Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Fastlegeavtale

Uansett selskapsform er det vanligvis hver enkelt leges praksis som danner utgangspunkt for helsevirksomheten. De fleste har en fastlegeavtale med kommunen. Her er et forslag til hvordan den kan utformes. Hvis du ikke har bruk for forslaget, kan du henvise til de eksisterende avtalene i tekstfeltet, så vet alle hvor de har dem.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften)

Rammeavtalen mellom KS og Den norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene

Tariffavtale om leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale (SFS 2305)

Hovedtariffavtalen KS-området

Hovedavtalen KS-området

1. Avtaleparter

Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen er inngått mellom
[lege, virksomhet, adresse] og [kommune]

Avtalen kan ikke overdras.

2. Lov- og avtalegrunnlag

Kommunens og legens plikter og rettigheter fremgår av

 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Forskrift om fastlegeordning
 • Avtale mellom staten/Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske Legeforening (Dnlf) om basistilskudd og takster
 • Rammeavtale mellom KS og Dnlf om allmennlegepraksis i fastelegeordningen i kommunene
 • Tariffavtale om leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale (SFS 2305)
 • Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen så langt det passer

3. Økonomisk forhold mellom partene

 • Praksisen blir drevet fullt ut som privat næringsvirksomhet, uten økonomisk medvirkning fra kommunen, jfr. rammeavtalen ASA 4310 pkt. 8.2.
 • Kommunen utbetaler basistilskudd i samsvar med ASA 4310 pkt. 8.1

4. Pasientliste

 • Maksimalt antall pasienter på listen: [antall]
 • Legen har fellesliste med: [navn]

5. Åpningstider og telefontider

[beskriv åpningstider og telefontider her]

6. Fravær

 • Legene dekker for hverandre inntil åtte uker pr. år. Ved fravær ut over dette, jfr. sentrale avtaler.
 • Legens faste vikar: [navn]
 • Fravær skal meldes til kommunen i så god tid som praktisk mulig for samordning med øvrige deler av legetjenesten i kommunen.

7. Kurs, deltidsstillinger og verv

 • Leger i 100% fast stilling får inntil to uker pr. år fri til kurs. For disse to ukene gis lønn i lønnstrinn [lønnstrinn]. Kursavgiften dekkes med inntil kr. [beløp] pr. år.
 • For eventuelle deltidsstillinger/konsulentoppdrag som blir avtalt spesielt, blir det betalt lønn i lønnstrinn [lønnstrinn] samt praksiskompensasjon i samsvar med SFS 2305, pkt. 5. Det blir utarbeidet arbeidsavtale for deltidsstillinger.
 • Legen aksepterer å kunne bli valgt av allmennlegeutvalget som representant til samarbeidsutvalget.

8. Administrative opplysninger

 • Journalsystem: [type]
 • Legen skal levere grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk slik: Årsrapport og tertialrapport leveres [stillling] på forespørsel.
 • Basistilskuddet utbetales til konto [kontonummer].

9. Gyldighetstid og revisjon

Denne avtalen kan av begge parter kreves revidert første gang [dato], og deretter én gang pr. år. Listetallet kan endres oftere.

10. Tvist

Tvist om forståelsen av denne avtalen, og uenighet ved revisjon, skal løses etter § 16 i rammeavtalen mellom KS og Dnlf.

 

__________________________________________________
Sted, dato [kommunen]

 

__________________________________________________
Sted, dato [legen]

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.