den signerte avtalen som vedlegg eller bare henvise til hvor internavtalen oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Mellom følgende leger:

Navn:
Fødselsnummer:
Org.nr. for enkeltpersonforetak:

Navn:
Fødselsnummer:
Org.nr. for enkeltpersonforetak:

[…]

(heretter kalt deltakerne) inngås nedenstående avtale om drift av
[navn på legekontor]
[adresse]
[arbeidsgivernnr]

Legekontoret drives som en gruppepraksis og er organisert som samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger.

[Fastleger:] Hver enkelt lege baserer sin virksomhet på sin egen fastlegeavtale med kommunen.

[Spesialister:] Hver av legene har avtale om driftstilskudd for privat spesialistpraksis med det regionale helseforetaket.

1 Formål

Deltakerne skal på like vilkår inngå i et arbeidsfelleskap i form av en gruppepraksis i [allmennmedisin / annen spesialitet]. Legene har felles ansvar for drift av gruppepraksisen og felles ansvar for driftsutgifter slik som husleie, utgifter til utstyr og lønn til ansatte m.v.

Legene forplikter seg til å drive legegjerningen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og alminnelig akseptert god legeskikk. Legene forplikter seg til å holde seg faglig oppdatert og delta i kvalitetsutviklingen av gruppepraksisens virksomhet.

2 Inventar og utstyr

Alt inventar og utstyr er sameie mellom avtalepartene, bortsett fra den enkelte leges personlige eiendeler som befinner seg i gruppepraksisens lokale. Den enkeltes eiendeler nedfelles i en skriftlig oversikt.

Gruppepraksisen vedlikeholder og supplerer utstyr (herunder IKT) og møbler på hvert legekontor, dersom legene ikke blir enig om noe annet. Dersom en av legene ønsker utstyr eller møbler på sitt kontor utover det deltakerne er enige om, må deltakeren selv bekoste dette.

3 Gjeld, heftelser, ansvar

Gruppepraksisen som sådan kan ikke ta opp lån. Etablering av gjeld skjer ved at den enkelte deltaker tar opp lån tilsvarende sin andel i virksomheten, eller etter nærmere avtale mellom deltakerne. Deltakerne har ikke anledning til å stifte gjeld med sikkerhet i sin andel i gruppepraksisen.

For eventuelle kreditorfordringer etablert av gruppepraksisen som sådan, herunder lønn til ansatte, hefter den enkelte deltaker i samsvar med den andel vedkommende plikter å dekke etter pkt 4.

Et eventuelt erstatningsansvar, som en av deltakerne i forbindelse med utøvelsen av sin legegjerning måtte pådra seg, er gruppepraksisen som sådan og de øvrige leger uvedkommende.

4 Fordeling av utgifter

Utgiftene til drift av gruppepraksisen fordeles etter en nøkkel som vedtas på første styremøte hvert år. Dersom det ikke kommer noe forslag til endring av denne nøkkelen, brukes samme beregningsmåte som året før. På første styremøte hvert år vedtas størrelsen på den månedlige forskuddsinnbetalingen (a konto) for den enkelte deltaker. Hver enkelt deltaker er ansvarlig for at dette forskuddet er innbetalt på gruppepraksisens driftskonto senest den 12. i hver måned.

Når årsregnskapet er oppgjort, beregnes det om den enkelte deltaker har innbetalt for lite eller for mye a konto felles driftsutgifter. For deltaker som har innbetalt for mye, overføres det overskytende beløp til neste års regnskap og reduserer deltakerens betalingsforpliktelse for dette året tilsvarende. Dersom det overskytende beløp overstiger 2 måneders a konto innbetalinger, kan beløpet dog kreves utbetalt. Deltaker som har innbetalt for lite skal uten ugrunnet opphold innbetale differansen til selskapets driftskonto.

5 Inntekter

Den enkelte deltaker beholder inntekten fra egen virksomhet. Deltakeren skal uoppfordret opplyse om sine inntekter knyttet til virksomheten innen gruppepraksisen. Dette skal gjøres skriftlig med kopi av regnskapsskjema, og leveres senest 2 uker etter at skjemaet er sendt ligningskontoret i forbindelse med årsoppgjør.

6 Arbeidsgiveransvar

[Alternativ 1:] Deltakerne er solidarisk ansvarlig som arbeidsgivere, og undertegner alle på arbeidsavtaler med hjelpepersonell.

[Alternativ 2:] Den enkelte deltaker er ansvarlig som arbeidsgiver for hjelpepersonell som angitt nedenfor. I forhold til arbeidstakeren er vedkommende ansvarlig for at det utarbeides arbeidsavtaler som oppfyller vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-6, og for øvrige arbeidsgiverplikter. Ansvaret kan delegeres til personalansvarlig, se pkt 8. Fordelingen av arbeidsgiveransvar er uten betydning for deltakernes interne ansvar for dekning av lønnsforpliktelser og øvrige økonomiske forpliktelser som pådras som følge av arbeidsavtalen. Hver av deltakerne hefter for dette i samsvar med bestemmelsen i pkt 4.

Deltakerens navn:
Arbeidsgiver for: [Navn, stilling, stillingsprosent]

Deltakerens navn:
Arbeidsgiver for: [Navn, stilling, stillingsprosent]

[…]

7 Beslutninger om driften

Legene avholder ved behov møte hvor beslutninger om driften av legesenteret blir fattet innenfor rammen av denne avtale. Det føres referat fra møtene. Endringer i avtalen skal protokollføres. Forhold som berører gruppepraksisen skal behandles i et slikt møte dersom minst en av deltakerne krever det. Vedtak om ansettelse av personale, herunder stillingsbrøk, arbeidstid og stillingsinstruks, innkjøp av større utstyr og inventar til felles benyttelse skal alltid avgjøres i fellesskap mellom partene.
Vedtak fattes med simpelt flertall.

8 Fordeling av funksjoner og oppgaver

Arbeidsoppgaver i gruppepraksisen fordeles partene imellom etter nærmere avtale, og arbeidsfordelingen dokumenteres i TrinnVis.

9 Forsikringer

Yrkeskadeforsikringen for de ansatte utgjør en del av felleskostnadene, jf pkt 4. Tilsvarende gjelder for obligatorisk tjenestepensjon (Otp). For øvrig er hver av partene selv ansvarlig for å tegne egne forsikringer for driften, herunder avbruddsforsikring.

10 Ferier, permisjoner, sykdom, vikarer

Hovedferien for deltakerne skal tilstrebes tatt ut i perioden 1. juni til 30. september. Hovedferieplanen skal være ferdig oppsatt og vedtatt innen 1. april.

En permisjonssøknad fra en av deltakerne skal behandles på styremøtet og krever tilslutning med simpelt flertall. Dette gjelder ikke permisjon/ fravær ved sykdom, svangerskap eller nødvendig fravær for å oppnå eller beholde spesialistgodkjenning i allmennmedisin / samfunnsmedisin.

En deltaker som tar permisjon, er selv ansvarlig for å stille vikarlege. Hver av legene har anledning til å være borte fra praksisen til sammen åtte uker hvert år, uten å stille ekstern vikar.

Deltaker som er fraværende etter dette punkt har ansvar for at egne økonomiske forpliktelser overfor fellesskapet blir ivaretatt i vikar/sykemeldingsperioden.

11 Orienteringsplikt ved fravær fra praksis

Alt fravær fra legesenteret skal varsles i så god tid som mulig. Deltaker som er fraværende fra praksis grunnet sykdom må innen rimelig tid etter at sykefraværet inntrådte orientere de øvrige deltakerne om egne planer for videreføring av praksisen, samt egen rehabilitering.

12 Oppsigelse

Når en deltaker sier opp sin individuelle fastlegeavtale betraktes dette som en oppsigelse av denne internavtalen. Oppsigelsestiden er den samme som for hjemmelen, p.t. 6 måneder.

Likt med oppsigelse av avtalen stilles deltakers død. Boet kan videreføre praksisen i oppsigelsestiden ved hjelp av vikar.

Ved oppsigelse av internavtale som skyldes at deltakeren flytter sin praksis uten samtidig å si opp sin individuelle avtale med kommunen (fastlegeavtale), er deltakeren, med mindre de øvrige deltakere ved simpelt flertall beslutter en kortere periode, forpliktet til å dekke sin andel av legesenterets driftsutgifter i henhold til punkt 4, for en periode på 6 måneder etter oppsigelsestidens utløp. Oppsigelsestiden ved flytting av praksis er 3 måneder, slik at den totale periode for utgiftsdekning er 9 måneder.

I den periode etter oppsigelsestiden hvor deltakeren er forpliktet til å dekke sin andel av legesenterets driftsutgifter påhviler det de øvrige deltakere tapsbegrensningsplikt. Plikten til utgiftsdekning etter utløpet av oppsigelsestiden opphører dersom en ny lege trer inn i praksisen (f.eks som følge av at en annen lege flytter til praksisen eller som følge av at kommunen oppretter ny avtalehjemmel) med virkning fra den nye legens tiltredelsespunkt.

13 Mislighold

Dersom en av deltakerne misligholder denne avtalen, kan de øvrige deltakerne etter enstemmig vedtak i styremøte gi skriftlig beskjed om hva misligholdet innebærer, og med anvisning om at misligholdet skal rettes umiddelbart.

Dersom forholdet ikke er rettet innen en måned etter at meldingen kom frem til deltakeren kan vedkommende, etter enstemmig vedtak i styremøte blant de øvrige deltakerne, sies opp fra denne avtale. Oppsigelsesfristen er 6 måneder fra deltakeren er informert om at det er fattet oppsigelsesvedtak i styremøte.

Dersom en deltaker gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av avtalen kan de øvrige deltakere etter vedtak i styremøte heve avtalen overfor denne med umiddelbar virkning.

Dersom kommunen/ bydelen hever den individuelle fastlegeavtalen overfor en av deltakerne, eller dersom en av deltakerne mister sin autorisasjon eller på annen måte mister retten til å drive selvstendig legevirksomhet, kan de øvrige deltakere ved simpelt flertall heve avtalen med umiddelbar virkning. Dette gjelder ikke dersom praksisen kan ivaretas på forsvarlig måte av vikar, f.eks i påvente av overprøving av vedtak om tap av autorisasjon eller dersom det er sannsynlig at tapsperioden er kortvarig.

14 Vikar

Inntak av vikar for en av legene bør hvis mulig klareres med de øvrige deltakerne i gruppepraksisen.

15 Opphør

Ved opphør av denne avtale oppløses sameiet og felles eiendeler fordeles likt mellom partene etter takst (markedspris). Hver av partene kan kreve felles eiendeler solgt dersom det ikke oppnås enighet om verdifastsetting. Partenes krav på goodwill ved salg/overdragelse etter overenskomsten er de andre parter uvedkommende. Etter oppløsning av sameiet/gruppepraksisen hefter partene fortsatt solidarisk for krav etter felles inngåtte avtaler mv.

16 Varighet, reforhandling, tvister

Avtalen gjelder inntil den sies opp av en partene, evt. bringes til opphør i forhold til andre bestemmelser som fremgår ovenfor.
Den enkelte part kan kreve denne avtale reforhandlet en gang pr år. Krav om reforhandling må være fremsatt innen 1. januar.
Ved tvist om forståelse av denne avtalen, oppnevnes en nemnd, bestående av et medlem utpekt av hver av partene, i tillegg til en jurist. Dersom partene ikke blir enige om juristen, oppnevnes denne av Den norske lægeforening. Nemnda fatter en beslutning som er bindende for partene. Partene bærer selv omkostningene ved nemndas arbeid.

17 Deltakernes underskrift

Avtalen gjelder fra [dato] og er utstedt i [antall] eksemplarer, ett til hver av avtalepartene.

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakers navn]

________________________
Sted/dato

________________________
[deltakers navn]

[…]

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.