Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Aksjonæravtale for fysioterapeuter med selskapstilskudd

[Dette er et utkast til en aksjonæravtale for fysioterapeuter med selskapstilskudd. Du kan bruke utkastet som utgangspunkt, erstatte det med din egen tekst, laste opp en signert aksjonæravtale som vedlegg eller bare henvise til hvor aksjonæravtalen oppbevares. Hvis du ikke har bruk for dette dokumentet, kan du slette det.]

Aksjonæravtale

mellom fysioterapeutene
[Navn, personnummer, adresse]
[Navn, personnummer, adresse]
[…]

(heretter kalt Aksjonærene i fellesskap eller Aksjonær hver for seg)

vedrørende

[Navn på selskap]
(heretter Selskapet)

Aksjonærene har i dag inngått aksjonæravtale (heretter kalt Avtalen) med følgende innhold:

1 Aksjekapital og eierforhold

Aksjekapitalen i Selskapet er NOK [beløp] fordelt på [antall] aksjer á NOK [pålydende].

Aksjefordelingen er som føler:

[Navn]: Antall aksjer: [XX] Eierandel: [X] %
[Navn]: Antall aksjer: [XX] Eierandel: [X] %
[…]

Selskapet har avtale med [kommunenavn] kommune for [antall] avtalehjemler på henholdsvis [X, Y og Z] %, jfr. Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313) punkt 2. Aksjene i Selskapet kan kun eies av fysioterapeuter med tildelt avtalehjemmel etter avtalen med kommunen, med mindre kommunen har samtykket i at andre utøvende fysioterapeuter i Selskapet kan ha eierandeler, jfr. ASA 4313 punkt 2. [Eierbegrensningene knyttet til at man må være fysioterapeut (og normalt at selskapet må inneha en avtalehjemmel etter avtale med kommunen som vedkommende skal praktisere i) må inntas i vedtektene, jfr. aksjeloven § 4-18.]

Samtlige Aksjonærer skal ansettes i selskapet, jfr. ASA 4313 punkt 2.

2 Avtalens formål – lojalitetsplikt

Formålet med Avtalen er å regulere det innbyrdes forhold mellom Aksjonærene i Selskapet når det gjelder representasjon og beslutninger i Selskapets styrende organer, overdragelser av aksjer i Selskapet m.m.

Aksjonærene forplikter seg til å opptre lojalt i forhold til hverandre og bestemmelsene i Avtalen, herunder å stemme i overensstemmelse med Avtalens bestemmelser på Selskapets generalforsamling og sørge for at Avtalens bestemmelser blir overholdt av Selskapets styre.

Dersom Aksjonærer eller styremedlemmer utpekt av Aksjonærene, jfr. punkt 4, treffer beslutninger eller på annen måte opptrer i strid med det som er forutsatt i Avtalen, skal dette betraktes som misligholdelse av Avtalen.

Denne Avtalen går, så langt det er forenlig med gjeldende rett, foran Selskapets vedtekter i tilfelle motstrid. I den grad det er nødvendig for at Avtalens bestemmelser skal komme til anvendelse etter sitt innhold plikter Aksjonærene å medvirke til at Selskapets vedtekter endres i samsvar med Avtalens bestemmelser.

3 Hva selskapets virksomhet omfatter

Selskapets skal drive fysioterapivirksomhet og annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

Selskapet inngår leiekontrakt for eller eier de lokaler hvor instituttets virksomhet foregår. Selskapet eier også alt av inventar, apparater og annet løsøre som befinner seg i selskapets lokaler. Eventuelle unntak fra dette må fremgå som eget vedlegg til denne avtale.

Alle inntekter fra virksomheten anses som selskapsinntekter.

Aksjonærene skal være ansatt i selskapet.

Selskapet tegner avbruddsforsikring og ansvarsforsikring for sin virksomhet.

4 Selskapets ledelse

Selskapet skal ha et styre bestående av samtlige Aksjonærer ut over eventuelle ansatterepresentanter. Dersom noen av Aksjonærene ikke ønsker å sitte i styret har de anledning til å utpeke et styremedlem.

Styremøter skal avholdes så ofte styret eller styrets leder finner det nødvendig for å holde tilsyn med Selskapets daglige ledelse, og uansett minst 2 ganger i året.

5 Styrets beslutninger

Følgende beslutninger skal fattes av styret med mindre styret har delegert myndigheten til daglig leder:

  • Innkjøp av inventar og utstyr m.v.
  • Inngåelse og forlengelse av eventuell husleieavtale
  • Vedtakelse av budsjett for det enkelte driftsår

Følgende beslutninger skal fattes av styret og er betinget av enstemmighet [alternativt 2/3 flertall]: [Eventuelle bestemmelser som avtales etter dette punkt bør inntas i vedtektene, jfr. aksjeloven § 6-25, 2. ledd.]

  • Innstilling av ny fysioterapeut ved ledighet i avtalehjemmel, jf. ASA 4313 punkt 2.1, fjerde avsnitt
  • Ansettelse av daglig leder
  • Innkjøp av utstyr og inventar eller inngåelse av andre avtaler med verdi over NOK [beløp]

6 Administrative oppgaver

Dersom selskapets styre ikke beslutter noe annet, plikter den enkelte Aksjonær å utføre arbeidsoppgaver i forbindelse med instituttets virksomhet og drift. Oppgavene forutsettes fordelt på samtlige aksjeeiere. Det søkes her hensyntatt den enkelte Aksjonærs stillingsstørrelse og eierandel i selskapet.

7 Fravær

Ferie og andre korte fravær skal søkes samordnet mellom Aksjonærene slik at det til enhver tid er fysioterapidekning, jfr. ASA 4313 punkt 15.2. Ved uenighet mellom Aksjonærene avgjør styret med endelig virkning.

8 Pasientfordeling og journaler

Fordeling av pasienter til behandling skal skje etter pasientliste i full forståelse og samarbeid mellom de aksjeeiende fysioterapeuter i selskapet. Ved fordeling av pasienter tas hensyn til pasienttilgang, fysioterapeutenes spesialitet, størrelsen på den enkelte fysioterapeuts avtalehjemmel og de rådende forhold for øvrig.

Pasientjournalene skal håndteres i samsvar med forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal.

9 Inntektsfordeling

[Når inntektene av fysioterapivirksomheten går inn i selskapet, bør det avtales nærmere hvordan inntekten skal fordeles mellom aksjonærene. Et spørsmål er avlønning som ansatt og et annet er fordeling av overskudd. Her kan det avtales forskjellige modeller avhengig av aksjonærenes preferanser og forretningsfilosofi. Grunnspørsmålet vil normalt være om man skal ha en ordning basert på innsats/inntjening eller likedeling. Dersom man ønsker en variabel ordning avhengig av inntjening eller arbeidstimer eller lignende, kan det være naturlig å regulere hvordan interntimer skal behandles. Dette gjelder særlig hvis noen av aksjonærene utfører flere administrative oppgaver etc. enn andre aksjonærer og således har mindre tid tilgjengelig til pasientbehandling.]

10 Uttreden av selskapet/inntak av nye eiere

Aksjonær som ønsker å tre ut av Selskapet, skal varsle styret om dette med seks måneders varsel.

Ved uttreden av Aksjonær fra Selskapet skal fysioterapeut som tilordnes den avtalehjemmel uttredende Aksjonær er tilordnet, tilbys uttredende Aksjonærs aksjer i Selskapet, jfr. ASA 4313 punkt 2. Dersom ny fysioterapeut ikke tiltrer, skal uttredende Aksjonærs aksjer overdras til gjenværende fysioterapeuter. Vederlag for overdragelse av aksjene fastsettes i samsvar med ASA 4313 punkt 7.

Ved uttreden av Aksjonær som ikke er tilknyttet stillingshjemmel krever overdragelse av uttredende Aksjonærs aksjer i Selskapet samtykke fra samtlige øvrige Aksjonærer. De øvrige Aksjonærer har forkjøpsrett til aksjene i henhold til bestemmelsene i aksjeloven §§ 4-19 til 4-23.

Uttredende Aksjonær skal før overføring av aksjene gjøre ny fysioterapeut kjent med Avtalen, og skal sørge for at erververen skriftlig tiltrer Avtalen før eller samtidig med at aksjene overdras.

11 Forbud mot overføring og pantsettelse

Aksjonærene kan ikke overføre, pantsette eller på annen måte behefte aksjer i Selskapet uten samtykke fra øvrige Aksjonærer.

12 Profesjonskrav

Selskapet skal yte fysioterapibehandling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, yrkesetiske retningslinjer fastsatt av Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313 samt individuell avtale med kommunen.

13 Restriksjoner

13.1 Konkurranseforbud
Partene har ikke adgang til å drive, delta i eller bistå virksomhet som konkurrerer med selskapets virksomhet. Dette forbud gjelder så lenge man er aksjeeier i selskapet, og det gjelder til [dato] selv om man har avhendet sine aksjer. [Ved oppstart kan det være naturlig å avtale et konkurranseforbud som gjør at aksjonærene uansett er forhindret til å starte konkurrerende virksomhet i en oppstartsfase for selskapet, selv om de har solgt seg ut av selskapet.]

13.2 Taushetsplikt
Aksjonærene og deres representanter har taushetsplikt om alle forhold som gjelder selskapet og dets virksomhet, med unntak av forhold som er offentlig kjent eller tilgjengelig, eller som åpenbart ikke er av konfidensiell natur. Taushetsplikten gjelder også etter at aksjene er overført til ny eier.

14 Tvister

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale mellom noen av Partene skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal den løses ved nemndsbehandling etter bestemmelsene i voldgiftsloven av 14.5.2004 nr 25.

15 Underskrift

Denne avtale gjelder fra [dato] og er utstedt i et eksemplar til hver av Aksjonærene. I tillegg er en kopi av avtalen oppbevart i Selskapets arkiv.

________________________
Sted/dato

________________________
[aksjonærnavn]

________________________
Sted/dato

________________________
[aksjonærnavn]

[…]

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.