Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Utlevering av helseopplysninger

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

(kapittel 5: Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 6: Opplysningsplikt m.v.)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

(kapittel 3 § 3-3: Informasjon til pasientens nærmeste pårørende, kapittel 3 § 3-4: Informasjon når pasienten er mindreårig, kapittel 4 § 4: Samtykke på vegne av barn)

Normen Faktaark 03 – Dokumenter i styringssystemet

 • Når vi vurderer om vi kan utlevere helseopplysninger, skal vi alltid legge til grunn hovedprinsippet om at taushetsplikten skal overholdes.
 • Når pasienter møter opp til behandling hos helsepersonell, betyr det at de i praksis gir sitt samtykke til at helsepersonellet behandler informasjon om dem. Det betyr at vi kan kan sende helseopplysninger til andre som også aktivt behandler pasienten, hvis det ikke er grunn til å tro at pasienten vil motsette seg det.
 • Vi kan utlevere helseopplysninger til NAV trygd og Norsk Pasientskadeerstatning, men bare dersom det er knyttet til saker som pasienten selv tar initiativet, og det kan antas at det er i pasientens interesse.
 • Vi skal være svært restriktive ved henvendelser fra NAV som ikke er motivert ut i fra pasientens interesser, og som pasienten ikke er informert om.
 • Hvis opplysningene skal utleveres til bruk utenfor rammene av medisinsk behandling, for eksempel til forskningsformål, i forsikringssaker eller lignende, skal vi be om skriftlig samtykke fra pasienten.
 • Når pasienten skifter fastlege, overfører vi hele jouralen til den nye fastlegen dersom pasienten ber om det.
 • Vi skal ikke utlevere helseopplysninger til pasientens arbeidsgiver med mindre pasienten er informert og aktivt samtykker i hva som blir kommunisert.
 • Vi skal gi pasientens nærmeste pårørende informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes, dersom pasienten samtykker til det. Vi kan også gi slik informasjon uten pasientens samtykke, dersom forholdene tilsier det.
 • Hvis pasienten er over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming, skal vi gi informasjon både til pasienten og de nærmeste pårørende.
 • Hvis pasienten er mellom 12 og 16 år, skal vi ikke gi opplysninger til dem som har foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Vi skal likevel formidle de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle foreldreansvaret, når pasienten er under 18 år.
 • Når en pasient er død, skal vi gi nærmeste pårørende innsyn i journal, dersom ikke særlige grunner taler mot dette.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.