Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Arbeidsavtale for fysioterapeut i selskap med driftstilskudd

Mellom [NAVN PÅ SELSKAP, ORGANISASJONSNUMMER]
(heretter Arbeidsgiver)

og

[Navn, adresse]
(heretter Arbeidstaker)

er i dag inngått slik Arbeidsavtale:

1 Stilling

Arbeidstaker er ansatt som fysioterapeut hos Arbeidsgiver.
Arbeidsgiver har avtalehjemmel med [NN] kommune for stillingen og det skal ansettes en fysioterapeut som skal praktisere i hjemmelen, jfr. Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter(”ASA 4313”) samt avtale mellom Arbeidsgiver og [NN kommune]. Arbeidstaker skal også ha eierandel hos Arbeidsgiver, jfr. ASA 4313 punkt 2.1. [Dette avsnittet strykes hvis fysioterapeuten ansettes uten tilknytning til avtalehjemmel.]

2 Tiltredelse

Arbeidet tiltres [tiltredelsesdato].

3 Arbeidsoppgaver

Arbeidstaker har arbeidsoppgaver som fysioterapeut. Dersom det er utarbeidet stillingsinstruks for stillingen anses instruksen som en del av denne avtalen.

Arbeidstaker skal yte fysioterapibehandling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, yrkesetiske retningslinjer fastsatt av Norsk Fysioterapeutforbund, ASA 4313 samt individuell avtale med kommunen.

4 Arbeidssted

Arbeidssted er [X].

5 Arbeidstid

Den alminnelige ukentlige arbeidstiden for 100 % stilling er 36 timer i henhold til oppsatte arbeidslister.
Arbeidstakers stillingsprosent er [fyll inn stillingsprosent].

6 Lønn

Arbeidstaker lønnes p.t. med en månedslønn på kr. [beløp],-.
Lønn utbetales den [dato]. i hver måned. Det utbetales ikke lønn under avvikling av ferie.
Dersom det er foretatt feil utlønning vil Arbeidsgiver kunne foreta den nødvendige lønnsjustering neste lønningsdag.
Foruten de i arbeidsmiljølovens § 14-15 nevnte tilfeller har selskapet adgang til å trekke i opptjent lønn av:

  • beløp som er utbetalt som lønnsforskudd;
  • misligholdt skriftlig avtalte avdrag og renter på lån som er ytet av Arbeidsgiver;
  • eventuelt gjenstående gjeldsbeløp ved Arbeidstakers fratreden.

Arbeidstaker skal være tilknyttet Arbeidsgivers til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordning, dog slik at Arbeidstakers rettigheter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon ivaretas.

7 Prøvetid

De første [maksimum 6] måneder av ansettelsesforholdet er prøvetid med en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra dag til dag.

Dersom Arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden og fraværet ikke er forårsaket av Arbeidsgiver, kan Arbeidsgiver skriftlig forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.

8 Ferie og feriepenger

Rett til ferie og feriepenger, samt reglene for fastsettelse av ferietidspunktet følger de til enhver tid gjeldende regler i ferieloven. ASA 4313 har også bestemmelser om ferieavvikling som skal følges innenfor rammene av ferieloven.

9 Forsikring/plikter etter pasientskadeloven

Arbeidsgiver har ansvar for at Helsepersonellovenat Helsepersonelloven § 20 er overholdt.

10 Lønn under sykdom, permisjoner

Ved sykdom og permisjoner gjelder den til enhver tid gjeldende lov om folketrygd.

11 Oppsigelsesfrister

Den gjensidige oppsigelsesfristen er [tre] måneder, med mindre en lengre frist følger av arbeidsmiljøloven.

12 Taushetsplikt

Arbeidstaker har taushetsplikt etter helsepersonelloven kapittel 5.

Arbeidstaker har videre taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger inkludert forretningshemmeligheter vedrørende virksomheten og personopplysninger som Arbeidstaker direkte eller indirekte får i forbindelse med sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder både mens Arbeidstaker er ansatt og etter ansettelsesforholdets opphør. Arbeidstaker har heller ikke rett til å selv å benytte seg av disse opplysningene i sitt senere arbeid.

Arbeidstaker er innforstått med at brudd på taushetsplikten så vel under ansettelsen som etter dens opphør vil kunne medføre straff og/eller erstatningsansvar. Ved opphør av ansettelsesforholdet skal alle dokumenter og liknende vedrørende Arbeidsgivers virksomhet, tilbakeleveres.

13 Tariffavtale

Det er ikke inngått tariffavtale i virksomheten.

14 Stillingsinstruks og arbeidsreglement

Arbeidstaker er innforstått med sine ansettelsesbetingelser, og at både stillingsinstruksen og arbeidsreglementet, slik de til enhver tid lyder, inngår som en del av denne avtalen.

 

Denne avtalen er i to originaler, hvorav hver av partene beholder hver sin.
[Sted og dato]

_______________________
[Navn på selskap]

 

_______________________
Arbeidstaker

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.