Dokumenter i TrinnVis

TrinnVis inneholder en mengde skreddersydde maldokumenter, som du kan utforske her. Som TrinnVis-bruker trenger du ikke å forholde deg til alle sammen, fordi systemet filtrerer og tilpasser dokumentene til din virksomhet.

Prøv TrinnVis gratis

Arbeidsavtale

Alle ansatte skal ha arbeidsavtale. Leger som deltar i legevakt er ofte selvstendig næringsdrivende og har ikke arbeidsavtale med legevakten, men en avtale med kommunen som regulerer deres forhold til legevakten.

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Dags dato er det inngått følgende arbeidsavtale mellom:

Arbeidsgiver:
[virksomhetens navn]
[virksomhetens adresse]
[virksomhetens organisasjonsnummer]

og

Ansatt:
[navn på ansatt]
[adresse]
[fødselsdato]

1. Stillingsbetegnelse/ stillingsandel

[navn på ansatt] er ansatt i [vikariat/fast stilling] som [stillingsbetegnelse].
[Hvis vikariat:] Vikariatet varer i [antall] måneder.
Stillingsandelen er 100 prosent.

2. Arbeidssted

[virksomhetens adresse]

3. Tiltredelse

Tiltredelse skjer [dato]

4. Ansvar og oppgaver

[Her kan du spesifisere hvilket ansvar og hvilke oppgaver stillingen innebærer. ]

5. Arbeidstid

Den ukentlige arbeidstid er 37,5 timer, fra 08.00 til 15.30.
½ times hvile-/lunsjpause er innregnet i arbeidstiden

6. Lønn

Årslønn er for tiden [årslønn] kroner. For øvrig følges arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder overtidsgodtgjøring. 1/12 av avtalt årslønn utbetales innen 15. hver måned.

7. Oppsigelse

Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 – tre – måneder.

8. Prøvetid

De første 6 – seks – måneder av arbeidsavtalen er prøvetid. I prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Ved arbeidstakers fravær i prøvetiden som ikke skyldes forhold på arbeidsgivers side, forlenges prøvetiden tilsvarende. Slik forlengelse må i så fall varsles av arbeidsgiver innen utløpet av prøvetiden.

9. Ferie og feriegodtgjørelse

Ferierettigheter, herunder feriepenger følger av ferielovens bestemmelser.

10. Pensjonsrettigheter

Arbeidstaker skal være innmeldt i pensjonsordning.

11. Arbeidstøy

Arbeidsgiver holder arbeidstøy og besørger vask av dette.

12. Taushetsplikt

Som helsepersonell er arbeidstakeren underlagt lovbestemt taushetsplikt etter helsepersonelloven kap. 5.

13. Bekreftelse og underskrift

Partene vedtar med sin underskrift alle punktene i denne arbeidsavtalen og arbeidsreglementet. Ansettelseskontrakten er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene har fått hvert sitt.

 

__________________________________________________
Sted, dato Arbeidsgivers underskrift

 

__________________________________________________
Sted, dato Arbeidstakers underskrift

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.