Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Varsling om kritikkverdige forhold

Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og de skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • fremgangsmåte for varsling
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

Innleide arbeidstakere gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Tilsvarende blir de beskyttet mot gjengjeldelse fra både innleier og arbeidsgiver. Med innleid arbeidstaker menes innleie med grunnlag i arbeidsmiljøloven § 14-12 og § 14-13.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Formål

Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre at varsling er lovlig og ønsket i vår virksomhet. Alle ansatte og innleide arbeidstakere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Varsling sikrer at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i virksomheten, som igjen kan skape et bedre arbeidsmiljø.

Definisjon

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Retten til å varsle er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, kapittel 2A. Varslingsretten er også en del av den alminnelige ytringsfriheten, som er hjemlet i Grunnlovens § 100 og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Eksempler på slike forhold er:

  • Forhold som truer liv og helse
  • Mobbing, trakassering og diskriminering
  • Maktmisbruk
  • Korrupsjon og økonomisk kriminalitet
  • Brudd på taushetsplikt og personvern

Enkelthendelser som ikke nødvendigvis er indikasjoner på kritikkverdige forhold meldes som avvik på vanlig måte i TrinnVis.

Vern av varsler

Den som varsler har rett til beskyttelse mot gjengjeldelse, som f.eks. advarsel, oppsigelse, trakassering, endring i stilling og lignende. Varsler har også rett til anonymitet.

Ledelsesansvar

Virksomhetens ledelse har ansvar for å legge til rette for en organisasjonskultur som stimulerer til åpenhet og intern kritikk. Alle ledere skal møte kritikk på en åpen og konstruktiv måte.

Forsvarlighet ved varsling

Fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Det innebærer at

  • Varslelet skal baseres på faktiske forhold, ikke rykter eller sladder
  • Varslingen skal skje på en måte som ikke utsetter virksomheten eller kolleger for unødig ulempe eller skade

Fremgangsmåte ved varsling

Hovedregelen ved varsling er at saken skal tas opp med nærmeste leder. Hvis særlige grunner tilsier det, kan andre ledere varsles.

Man har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som Arbeidstilsynet, Økokrim og Helsetilsynet, men det er ønskelig at varsling først forsøkes internt.

Varsling kan skje skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte. Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at varsler oppgir sin identitet av hensyn til virksomhetens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat.

Varslerens identitet skal uansett behandles som fortrolig opplysning av dem som behandler saken.

Oppfølging av varsling

Den som mottar varselet, skal følge opp dette og undersøke påstandene grundig. Det skal snarest mulig ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold.

Så lenge bedriften vet hvem som har varslet, skal varsleren alltid få tilbakemelding så raskt som mulig om hvordan saken er behandlet. Så langt som mulig skal varsleren også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått. Dersom det viser seg at det etter gjennomførte undersøkelser ikke er avdekket kritikkverdige forhold, skal varsleren også få tilbakemelding om dette.

Melding om kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer er å anse som personopplysninger og skal behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.