Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Avtale om vikariat i fysioterapipraksis

Avtale om vikariat i fysioterapipraksis

mellom

[navn, adresse]

(heretter Praksisinnehaver)

og

[navn, adresse]

(heretter Vikaren)

1 Bakgrunn

Praksisinnehaver driver privat fysioterapipraksis i [navn på instituttet eller arbeidsfellesskapet, eventuelt at man driver alene]. Praksisinnehaver skal i perioden [dato til dato] være [X] % fraværende fra sin praksis og har derfor behov for vikar som kan overta Praksisinnehavers sted i praksisen.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og KS har inngått ”Rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter(ASA 4313). ASA 4313 har regler av betydning for denne avtale som partene er kjent med.

Praksisinnehaver bekrefter at det foreligger samtykke til å innta Vikaren i Praksisinnehavers fravær fra

  • [NN] kommune
  • [navn på instituttet]

Vikaren driver sin virksomhet etter denne avtale som selvstendig næringsdrivende.

2 Avtalens varighet

Denne avtale er tidsbegrenset og løper fra [dato] til [dato], og opphører uten forutgående varsel.

Begge parter kan i avtaleperioden si opp avtalen med tre måneders skriftlig varsel, regnet fra den første dag i måneden etter at oppsigelse ble gitt.

3 Vikarens forpliktelser og rettigheter

Med de begrensninger som eventuelt følger av denne avtale er Vikaren forpliktet til å ivareta Praksisinnehavers forpliktelser overfor

  • [NN] kommune og [YY] HELFO i henhold til lov, forskrift, eventuelle offentlige pålegg og Praksisinnehavers individuelle avtale med [NN] kommune
  • [Navn på samarbeidende fysioterapeuter med henvisning til samarbeidsavtale, eventuelt avtale med instituttet dersom dette er eget rettssubjekt]
  • [Eventuelle andre avtaler som har betydning for Vikarens forpliktelser.]

Vikaren er gjort kjent med de avtaler som regulerer hans/hennes forpliktelser. Avtalene er inntatt som bilag [YY] til denne avtale.

Praksisinnehaver er ikke arbeidsgiver for Vikaren. Vikaren utøver sin virksomhet etter denne avtale for egen regning og risiko, som også innebærer at Vikaren må tegne egen ansvarsforsikring. Vikaren har det fulle faglige ansvar for sin pasientbehandling og er ikke undergitt noen form for faglig instruksjonsmyndighet fra Praksisinnehaver.

Vikaren overtar Praksisinnehavers rettigheter knyttet til driften av praksisen overfor offentlige myndigheter og øvrige personer, herunder juridiske personer, som fremgår ovenfor i dette punkt.

Følgende begrensninger skal gjelde for Vikarens rettigheter og forpliktelser:

[beskrivelse av eventuelle forpliktelser og/eller rettigheter Praksisinnehaver skal beholde selv i vikarperioden, for eksempel administrative funksjoner ved instituttet/arbeidsfellesskapet, posisjon i evt. styre.]

De rettigheter og forpliktelser som fremgår av dette punkt kan ikke overdras til annen fysioterapeut. Utøvelse av fysioterapivirksomhet fra Praksisinnehavers lokaler kan heller ikke overlates til annen fysioterapeut eller deles med annen fysioterapeut.

 

4 Økonomiske betingelser

4.1 Trygderefusjon
Partene er kjent med Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter av 18.6.1998 nr. 590 som bestemmer at retten til trygderefusjon gis til Vikaren for den periode vikariatet pågår. § 6, 1. ledd nr. 3 bestemmer videre at Vikarens praksisomfang skal ligge innenfor de samme rammer som Praksisinnehaverens gjorde.

4.2 Tilskudd fra kommunen
Tilskuddet fra kommunen skal utbetales til Vikaren, jfr. ASA 4313 punkt 16.
[ASA 4313 punkt 16 har en bestemmelse om at ved vikariater under 3 måneder kan tilskuddet utbetales til Praksisinnehaver. Dersom dette skal være tilfelle må teksten ovenfor erstattes med for eksempel følgende:
Tilskuddet fra kommunen utbetales til Praksisinnehaver etter [NN] kommunes beslutning av [dato].]

4.3 Øvrige inntekter
Øvrige inntekter fra Vikarens arbeid som for eksempel egenbetalinger fra pasienter, går i sin helhet til Vikaren.

4.4 Betaling til Praksisinnehaver (leie)
[Dette punkt er egnet for forhandlinger mellom partene når det gjelder størrelsen på leien. Videre må det avtales om vikaren skal betale beløpet til praksisinnehaver og/eller betale (hele eller deler av) beløpet til et eventuelt arbeidsfellesskap/institutt. Det presiseres videre at avtalehjemmelen i seg selv ikke er gjenstand for utleie og det skal følgelig ikke betales leie for avtalehjemmelen.
Dette bør reguleres i kontrakten:

  • Leiebeløp og når innbetaling skal skje
  • Hva som inngår i leien
  • Hvem leien skal betales til
  • Om leien kan reguleres og eventuelt når

Der vikaren skal overta praksisinnehavers økonomiske forpliktelser overfor institutt/fellesskap kan følgende tekst benyttes:

Vikaren vil i avtaleperioden ivareta Praksisinnehavers forpliktelser overfor [navn på institutt/arbeidsfellesskap] og vil innbetale de periodevise innbetalinger med kr. [beløp] den [dato] i hver måned. Beløpet innbetales til konto [kontonummer]. Vikaren er videre forpliktet til å innbetale eventuelle ytterligere beløp som besluttes av [navn på institutt/arbeidsfellesskap.] ]

5 Yrkesutøvelse

Vikaren skal yte fysioterapibehandling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, yrkesetiske retningslinjer fastsatt av Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313 samt individuell avtale med kommunen.

6 Mislighold

Dersom noen av partene misligholder sine forpliktelser etter denne avtale kan dette innebære erstatningsansvar og eventuelle andre misligholdsvirkninger etter alminnelig kontraktsrettslige prinsipper.

Ved vesentlig mislighold fra den ene part er den annen part berettiget til å heve denne avtale med øyeblikkelig virkning.

7 Opphør av avtalen

Ved avtaleperiodens slutt, slik den er definert i punkt 2, skal Vikaren tilbakelevere lokaler, utstyr, inventar etc. i samme stand som da Vikaren tiltrådte vikariatet, med unntak for alminnelig elde og slitasje.

8 Tvangsfravikelse

Vikaren vedtar med dette at tvangsfravikelse kan kreves etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, tredje ledd, bokstav a og b, når leie i henhold til punkt 4.4 ikke blir betalt eller når avtaleperioden er utløpt.

9 Tvister

Oppstår det tvist om forståelse av denne avtale mellom noen av Partene skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal den løses ved nemndsbehandling etter bestemmelsene i voldgiftsloven av 14.5.2004 nr 25.

 

Denne avtalen er utferdiget i to likelydende eksemplarer, ett for hver av partene.

[Sted og dato]

_______________________
[Navn på selskap]

 

_______________________
[Navn og tittel]

 

_______________________
[Arbeidstaker]

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.