Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

HMS-plan

Vår HMS-plan skal sikre at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og at lovens krav forøvrig er oppfylt.
Vedlikehold av planen er aktuell både for Personalansvarlig og HMS-ansvarlig, og disse bør samarbeide eller være samme person. Som for de andre funksjonene i virksomheten planlegges og utføres Kvalitetsgjennomgang sammen med Kvalitetsansvarlig.

Alle ansatte omfattes av loven, mens arbeidsforholdene for de selvstendig næringsdrivende i prinsippet ikke er inkludert. Vi vil allikevel tilstrebe samme gode arbeidsmiljø også for dem.

Arbeidsmiljølovens §6-1 slår fast at det skal velges verneombud ved hver virksomhet som går inn under loven. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. HMS-ansvarlig vurderer og gjennomfører hvilken ordning som er relevant ved denne virksomheten. Ved vår virksomhet er det mindre enn 10 ansatte, og vi har i denne planen skriftlig avtalt at det ikke skal være verneombud.

Som helsevirksomhet er vi pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. Vår leverandør av bedriftshelsetjeneste og avtalen med denne er registrert i TrinnVis.

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. HMS-ansvarlig representerer arbeidsgiver, og kan dokumentere følgende opplæring: [angi hvilken opplæring HMS-ansvarlig har fått]

Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
Etter Arbeidsmiljøloven innebærer systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid at arbeidsgiver skal:

  1. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
  2. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
  3. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
  4. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
  5. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
  6. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
  7. sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
  8. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

Ved vår virksomhet vil vi gjøre dette gjennom de oppgavene som er pålagt HMS-ansvarlig i TrinnVis, samt den kvalitetsgjennomgangen som er pålagt kvalitetsansvarlig i TrinnVis.

Våre mål for HMS-arbeidet framgår av dokumentet Mål for HMS-arbeidet.
Denne planen, samt Mål for HMS-arbeidet, er utarbeidet og behandlet i praksismøte med fulltallig oppmøte den [dato].

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.