Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Info til pasienter om journalrettigheter

Pasienters rettigheter i forhold til egen journal er nedfelt i Pasient- og brukerrettighetslovens § 5-1.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

1. Hva er en journal?

En journal er en samling av opplysninger (elektronisk eller i papirform) om en pasients kontakt med helsetjenesten. Det skal opprettes en journal for hver pasient på hver virksomhet hvor det ytes helsehjelp.

2. Hva skal journalen inneholde?

En journal inneholder bl.a opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle eller senere behandling.

3. Pasienten har rett til innsyn i sin journal

Ved henvendelse skal pasienten få en kopi av journalen, eventuelt mot betaling. Pasienten har rett til å få forklart faguttrykk og andre forhold av betydning for å forstå innholdet i journalen. I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Helsetilsynet i fylket.

4. Andres mulighet til å få innsyn i journal

Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsettes seg at andre får innsyn i journalen. Pasienten kan ved samtykke gi den samtykket gjelder tilgang til sin journal og på den måten i utvalgte tilfeller frita behandleren fra taushetsplikten. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients død dersom ikke særlige grunner taler mot dette.
Se forøvrig Retningslinjer: Utlevering av helseopplysninger.

5. Retting og sletting i journal

Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes. Pasienten kan klage til Helsetilsynet i fylket dersom hans/hennes ønske om retting eller sletting ikke blir fulgt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.